Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Мірошниченко Наталія Василівна. Соматоформні розлади (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, принципи відновлювальної терапії) : Дис... д-ра наук: 14.01.16 - 2006.Анотація до роботи:

Мірошниченко Н.В. Соматоформні розлади (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, принципи відновлювальної терапії). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – Психіатрія. Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. Харків, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі вивчення сучасних клінічних форм соматоформних розладів, визначенню механізмів їх патогенезу, критеріїв прогнозу. Розроблені принципи побудови лікувально-реабілітаційних заходів.

На підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного та електрофізіологічного дослідження вперше вивчені клінічні, соціальні, соціально-психологічні, особистісно-психологічні особливості у хворих на соматоформні розлади.

Встановлені особливості церебральної нейродинамики та гемодинаміки в обстежених групах хворих за даними електроенцефалографії та реоенцефалографії.

Визначені органні, системні та меридіанно-точкові характеристики соматоформних розладів за даними клінічних, лабораторних та електропунктурно - діагностичних досліджень у обстежених хворих.

Виділені провідні патогенетичні механізми соматоформних розладів, які визначають їх клінічну маніфестацію та встановлена їх системно-рівнева ієрархія.

Розроблена система патогенетично обґрунтованої відновлювальної терапії та реабілітації хворих з різними формами соматоформних розладів.

1. В дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення проблеми структурного аналізу сучасних форм соматоформних розладів і на підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного та нейрофізіологічного дослідження визначені механізми їх патогенезу, особливості перебігу, критерії прогнозу. Розроблена і опрацьована система лікувально-реабілітаційних заходів.

2. Клінічна картина різних форм соматоформних розладів визначається сполученням 2 типів синдромів: нозоспецифічних клінікоутворюючих та загальноневротичних. Найбільш характерним для хворих на СВДССС є псевдокардіалгічний (62,94±3,44%) і тривожний (52,79±3,56%) синдроми, для хворих на СВДШКТ – дисентероколічний (57,30±5,24%) і астено-субдепресивний (47,19±5,29%), для хворих на СВДДС – псевдодиспноетичний (90,70±4,43%) та істероформний (46,51±7,61%) синдроми. Хворі на НДФСР відрізняються поліморфізмом нозоспецифічних синдромів, серед яких переважають псевдодиспноетичний (66,07±4,47%), псевдокардіалгічний (60,71±4,61%), цефалгічний (52,68±4,72%), дисентероколічний (40,18±4,63%) та широкою представленістю синдромів загальноневротичного спектру.

3. Для хворих на СР характерною є наявність низького і граничного рівнів опору стресу (36,96±2,30% і 35,60±2,28% відповідно), що створює умови для накопичення негативних емоційних реакцій і може бути підґрунтям для розвитку зриву адаптації. У всіх групах хворих досить високою є розповсюдженість сімейного типу психотравми, в групах хворих на СВДДС і НДФСР на її наявність вказують 100% обстежених. Поряд з цим, найбільш значущими у хворих на СВДССС є соціальний (100%) і виробничий (81,22±2,78%) типи; у хворих на СВДШКТ – медичний (65,17±5,05%), побутовий (62,92±5,12%), виробничий (61,80±9,30%); у хворих на СВДДС – соціальний (100%) і медичний (83,72±5,63%); у хворих на НДФСР – медичний (54,46±4,71%) і побутовий (50,89±4,72%).

4. Для хворих на СР характерним є відносно низький рівень нейротизму, котрий зустрічається у 71,66±2,15% випадків. При цьому у хворих на НДФСР значуще частіше спостерігається високий рівень нейротизму, ніж у хворих на СВД (відповідно 21,43±3,88% і 12,16±1,80%).

Найчастішим типом особистості у хворих на СР є флегматичний (41,72±2,35%), найменш представленими – амбовертований (2,49±0,74%) і холеричний (11,79±1,54%). Такий розподіл зберігається і для хворих на СВДССС і СВДДС. Для хворих на СВДШКТ притаманна частіша зустрічальність сангвінічного типу (34,83±5,05%) при високій представленості флегматичного типу (31,46±4,92%). Для хворих на НДФСР найменш характерними є меланхолічний (6,25±2,29%) і амбовертований (7,14±2,43%) типи, флегматичний і сангвінічний типи розподілені рівномірно (відповідно 39,29±4,61% і 32,14±4,41%).

