Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Сандюк Сергій Анатолійович. Скрипкові концерти Людвіга Шпора: на шляху до романтизму : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Сандюк С.А. Скрипкові концерти Людвіга Шпора: на шляху до романтизму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2008.

Скрипкові концерти Шпора осмислюються як шлях становлення характерних властивостей романтичного стилю в музичному мистецтві XIX ст. Висувається положення про належність композитора до перехідного історичного періоду, яке розкривається через узагальнення фактів біографії Шпора, його естетичні принципи, стильові якості скрипкових концертів, що розглядаються у контексті поетики жанру, творів попередників та сучасників Шпора (Моцарт, Віотті, Бетховен, Роде, Паганіні). Вказується на створення композитором нової жанрової гілки скрипкового концерта – лірико-драматичної. Відмічаються панування лірики, новий інтонаційний словник, композиційні якості, що передують закономірностям концертів композиторів-романтиків. Здійснюється періодизація скрипкових концертів Шпора. Робиться висновок, що незважаючи на відповідність стильовим якостям концертів романтичній поетиці, опозиція Шпора сучасному мистецтву не дозволяє віднести його до романтичного художнього напрямку.

Публікації автора:

  1. Сандюк С. А. Синтез искусств в Восьмом скрипичном концерте Л. Шпора // Вісник Міжнародного Слов’янського університету: Зб. ст. - Х.: Міжнародний Слов’янський університет, 2006. - Т.IX, №1. Серія «Мистецтвознавство». – С. 51-56.

  2. Сандюк С. Скрипичные концерты В. А. Моцарта в контексте его композиторского стиля // Мистецтво та освіта сьогодення: Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во «Кортес», 2006. – Вип.18. – С. 302-315.

  3. Сандюк С. Музыкальное «прошлое» в скрипичных концертах Людвига Шпора // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2007. - №11. – С. 100-107.

  4. Сандюк С. А. Трактовка моторики во Втором концерте для скрипки с оркестром, op.2, d-moll Л. Шпора // Современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительства: Сб. ст. - Ялта: РИО КГУ, 2006. – Вып.1. – С. 26-31.

  5. Сандюк С.А. Лирика и лицедейство в Пятом концерте для скрипки с оркестром В.А. Моцарта // Музичний світ В.А. Моцарта: шляхи осягнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю від дня народження В.А. Моцарта, 6-8 грудня 2006 р. / Харк. держ. акад. культури; Під заг. ред. О.О. Верби. – Х.: ХДАК, 2006. – С. 18-20.

  6. Сандюк С. Романтические прозрения в скрипичных концертах Л. Шпора 1800-х годов // Тези IX Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці України», 26-30 березня 2007 р. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р.М. Глієра, 2007. – С. 93-95.