Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Коноплицький Сергій Михайлович. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз : дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / НАН України; Інститут соціології. — К., 2006. — 154арк. — Бібліогр.: арк. 146-154.



Анотація до роботи:

Коноплицький С.М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячено з’ясуванню сутності феноменологічного теоретизування в соціології Інтернету. У роботі розглядається генеза соціальної сутності феномену Інтернету. Здійснено комплексний аналіз поняття віртуальності та визначено його вплив на подальший розвиток соціологічної теоретичної думки. Запропоновано модель вивчення комунікації, на основі комп'ютерно - опосередкованого спілкування у віртуальному просторі.

Публікації автора:

  1. Коноплицкий С. Драматургическая социология в изучении киберкоммуникации // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових робіт молодих науковців. Випуск 6. – К.: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 274-285.

  2. Коноплицкий С. Сетевые сообщества как объект социологического анализа // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №3. - С. 167-178.

  3. Коноплицкий С. Інтернет як предмет соціологічного аналізу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - С. 186-193.

  4. Коноплицький С.М. Феноменологічна соціологія і віртуальність // Соціологічна наука і освіта в Україні: Збірка наукових праць. – Випуск 2. – К.: МАУП, 2003. – С. 91-95.

  5. Коноплицький С. Віртуальна реальність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2003. - №4. - С. 215-216.

  6. Коноплицкий С.М. Проблема виртуализации в социальной структуре современного общества // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М.О. Шульга (научн. ред.) та ін. – К., 2002. – С. 163-166.