5. У хворих на НДФСР переважають середні рівні як особистісної (72,32±4,23%), так і реактивної тривожності (51,79±4,72%), у хворих на СВД – високі (50,46±2,76% і 64,13±2,64% відповідно особистісної і реактивної тривожності). При цьому співвідношення цих рівнів має особливості в залежності від системно-органної приналежності розладу: у хворих на СВДССС переважають високі рівні реактивної і особистісної тривожності, у хворих на СВДШКТ при високих рівнях особистісної тривожності реєструються низькі показники реактивної, у хворих на СВДДС переважають низькі рівні особистісної і високі – реактивної тривожності.

У 43,99±2,36% хворих на СР виявляється наявність депресії, рівень якої не перевищує рівня помірної. У хворих на НДФСР реєструється помірний (11,61±3,03%) і легкій (39,29±4,61%) рівні депресії. В групі хворих на СВД найбільш виражена депресія відмічається у хворих на СВДШКТ, найменш виражена – у хворих на СВДДС.

6. При самооцінці функціонального стану показник самопочуття оцінюють як незадовільний 58,28±2,35% хворих на СР, найнижчим цей показник є у хворих на СВДШКТ (78,65±4,34%) і СВДДС (72,09±6,84%). Незадовільний рівень активності відмічають 34,69±2,27% хворих на СР, переважну більшість з них складають хворі на СВДШКТ і НДФСР. Настрій як поганий оцінюють 54,42±2,37% хворих на СР, в т.ч. 95,51±2,20% хворих на СВДШКТ. При цьому сумарні оцінки за всіма показниками нижче у хворих на НДФСР у порівнянні з хворими на СВД.

7. Симпатикотонічний тип вегетативного забезпечення переважає у хворих на СВДССС (79,19±2,89%) та СВДДС (60,47±7,46%). У хворих на СВДШКТ відмічається переважання парасимпатикотимічного типу (60,67±5,18%). Ейтонічний тип вегетативного тонусу відрізняється незначною представленістю в усіх групах хворих на СР. В групі хворих на НДФСР найбільш рівномірно представлені всі виділені типи вегетативного тонусу.

8. Десинхронізований тип ЕЕГ частіше спостерігається у хворих на СВДССС (62,44±3,45%), сплощений тип – у хворих на СВДШКТ (49,44±5,30%), гіперсинхронно-пароксизмальний – у хворих на СВДДС (48,84±7,62%), дезорганізований – у хворих на НДФСР (51,79±4,72%). Виявлені на ЕЕГ зміни переважно є ознаками зацікавленості вертикальних структур головного мозку у вигляді різних варіантів дифузних змін біоелектричної активності та характеризують нерівномірність і розбалансування активуючих впливів у різних підсистемах диенцефальних структур.

Зміни церебральної гемодинаміки характеризуються ознаками судинного гіпертонусу у 58,05±2.35% хворих на СР, найбільш значущі – в групах СВДССС (у 100% хворих) і СВДДС (58,14±7,52%). При цьому у хворих на СР ознак порушень еластичних властивостей судинної стінки не виявляється.

За даними транскраніальної допплерографії суттєвих відхилень в швидкісних та об’ємних характеристиках по басейнам основних магістральних судин не визначається.

Показники індивідуальної середньої у хворих на СР за даними ЕПДФ знаходяться в проміжних значеннях коридору енергетичної рівноваги. Визначаються певні меридіанні відхилення, які відповідають системно-органній приналежності СР.

9. Встановлений складний ієрархічний ланцюг патогенетичних механізмів розвитку СР. Найвищім рівнем є особистісний, який містить констеляцію певних типів центральної нервової системи, підвищений рівень тривожності, інтровертований спосіб реагування і низький ступень опору стресу. Наступним є морфофункціональний рівень регуляції вегетативних функцій з переважанням симпатико- та гіперсимпатикотонічного типу і порушення центральної нейро- і гемодинаміки. Найбільш низьким рівнем є системно-органна ступень з неадекватною активізацією пропріоцептивних механізмів, яка виявляється за даними ЕПДФ. Останні є підґрунтям для формування вторинної психоемоційної складової в структурі клінічних проявів СР.

10. Для терапії СР найбільш ефективним є застосування системи лікувально-реабілітаційних заходів, побудованої за етапним і рівневим принципами, яка включає в себе комплекс сугестивної психотерапії з елементами тілесно-орієнтованої психотерапії, групової психотерапії і елементів аутогенного тренування, а також бальнео- і фізіотерапії. Розроблена на основі скерованості за патогенетичними механізмами формування СР комплексна методика психотерапії та корекції СР дозволяє поліпшити показники медичної і соціальної ефективності і підвищити рівень якості життя хворих на СР.

Апробація запропонованої системи терапії довела її високу ефективність у 79,40±2,21% хворих, при цьому стійкий терапевтичний ефект протягом двох років зберігається у 73,73±2,40%.

