Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


155. Харьковщенко Євген Анатолійович. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен: дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Харьковщенко Є.А. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертація є цілісним історіософським, філософським і релігієзнавчим дослідженням сутності, витоків, особливостей трасформації в київському християнстві, а згодом в українському і російському православ’ї, феномена софійності.

У дисертації виокремлюються і досліджуються такі періоди софійної проблематики: дохристиянські уявлення античності, гностичні софіологічні рефлексії, християнська софіологія, середньовічна містика і софіологія російської “філософії всеєдності”.

Встановлено, що київському християнству були притаманні такі особливості і риси, як християнський універсалізм, толерантне ставлення до різних релігійних центрів на Сході і Заході, несприйняття клерикального месіанства, візантійського цезарепапізму і римського папоцезаризму, ранньохристиянська орієнтація, паулінізм як форма заперечення богообраності будь-якого народу і відповідно церковного імперіалізму, вироблення власного слов”янського обряду, патріотичність і софійність.

Обґрунтовуються софійні києвохристиянські витоки способу філософствування українських мислителів Г. Сковороди, П. Юркевича, що знайшли відображення у “філософії серця”, та вияви софійного вчення на тлі російської ментальності у його систематизації і перетворенні на концепцію софіології у “філософії всеєдності”, в чому велика заслуга належить таким мислителям, як В. Соловйов, С. Булгаков, П. Флоренський.

Софіологія у православному богослов’ї ХХ ст. розглядається в контексті православно-богословських суперечок навколо софійного вчення в середині 30-х рр. та у зв’язку з православною концепцією “християнського служіння світові” (70 - 80-ті рр.).

Публікації автора:

Монографії, розділи в монографіях:

1. Харьковщенко Є.А. Софійність київського християнства. - К.: Наукова думка, 1996. - 100 с. ( 6.05 обл.-видав. арк.)

2. Харьковщенко Є.А. Софійність київського християнства. Видання друге, доопрацьоване. - К.: Наукова думка, 2003. - 224 с. (16,8 обл.-видав. арк.)

3. Харьковщенко Є., Глушак А. Церква в Київській Русі від введення хри-

стиянства до занепаду Київської держави // Українська церква між Сходом і Заходом. - К.,Український центр духовної культури, 1996. - С.5 - 45.

4. Харьковщенко Є., Глушак А. Особливості Київського християнства //

Історія православної церкви в Україні. - К.: Четверта хвиля, 1997. - С.8 - 22.

Статті в наукових фахових виданнях:

5. Харьковщенко Є.А. Північнопричорноморський вплив на становлення київського християнства // Культура народов Причорноморья. - Симферополь, 2001 р. - №22. - С.134 - 138.

6. Харьковщенко Є.А. Церква в Київській Русі: спроби побудови незалежної митрополії // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип.3. – С.245 - 253.

7. Харьковщенко Є.А. Роль кирило-мефодіївської традиції у формуванні особливостей київського християнства // Українське релігієзнавство. - К., 2003. - №27- 28. - С.101 - 109.

8. Харьковщенко Є.А. Християнство і літературний процес в Київській Русі: особливості і тенденції розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. - К., 2003. - Вип.11.- Ч.І. - С.23 -29.

9. Харьковщенко Є.А. Софійна традиція та її роль в розвику духовної культури доби київського християнства // Філософія, культура, життя: Міжвуз. зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - Вип.22.- С.184 - 193.

10. Харьковщенко Є.А. Світоглядно-історичні особливості розвитку україн-ського православ’я у період від 1620 до 1921 років // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.- Тернопіль, 2003. - Серія: Філософія. - №11 - С.121 - 126.

11. Харьковщенко Є.А. Релігійно-політичні чинники київського християнства // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропет-ровськ, 2003. - №6 (32). - С.118 - 122.

12. Харьковщенко Є.А. Унія як релігійно-політичний чинник творення наці-

ональної церкви // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ, 2003. - Вип. 5. - С. 33 - 40.

13. Харьковщенко Є.А. Софіологія Володимира Соловйова // Перспективи. Науковий журнал. - 2-3 (22-23). - Одеса, 2003. - С.130 - 134.

14. Харьковщенко Є.А. Софіологія і сучасне православне богослов’я // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк: Наука і освіта, 2003. - №3. - С.397 - 402.

15. Харьковщенко Є.А. "І розпалило їх жадання віри..." (Християнство і релі-гійно-культурні зрушення на землях сучасної України у І тис. н.е.) // Людина і світ. - К., 2004. - №1. - С.20 - 25.

