Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


12. Горпинич Ольга Валеріївна. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Горпинич О.В. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. — Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. Київ, 2004.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу формування громадянського суспільства та соціальної роботи як цілого і частини у структурі соціального організму країни. У роботі встановлено їх єдину природу, структурні відмінності та функціональні залежності. Поряд з цим визначено топологічні параметри між ними та функціональні залежності між соціальною роботою та елементами алгоритму саморозгортання громадянського суспільства, встановлено фази прямої та зворотної їх взаємодії. Розглянуто механізм взаємодії соціальної роботи та громадянського суспільства, виділено фази прямго (особистість людини – сім’я - перехідного (трудові колективи) - зворотного (середній клас - еліта) руху.

Виокремлено провідний фактор оптимізації формування громадянського суспільства засобами соціальної роботи в Україні - реалізація соціальних прав людини на основі Конституції (право у сфері житла, соціального захисту, зайнятості, охорони здоров'я та освіти), що, з одного боку, веде до зростання рівня соціальності української держави, а з іншого - реально відкриває можливість вступу її до Ради Європи.

1. Дисертаційна робота “Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства” містить низку важливих вихідних положень і висновків теоретичного і практичного характеру.

Механізм впливу соціальної роботи на формування громадянського суспільства має фазу прямої дії, яка ґрунтується на підтримці засобами соціальної роботи особистості, родини та відтворення трудових колективів державних підприємств і приватних фірм, та фазу зворотної дії, яка полягає у впливі економічних форм організації суспільного виробництва, зусиль верств, насамперед, середнього класу та національної еліти, на матеріальне та духовно-нормативне забезпечення певного рівня родового життя в межах соціального організму країни.

2. Формування громадянського суспільства засобами соціальної роботи проходить чотири етапи. Самоорганізаційна функція соціальної роботи починає “спрацьовувати” уже на першому етапі, тобто на рівні індивіда, який потрапив у важкі життєві обставини. На другому етапі соціальна робота обслуговує сім’ю як джерело масового відтворення родового життя. На третьому етапі соціальна робота має охопити трудові колективи державних та приватних підприємств і територіальні громади. На четвертому, найвищому етапі виникає еліта, що забезпечує стан функціонування та подальший розвиток громадянського суспільства інтелектуальними засобами. Це відбувається завдяки стандартизації соціальних послуг, визначенню ідеалів соціального розвитку, створенню соціальної держави.

3. Формування громадянського суспільства засобами соціальної роботи відбувається опосередковано. Спочатку соціальна робота, підтримуючи клієнта, формує у нього певний рівень соціальної культури, а потім спостерігається зворотний вплив соціальної культури на властивості громадянського суспільства.

4. В історичному вимірі кожна держава має своє специфічне громадянське суспільство, тому на практиці ми спостерігаємо декілька різних підходів до формування його моделей. Україна прагне отримати свою модель громадянського суспільства. Суб’єкти формоутворюючого процесу повинні діяти за принципами свободи, толерантності, активності, світоглядного плюралізму, соціальної справедливості.

5. У громадянському суспільстві формується специфічна атрибутивна риса - соціальність, яка вимагає від держави соціального спрямування, що є продуктом прямої дії соціальної роботи.

6. Концепція формування громадянського суспільства засобами соціальної роботи, що запропонована в дисертаційній роботі, є лише одним із можливих варіантів їх узгодженої взаємодії у структурі соціального організму країни. Перспективним є вивчення, наприклад, зростання чисельності та впливу громадських організацій на процес взаємодії цих двох суб’єктів соціального розвитку.

Публікації автора:

а) статті у фахових виданнях:

1. Горпинич О. В. Социальный педагог (работник) - новая профессия в Украине // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя, 1997. –Вип. 2. - С.14 - 18.

2. Горпинич О. В. Социальная деятельность: проблеми терминологии // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя. 2001. - Вип. 21. - С. 20-29.

3. Горпинич О. В. Соціальна політика: напрямки й проблеми здійснення в Запорізькій області // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя. 2002. - Вип. 25. - С. 88-94.

4. Горпинич О.В. Роль громадянського суспільства у формуванні соціальної політики в Україні // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя, 2003. - Вип. 32. - С. 41 -48.

5. Горпинич О. Аналіз формування громадянського суспільства в умовах Української дійсності // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць / Голов. ред. В.В.Лях. - Вип. 38. - К.: Український центр духовної культури, 2004. - С. 17-29.