11. З метою об’єктивізації результатів ефективності включення розробленої системи психотерапії в комплекс лікування хворих на СР проведена її комплексна інтегральна оцінка. Розраховані коефіцієнти медичної, соціальної та економічної ефективності В основній групі коефіцієнт медичної ефективності склав 0,69, в контрольній – 0,41, або в 1,7 разів більше. Коефіцієнт соціальної ефективності в основній групі становив 0,92, в контрольній – 0,60, або в 1,5 разів більше. Коефіцієнт економічної ефективності для основної групи склав 1,22, для контрольної – 0,79, або в 1,5 рази більше. Інтегральний показник ефективності як добуток трьох отриманих коефіцієнтів склав: в основній групі: 0,77, в контрольній групі: 0,19, або в 4 рази більше, що переконливо свідчить про ефективність запропонованого та впровадженого диференційованого комплексного лікування соматоформних розладів.

Публікації автора:

1. Мирошниченко Н.В., Кулініч Е.М., Трегубова Н.О., Сушко А.П., Пинчук В.В. Нетрадиційні методи діагностики і терапії хворих на поєднану патологію щитовидної залози та соматоформных розладів // Український радіологічний журнал. – 2000. – Т.VII, вип. 3. – С. 321–322. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, здійснено його статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

2. Сердюк А.И., Мирошниченко Н.В. Оценка эффективности применения фармакопсихотерапии у больных соматическими заболеваниями с невротическими расстройствами // Архив психіатрії. – 2000. – №4. – С. 240-241. (Здобувачем особисто здійснено набір матеріалу, проведено його статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

3. Роздильский С.И., Амиразян С.А., Роздильская О.Н., Мирошниченко А.И., Филиппова С.М., Мирошниченко Н.В. Опыт применения препарата «Трофосан» у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2000. – №2. – С. 78-80. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

4. Сердюк А.И., Михайлов Б.В., Мирошниченко Н.В. Некоторые клинико-психопатологические и вегето-висцеральные особенности современных клинических проявлений неврастении и неврозоподобных синдромов при соматических заболеваниях // Журнал психиатрии и мед. психологии. – 2001. – №1. – С. 93–95. (Здобувачем особисто проведено аналіз літературних даних з цієї проблеми, зроблені наукові висновки).

5. Мирошниченко Н.В. Применение парафармацевтиков для оптимизации сочетанной терапии больных хроническим гастродуоденитом и соматоформными расстройствами // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – 2001. – Т.137, ч.І. – С. 57-58.

6. Мирошниченко Н. В. Эффективность применения фитопрепаратов в комплексной терапии больных с соматоформными расстройствами
// Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. – №1. – С. 70-71.

7. Михайлов Б.В., Сарвир И.Н., Мирошниченко Н.В., Баженов А.С., Омельченко С.В. Соматоформные расстройства как междисциплинарная проблема современной медицины // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2002. – №1. – С. 38–43. (Здобувачем особисто здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з цієї проблеми, зроблені наукові висновки).

8. Мирошниченко Н.В. Сравнительная характеристика трансцеребральных воздействий ряда физических факторов у больных соматоформными расстройствами // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. – №3. – С. 51–52.

9. Мирошниченко Н.В. Распределение типов психотравмирующих ситуаций согласно личностной типологии у больных соматоформными расстройствами и их дифференциальная психотерапия // Таврический журнал психиатрии. – 2002. – Vol. 6, №4 (21). – С.65-68.

10. Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В., Трегубова Н.А. Программа реабилитации персонала атомно-энергетического комплекса в санаторно-курортных условиях // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. – №4. – С.45–47. (Здобувачем особисто опрацьовані концептуальні підходи до проблеми, визначені основні напрямки дослідження).

11. Михайлов Б.В., Сарвір І.М., Баженов О.С., Мирошниченко Н.В. Соматоформні розлади – сучасна загальномедична проблема // Український медичний часопис. – 2003. – №3 (35). – С. 73–76. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

12. Мирошниченко Н.В. Изучение механизмов действия однократной процедуры ванн с морской водой и глиняных разводных ванн у больных соматоформными расстройствами // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №1. – С. 41–45.

13. Мирошниченко Н.В. Соматоформные расстройства: реабилитационные мероприятия на санаторном этапе // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – 2004. – Т.140 (3). – С.129–132.

14. Мирошниченко Н.В. Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у больных соматоформными расстройствами на санаторном этапе // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, №4. – С. 90-92.

15. Мирошниченко Н.В. К вопросу механизма развития соматоформных расстройств // Таврический журнал психиатрии. – 2005. – Vol. 9, №1 (30). – С. 7–9.