16. Харьковщенко Є.А. Софійне вчення у філософії Г. Сковороди та П. Юр-кевича // Нова парадигма. Альманах наукових праць. - Київ - Запоріжжя, 2004.

- Вип.35. - С.6 - 12.

17. Харьковщенко Є.А. Сучасна православно-богословська концепція культури // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк: Наука і освіта, 2004. - №4. - С.307 - 312.

18. Харьковщенко Є.А. "Слов"яни жили охрещені?” (Дискусії та контро-версії навколо Володимирового хрещення) // Людина і світ. - К., 2004. - №2. - С.31-35.

19. Харьковщенко Є.А. Духовні цінності у сучасній православно-богословській інтерпретації // Актуальні проблеми духовності. - Зб.наукових праць. - Кривий Ріг, 2004. - Вип.5(2). - С.64 - 72.

20. Харьковщенко Є.А. "Софія Премудрість Божа" (Софійність києвохристи-янської традиції) // Людина і світ. - К., 2004. - №3. - С.20 - 26.

21. Харьковщенко Є.А. Сутність софіології С. Булгакова і П. Флоренського // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропет-

ровськ, 2004. - №1(33). - С.76 - 79.

22. Харьковщенко Є.А. Євангелізм київського християнства // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - №14. - С.217 - 224.

23. Харьковщенко Є.А. Принцип софійності в проекті універсальної унії митрополита Петра Могили // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2004. - №2(34). - С.68 - 72.

24. Харьковщенко Є.А. Феномен “двовір”я” як характерна риса київського християнства // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. - Філософія. - Чернівці: “Рута”, 2004. - Вип. 198. - С.114 - 117.

25. Харьковщенко Є.А. Софійне вчення в історії світової і вітчизняної духо-вності // Українське релігієзнавство. - К., 2004. - №29. - С.98 - 106.

26. Харьковщенко Є.А. Переконання і догмат (Суперечка навколо софіології С. Булгакова) // Людина і світ. - К., 2004. - №5. - С.26 - 31.

Статті в інших виданнях, тези доповідей:

27. Харьковщенко Є. Особливості способу філософствування в українському християнстві // Тези повідом. ІІІ круглого столу: Історія релігії в Україні, Київ-Львів, 3-4 травня 1993р. - С.120 - 121.

28. Харьковщенко Є. Софійний характер релігійності в Київському христи-янстві // Тези Міжнарод. наук.конф.:Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу, Тернопіль, 29 квітня 1995р.- С.103 - 104.

29. Харьковщенко Є. Софійний характер Київського християнства в контексті сучасних процесів національно-духовного відродження // Збірник "Релігія і церква в контексті реалій сьогодення." - Київ, 1995. - С.79.

30. Харьковщенко Є. Софійне розуміння віри як “почуття серця” // Тези Все-українс. колоквіуму "Феномен релігії". - Київ, 20 - 21 червня 1996 р. - С.9 - 10.

31. Харьковщенко Є. Булгаков С.М., всеєдності філософія, євангелізм, паулі-нізм, середньовічна містика, Соловйов В.С., софіологія, Софія, Флоренський П.О. // Релігієзнавчий словник. - К.: Четверта хвиля, 1996. - С. 49, 67, 112, 237, 302 - 303, 312 - 313, 313, 357.

32. Харьковщенко Є. Візантізм і київське християнство // Християнство і ду-ховність. - Наукове видання. Збірник матер. Другої міжнар. наук. конф. циклу “Християнство: історія і сучасність”. - К.: Знання, 1998 - С. 107 - 110.

33. Харьковщенко Є. Особливості християнства в Україні // Освітній науково-методичний журнал “Рідні джерела”. - К., 1999. - №1. - С. 32 - 35.

34. Харьковщенко Є. Феномен софійності давньоруського християнського світогляду як архетип української культури // Історія релігії в Україні. Праці ХІІ-ї міжнарод. наук. конф. - Львів, 20-24 травня 2002 р. - Кн.ІІ. - С.448 - 452.

35. Харьковщенко Є. Антиномізм у сучасному православному богослов’ї // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних органі-зацій в Україні. Збірник матеріалів. - К., 2004. - С.125 - 130.

36. Харьковщенко Є. Паулінізм київського християнства // Історія релігії в Україні. Праці ХІV-ї міжнарод. наук. конферен. - Львів, 11-13 травня 2004 р. - Кн.

ІІ. - С.400 - 404.

Анотації