Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Амджадін Лідія Миколаївна. Соціальні аспекти екологічної політики України : дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Амджадін Л.М. Соціальні аспекти екологічної політики України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структри та соціальні відносини. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена аналізу соціальних аспектів екологічної політики України. В роботі проаналізовані моделі екологічної політики, представлені в сучасному екополітичному дискурсі. Типологізовані політичні угрупування України за вагомістю та нагальністю вирішення проблем довкілля. Досліджені політично релевантні аспекти екологічних інтересів окремих соціальних акторів (політичних партій, громадських організацій, бізнес-структур). На основі емпіричних досліджень проведена оцінка стану екологічної свідомості та екологічно орієнтованої поведінки окремих соціальних спільнот, їхньої готовності до взаємодії. Здійснена соціологічна інтерпретація екологічно відповідальної діяльності бізнесу.

Публікації автора:

 1. Амджадін Л. Концепція сталого розвитку і екологічна політика України: соціальні аспекти // Соціальні виміри суспільства. Вип. 3. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 1999. – С.375 – 394.

 2. Амджадін Л., Дурдинець В. Програмні засади та соціальні пріоритети екологічної політики України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С. 181–219.

 3. Амджадін Л. Cоціологічні дослідження в коригуванні державної екологічної політики / Соціальні виміри суспільства. Вип. 4. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2001. – С. 166–176.

 4. Амджадін Л., Дурдинець В. Екологічний ризик у політиці та свідомості постчорнобильського соціуму / Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – К.: Стилос, 2001. – С. 241–283.

 5. Амджадін Л. Екологічна складова соціального розшарування українського суспільства // Україна-2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2002. – С.396 – 412.

 6. Амджадін Л. Соціальна складова сучасної екологічної політики: екологічно відповідальний бізнес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 63 – 72.

 7. Амджадін Л. Екологічна культура українського суспільства // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2004. – С. 365–376.

 8. Амджадін Л. Проблеми реалізації екологічної політики за умови тінізації економічної діяльності // Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні. Доповіді міжнародної конференції. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С. 21–24.

 9. Амджадін Л.М. Сергій Подолинський та особливості сучасного екологічного мислення в Україні // Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження С.А.Подолинського. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 132–135.

 10. Амджадін Л.М. Екологічні чинники здоров’я у постчорнобильській свідомості // Страхова справа. – 2001. – С. 57–66.

 11. Саєнко Ю., Амджадін Л. Екологічний рух в Україні: проблеми побудови екологічно орієнтованого суспільства // Екологічна політика та впровадження принципів сталого розвитку в Україні: участь громадськості. Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції екологічної громадськості – К.: Інфотерра, 2002. – С. 113 – 118.