Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Гузьман Олена Анатоліївна. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Гузьман О.А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04. – спеціальні та галузеві соціології. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2006.

Дисертація присвячена комплексному вивченню соціальної роботи в органах внутрішніх справ. В роботі аналізуються основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «соціальна робота», при цьому автор зосереджує увагу на тих формах і методах соціальної роботи, які існують в межах окремих соціальних організацій. Зокрема, висвітлено понятійно-сутнісні характеристики соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ, її специфічні риси, місце в розвитку організаційної культури ОВС і професійному становленні їх працівників.

Визначено, що основним призначенням соціальної роботи в ОВС є покращання соціального самопочуття персоналу, вдосконалення умов його життєдіяльності, забезпечення відповідного соціального функціонування, гармонізація системи соціальних відносин в колективах працівників.

В дисертації представлено систему показників для оцінювання соціальної роботи в органах внутрішніх справ та здійснено комплексний аналіз стану соціальної роботи в ОВС України на сучасному етапі за окремою методикою. Результати проведеного аналізу дозволили виділити напрямки удосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ.

Публікації автора:

  1. Гузьман О.А. Методи соціальної роботи в органах внутрішніх справ // Соціальна робота в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник / Кол. авт., керівник – Д-р. соціол. наук, проф. В.О. Соболєв; передм. О.Н. Ярмиша. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 103-119.

  2. Гузьман О.А., Московець В.І. Ресурси соціальної роботи в органах внутрішніх справ // Соціальна робота в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник / Кол. авт., керівник – Д-р. соціол. наук, проф. В.О. Соболєв; передм. О.Н. Ярмиша. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 42-58.

Особистий внесок дисертанта – аналіз сутності ресурсів соціальної роботи в ОВС, їх класифікація та основна характеристика.

  1. Гузьман О.А. Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ // Вісник національного університету внутрішніх справ. – Вип. 24. – Харків: НУВС. – 2003. – С. 292-295.

  2. Гузьман О.А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ як фактор підвищення ефективності професійної діяльності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавн. центр ХНУ, 2003. – С. 430-433.

  3. Гузьман О.А. Професіоналізм та особливості кадрового забезпечення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавн. центр ХНУ, 2004. – С. 479-482.

  4. Гузьман О.А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: теорія та практика // Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії та практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 р. Частина 2. – К., 2002. – С. 194-199.

  5. Гузьман О.А. Роль соціальної роботи у створенні умов для самоактуалізації особистості молодого працівника органів внутрішніх справ // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2004 р., Житомир). – Житомир, 2004. – С. 101-103.

  6. Гузьман О.А. Організація соціальної роботи в органах внутрішніх справ України: сучасний стан і проблеми // Теорія і практика виховної роботи в ОВС України: Матеріали науково-практичної конференції 1-2 жовтня 2004 р., Харків. – Х.: Видавн. НУВС, 2004. – С. 188-193.