Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Довженко Тетяна Олексіївна. Словесні методи навчання у діяльності початкових шкіл України другої половини ХІХ століття: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 179 арк. - Бібліогр.: арк. 166-179.Анотація до роботи:

Довженко Т.О. Словесні методи навчання у діяльності початкових шкіл України другої половини ХІХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків, 2002.

У дисертаційній праці вперше цілісно представлено внесок вітчизняних педагогів досліджуваного періоду в розробку теорії словесних методів, узагальнено досвід використання вказаних методів у шкільній практиці України другої половини ХІХ ст. Визначено генезу словесних методів у зарубіжній і вітчизняній історії педагогіки. Систематизовано ретроспективні матеріали про умови успішного використання усного викладу, різновиди розповіді, катехізичної, евристичної бесід, заучування напам’ять, повторення.

Установлено, що доцільним в умовах сучасної школи є відновлення використання окремих прийомів пояснювального читання, елементів катехізичної бесіди, повчальної розповіді, літературної евристичної бесіди, різновидів повторення, а також удосконалення змісту програм курсів загальної педагогіки, методик викладання дисциплін, урізноманітнення видів та форм самостійної творчої роботи студентів.