16. Мирошниченко Н.В. Принципы формирования лечебно-реабилитационных мероприятий у больных соматоформными расстройствами // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – №2. – С.96–98.

17. Мирошниченко Н.В. Состояние церебральной гемодинамики у больных с соматоформными расстройствами // Український вісник психоневрології. – 2005. – Т. 13, вип.2 (43). – С. 98–100.

18. Мирошниченко Н.В. Мирошниченко А.И. Использование препарата эглонил у больных соматоформными расстройствами // Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, №4. – С. 159-160. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, здійснено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

19. Мирошниченко Н.В. Особенности церебральной гемодинамики у больных соматоформными расстройствами // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2005. – Т.141 (3). – С. 142-148.

20. Мирошниченко Н.В. Состояние вегетативной нервной системы у больных соматоформными расстройствами // Вісник психіатрії та психофармакології. – 2005. – №1 (7). – С. 47–50.

21. Михайлов Б.В., Мирошниченко Н.В., Сарвир И.Н. Клиника и дифференциальная диагностика соматоформных расстройств с позиций доказательной медицины // Запорожский медицинский журнал. – 2005. – №4. – С. 125 – 127. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

22. Мирошниченко Н.В. Проблема диагностики соматоформных расстройств с позиций доказательной медицины // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005. – №3. – С. 43–44, 89.

23. Мирошниченко Н.В. Характеристика нарушений эмоциональной сферы у больных соматоформными расстройствами // Архів психіатрії. – 2005. – №2 (41) – С.192 – 197.

24. Михайлов Б.В., Мирошниченко Н.В., Мирошниченко А.И. Физические факторы в комплексном лечении соматоформных расстройств у больных неврастенией // Материалы Междунар. научно-практической конф. «Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия». – Ялта. – 1999. – С.191–192. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, здійснено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

25. Мирошниченко Н.В., Пинчук В.В., Электропунктурная диагностика по методу Р.Фолля в выявлении соматоформных нарушений у больных неврастенией // Методическое пособие. Харьков. – 1999. – 15с. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

26. Сердюк А.И., Мирошниченко Н.В. Оценка эффективности применения психотерапии у больных соматическими заболеваниями с непсихотическими нарушениями психической сферы // Проблеми екстремальної психіатрії: Матеріали науково-практичної конференції “Платоновські читання”. – Харків. – 2000. – С. 114–117. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

27. Крапивенко Е.Ф., Мирошниченко А.И., Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В. Применение продуктов “Трофосан” для оптимизации терапии и профилактики распространенных заболеваний: Методические рекомендации: Утверждены УЦНМИИПЛР 16.06.2000. – 36с. (Здобувачем особисто здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з цієї проблеми, зроблені наукові висновки).

28. Мирошниченко Н.В. Сочетанная бальнео-арома-психотерапия у больных соматоформными расстройствами на санаторном этапе // Медицинские исследования. – 2001. – Т.1, вып. 1. – С. 72–74.

29. Мирошниченко Н.В., Трегубова Н.А., Кулинич Э.М. Применение электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля у больных соматоформными расстройствами на санаторном этапе реабилитации // Материалы VII Междунар. конф. «Информтерапия: теоретические аспекты и практическое применение». – Киев. – 2001. – С. 102–104. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, проведено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

30. Мирошниченко Н.В., Трегубова Н.А., Іванченко Т.Н., Мирошниченко А.И., Никитин Н.Н Оптимизация санаторной реабилитации соматоформных расстройств с помощью парафармацевтиков // Материали научно-практической конф. «Новые технологии получения и применения биологически активних веществ». – Алушта. – 2002. – С. 219–220. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, здійснено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

31. Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В., Федосеев В.А. Сочетанное применение психотерапии и парафармацевтиков в комплексном лечении больных с пограничными психическими расстройствами // Архів психіатрії. – 2002. – №3 (30) – С. 196. (Здобувачем особисто зроблено набір матеріалу, особисто опрацьовано методику оцінки ефективності фармакопсихотерапії, узагальнені матеріали дослідження).

32. Мирошниченко Н.В., Мирошниченко А.И., Трегубова Н.А. Опыт применения продукта “Трофосан-4” в комплексном лечении больных с соматоформными расстройствами // Материалы научно-практической конф. «Современные аспекты интегральной медицины». – Симферополь: Таврия. – 2002. – С. 61–63. (Здобувачем особисто зроблено розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

33. Мирошниченко Н.В. Эффективность комплексной терапии соматоформных расстройств на санаторном этапе // Материалы междунар. научно-практической конф. «Физические методы в современной неврологии и нейрохирургии». – Ялта. – 2002. – С. 152–154.

