Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Дублікаш Тетяна Миколаївна. Соціальна зрілість груп сучасного українського суспільства в умовах трансформації : Дис... канд. наук: 22.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Дублікаш Т.М. Соціальна зрілість груп сучасного українського суспільства в умовах трансформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, Харків, 2002.

У дисертації розроблено теоретико-методологічний підхід щодо аналізу процесу соціального визрівання груп в умовах цілеспрямованих та стихійних інституційних перетворень. Подано характеристику суті трансформаційних процесів із виділенням їхніх етапів і розкриттям відмінних рис кожного з них. Підставою періодизації виступає ступінь певності соціальних процесів і динаміка сприйняття перспектив майбутнього в суспільній свідомості.

Визначено механізми стабілізації соціальних трансформацій та особливості інституціоналізації інтересів груп в соціальних системах, що трансформуються. Розроблено систему показників соціальної зрілості груп і виділено етапи їхнього визрівання.

Проаналізовано стан соціально-групової структури сучасного українського суспільства та особливості системи стратифікації. Особливу увагу приділено аналізу нових соціально-групових утворень і формуванню нових соціально-групових норм і цінностей. Розглянуто перспективи становлення середнього класу на Україні, а також особливості соціального стану і функцій соціальної групи інтелігенції в сучасній структурі перехідних суспільств.

У висновках дисертаційної роботи узагальнені результати вивчення впливу соціальної зрілості груп та інституційних форм на трансформаційні процеси суспільства, позначені перспективи подальшого дослідження проблеми.

Стабілізація функціонування нових соціальних інститутів закладає основи для раціоналізації соціальної дії. Утворення єдиної інституційно-діяльнісної структури є необхідною передумовою для переходу суспільства в нову якість. У свою чергу, фактором таких зрушень є переростання діяльності соціальних суб'єктів з реактивних і адаптивних форм у конструктивні. Соціальне визрівання груп є тим механізмом, що дозволяє формувати бачення ідеального соціального порядку і діяти з метою по його досягненню.

У рамках дисертаційного дослідження були вирішені такі дослідницькі завдання:

 1. Подано характеристику суті трансформаційних процесів із

виділенням їхніх етапів і розкриттям відмінних рис кожного з них. Етапи виділяються на підставі ступеня невизначеності соціальної ситуації, непередбаченості подій в усіх сферах життєдіяльності суспільства та іх осмислення, а також їх емоційно-психологічного сприйняття у суспільній свідомості. Саме стабілізація функціонування нових соціальних інститутів, з одного боку, і соціальне визрівання груп, з іншого, закладають основи накопичення суспільством нової якісної визначеності.

 1. Розроблено систему показників соціальної зрілості груп і

виділено 4 етапи їхнього визрівання. На думку автора, до соціально зрілих груп належать ті, що:

- виконують певні соціальні функції;

- мають достатню згуртованість або спільну ідентичність, що перетворює їх у реальних агентів соціальної дії;

- мають уявлення про сутність соціальних процесів і про своє положення в системі соціальних зв'язків;

- виділяють свої інтереси й орієнтуються на об'єднання зусиль щодо їхнього досягнення;

- розділяють визначені цінності і виробляють подібні цільові настанови у відношенні до своїх соціальних намагань, можливостей їх реалізації, а також ідеальні уявлення щодо характеру соціальних відносин, сприятливих для досягнення цілі;

- мають стратегії дії і відстоювання своїх інтересів, а також формують організації, що сприяють об'єднанню зусиль представників групи.

 1. На матеріалах спеціальних соціологічних досліджень,

проведених колективом кафедри соціології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за участю автора у 1996-2000 роках, проаналізовано сучасний етап трансформаційних процесів в Україні з точки зору соціального визрівання великих соціальних груп.

 1. Розкрито характер взаємозв'язку між становленням нових

інституціональних форм і соціальним визріванням груп, а також механізм взаємозв'язку між соціальним визріванням груп і стабілізацією трансформаційних процесів. Доводиться, що стабілізація соціальних процесів відбувається завдяки визріванню нових інституціональних форм і їхнього співвідношення з базовими інституційними матрицями під впливом розкриття адаптивного потенціалу населення і соціального визрівання великих соціальних груп, з одного боку, і процесів цілеспрямованого регулювання, з іншого боку.

5) На матеріалах емпіричних досліджень розглянуто перспективи становлення середнього класу в Україні, а також особливості розкриття соціального потенціалу інтелігенції в суспільстві, що трансформується. Доводиться, що з приводу нечисленності і незрілості груп середнього класу, соціальні функції, що традиційно є притаманними середньому класу, залишаються соціально необхідними, але такими, що середнім класом не виконуються. Разом з тим в ситуації рухомості соціальної структури група інтелігенції, яка представлена на всіх рівнях суспільної ієрархії в соціальному просторі України, набуває додаткового функціонального навантаження. Завдяки тому, що така соціальна функція інтелігенції, як формування цілей суспільного розвитку, пов’язана з соціальною відповідальністю, соціальне визрівання групи інтелігенції постає необхідною умовою стабілізації трансформаційного процесу і нової якісної визначенності соціальної системи.

Публікації автора:

 1. Дубликаш Т.Н. Структура общественного сознания и его зрелость в аспекте трансформационных процессов // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. - Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 1999.- С.58-62.

  Дубликаш Т.Н. Функции средних слоев и показатели их зрелости // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. “Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы”.-2000.-№462.-С.171-173.

  Дубликаш Т.Н. От интересов к институтам: социальная зрелость групп через призму институционализации интересов // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. “Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы”.- 2000.-№489.-С.145-149.

  Дубликаш Т.Н. Особенности институционализации в трансформирующихся социальных системах // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. - Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 2000.- С.15-18.

  Дубликаш Т.Н. К вопросу о механизмах стабилизации социальных трансформаций // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. - Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 2001.- С.212-216.

  Дубликаш Т.Н. Интеллигенция в социальной структуре постсоветского общества // Громадянськість інтелігенції: шляхи формування у кризовому суспільстві. – Харків, 2001.- С.28-30.