б) публікації в інших виданнях

6. Горпинич О.В. Личность социального работника // Проблеми социодиагностики в переходный период: Материалы международной научной конференции. - Кривой Рог, 1996. - С.101-104.

7. Горпинич О.В. Проблема духовности в социально-педагогической работе // Придніпровський науковий вісник. - Дніпропетровськ, 1998. - Вип. 17.- С. 25-31.

8. Горпинич О.В. Задачи социальных служб в новых экономических условиях // Придніпровський науковий вісник. - Дніпропетровськ, 1998. - Вип.21.- С.7-15.

9. Горпинич О.В. Педагогическая технология в измерениях профессиональной деятельности социального педагога // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Київський університет імені Тараса Шевченка, Запорізький державний університет, Одеський університет ім. І.І.Мечникова. Ред. колегія: Волович В.І., Бех В.П., Додонов Р.О., Подшивалкіна В.І., Скідін О.Л., Яковенко Ю.І. (відповідальний редактор) - Київ - Запоріжжя - Одеса, 1998. - Вип. 2 -3. - С. 175 - 193.

10. Горпинич О.В. Теоретические аспекты подготовки социального педагога в системе высшего образования // Молодь і соціальний розвиток на сучасному етапі. Збірник статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Запоріжжя, 21-25 травня 1997 року) / Під загальною редакцією Л.І.Міщик. - Запоріжжя: “Просвіта”, 1998. - С. 50-57.

11. Горпинич О.В. Громадянське суспільство в Україні: теоретичні підходи та практичні проблеми. // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні: Тези міжнародної наукової конференції. – Львів, 2001.- С. 19-21.

12. Горпинич О.В. Соціальна політика: напрямки та проблема здійснення в Україні. // Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна - Німеччина: Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції. - Київ, 2002. - С. 91 -92.

13. Горпинич О.В. Соціальний працівник: професійна позиція / Сборник статей по материалам Второй международной научно-практической конференцій “Философские проблеми гуманитаризации высшего образования”. – Сумы - Бердянск, 2002. - С. 168 - 170.

14. Горпинич О.В. Особливості соціальної роботи в умовах становлення громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при президентові України, 2002. - Вип. 2(8). - С.210 - 216.

15. Горпинич О.В. Управління соціальною роботою: теоретичні питання // Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблема теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції. - Частина II. - Київ, 2002. - С. 246 - 253.

16. Горпинич О.В. Соціальна робота як чинник подолання проблем // Современное студенчество Украины: опыт, проблемы перспективы. Материалы научной конференции преподавателей и студентов 11-12 апреля 2002 г. - Запорожье: ЗГУ, 2002. - С.76 - 79.

17. Горпинич О.В. Професійне самовизначення: проблеми гуманізації у вищій школі // Матеріали міжнародної наукової конференції “Філософські проблеми гуманізації освіти” 28 - 30 травня 2002 р. - Одеса: Студія “Негоціант”, 2002. - С. 156 - 158.

18. Горпинич О.В. Соціальний захист дітей у сім’ї // Витоки. 3б. науково-педагогічних і літературно-публіцистичних матеріалів / В.Пащенко (гол. ред.) / Альманах Української асоціації Антона Макаренка. - Полтава: “АСМГ”, 2003. - Вип. 1.- С. 56 -57.

19. Горпинич О. Розвиток соціальної роботи в умовах побудови в Україні громадянського суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини”. 11-12 грудня 2003 р. м. Запоріжжя: Ч.1. - С. 28 - 32.

20. Горпинич О. Проблема ідеології в період формування громадянського суспільства // Религия и гражданское общество: на пути к глобальному этосу. Материалы Ш-его международного семинара 20 - 24 октября 2003 г., г. Ялта / Под ред. Т.А.Сенюшкиной - Симферополь: Типография ЧП “Фактор”, 2004. - С. 50 -53.

21. Горпинич О.В. Самоврядування студентів як елемент соціальної роботи // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції “Сучасне студентство України: досвід, проблеми, перспективи” 2004 р. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - С. 31 - 34.

22. Бех В.П., Горпинич О.В. Соціальна робота у вимірі саморозгортання громадянського суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. - Київ, 2004. - Вип. 1 -С. 5-20.

23. Горпинич О.В. Управленческие аспекты социальной работы // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 13 - 16 квітня 2004 р. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - С. 60 -65.

24. Горпинич О.В. Соціальна робота в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: 3б. наукових праць. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. - № І (23). - С. 67-74.