34. Мирошниченко Н.В. Використання електропунктурної діагностики по методу Р.Фоля для контролю за ходом відбудовного лікування // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25 – річчю службі рефлексотерапії в Україні “Актуальні питання рефлексотерапії”. – Київ. – 2002. – С. 162–164.

35. Мирошниченко Н.В. До питання реабілітації персоналу, який працює в шкідливих умовах праці // Матеріали науково-практичної конференції “Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами”. – Харків. – 2002. – С. 118–121.

36. Мирошниченко Н.В. Алгоритмы электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля при соматоформных расстройствах // Материалы республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения». – Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. – №3. – С.21–22.

37. Мирошниченко Н.В., Мирошниченко А.И., Трегубова Н.А., Остапенко О.В. Результати использования “Трофосан-4” в комплексе санаторно-курортного лечения больных с соматоформными расстройствами // Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції “Інформоенергетика ІІІ-го тисяоліття: соціолого-синергетичній та медико-екологічний підходи”. – Кривий Ріг. – 2003. – С. 266–267. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

38. Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В., Роздільська О.М., Трегубова Н.О. Гаєва Л.В. Лікувально-профілактичні заходи у системі санаторно-курортної реабілітації персоналу, який працює в шкідливих умовах: Методичні рекомендації: Затверджені УЦНМІІПЛР 10.01.2003. – 29с. (Здобувачем особисто здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з цієї проблеми, зроблені наукові висновки).

39. Мирошниченко Н.В. Изучение эффективности применения фитопрепарата «Каренол» в комплексной терапии соматоформных расстройств на санаторном этапе // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичні та медико-екологічні підходи”. Київ – Кривий Ріг: ЗАТ “ЗТНВФ” “КОЛО”. – 2003. – Вип. ІІ. – С. 268–269.

40. Мирошниченко Н.В., Буглак Н.П., Трегубова Н.А. Применение бальнеотерапии у больных соматоформными расстройствами // Материалы IV Конгресса курортологов и физиотерапевтов автономной республики Крым «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии». Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №2. – С.108. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

41. Мирошниченко Н.В., Сысоев Н.П., Трегубова Н.А., Остапенко О.В., Мирошниченко А.И. Эффективность комплексного лечения соматоформных расстройств // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти”. – Ялта. – 2004. – С.146–148. (Здобувачем особисто розроблено концепцію роботи, основні її положення, зроблені наукові висновки).

42. Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В., Трегубова Н.О. Сенсорно опосередкована психотерапія у комплексі оздоровчо-профілактичних заходів щодо соматоформних та психовегетативних порушень: Методичні рекомендації: Затвержені УЦНМІІПЛР 22.11.2004. – 36с. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, проведено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

43. Мирошниченко Н.В., Трегубова Н.А. Принципы восстановительной терапии больных соматоформными и психо-вегетативными расстройствами. // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми медично-психологічної реабілітації рятувальників, дитячого та дорослого населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного характеру”. – Євпаторія. – 2005. – С. 61–63. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, проведено статистичну обробку, зроблені наукові висновки).

44. Программа санаторно-курортной реабилитации персонала, работающего во вредных условиях труда: А.с. 6215 Украина /Мирошниченко Н.В., Михайлов Б.В., Трегубова Н.О. А.с. Дата реєстрації 17 вересня 2002. –5с. (Здобувачем особисто проведено набір матеріалу, проведено статистичну обробку, зроблено наукові висновки).

45. Патент 56805 Украина, А 7 А61 К35/78. Спосіб лікування соматоформних розладів / Мирошниченко Н.В., Трегубова Н.О. – № 526; Заявл. 18.09.2002; Опубл.15.05.2003. Бюл.№5, 2003. – 3с. (Здобувачем особисто здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з цієї проблеми, зроблені наукові висновки).

46. Патент 60762 Украина, А 7 А61 В5/16 Спосіб діагностики типу психотравми у хворих зі соматоформними порушеннями / Мирошниченко Н.В. – №412; Заявл. 11.11.2003; Опубл. 15.09.2004. Бюл. №. 9, 2004. – 10 с.

47. Патент 69661 Украина, А 7А61 В5/16. Спосіб діагностики соматоформних розладів / Мирошниченко Н.В. – №158; Заявл. 18.02.2003; Опубл. 15.10.2003. Бюл.№.10, 2003. – 4с.

48. Мирошниченко Н.В. Проблема соматоформных расстройств в практике семейного врача // Міжнародний медичний журнал (спеціальний випуск). Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України. – Харків. – 2005. – С.207.