Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Камбур Андрій Васильович. Соціальна адаптація особистості в суспільстві переходного типу: зміна ціннісних приіоритетів : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2007. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 181-195.Анотація до роботи:

Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості в суспільстві перехідного типу: зміна ціннісних пріоритетів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології – Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя, 2007.

Проблема дослідження полягає в існуванні суперечності між прагненнями людей спростити свої адаптивні практики шляхом ідентифікації своїх і суспільних ціннісних уявлень і відсутністю загальновизнаної ціннісно-нормативної системи, у зв’язку з чим актуального значення набуває з’ясування особистісних уявлень і морально-ціннісних пріоритетів людей у процесах їх пристосування до нових соціально-економічних і політичних умов життя.

За допомогою використаних методів, серед яких історичний підхід, логічний аналіз і синтез, порівняння та ін., з’ясовано специфіку процесів соціальної адаптації особистості у перехідний період та обґрунтовано особливості і закономірності формування та зміни її ціннісних орієнтирів при виборі поведінкових стратегій пристосувального характеру до суспільних змін.

Публікації автора:

Публікації у фахових виданнях:

  1. Камбур А.В., Маковецький А.М. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві транзитного типу: реальність і перспективи. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2004. – С. 329-333.

  2. Камбур А.В. Про деякі особливості адаптаційних процесів в Україні. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 8. – Національна Академія Наук України Інститут соціології. – Київ – 2005. – С. 227-232.

  3. Камбур А.В. Залежність успішності процесів соціальної адаптації особистості від адекватної системи ціннісних пріоритетів. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. Вип. 7. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ – 2006. – С. 44-51.

  4. Камбур А.В., Маковецький А.М., Ялинський Б.В. Навколишнє середовище та вітальні й адаптивні можливості людини як виду Homo Sapiens. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 249-250 Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 74-77.

Публікації в інших виданнях

  1. Камбур А.В. Адаптивні процеси у сучасній Україні та їх відображення у суспільних науках. // Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 18-19 квітня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 40-43.

  2. Камбур А.В. Адаптація індивіда до зовнішніх умов існування як предмет філософського дослідження. // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 110-112.

  3. Камбур А.В. Соціальна адаптація і транзитне суспільство: теоретико-соціологічний аналіз. // Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (2-3 березня 2006 року). Матеріали секції соціології та психології. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – С.125-130.