Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Яценко Микола Анатолійович. Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства : Дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2004. — 182арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 165-178.Анотація до роботи:

Яценко М. А. Cамоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03. – соціальні структури і соціальні відносини. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2005.

Здійснюється соціологічне дослідження інституту самоврядування, самоврядувального механізму реалізації регіональної соціальної політики. Досліджується варіативна система показників, через сукупність яких характеризується категорія “соціальна політика”. За принципом схожості концептуальних положень здійснена типологізація різних визначень соціальної політики і наводиться авторське розуміння соціальної політики, зокрема, регіональної соціальної політики.

Аналізується здатність і спроможність територіальної громади і сформованих нею органів місцевої влади використовувати свій самоврядувальний потенціал, соціальні ресурси для самоорганізації і вирішення соціально-територіальних питань.

Досліджуються відносини самоврядування і ціннісно-нормативні моделі самоврядувальної поведінки різних соціальних груп територіальної громади. Здійснюється порівняльний аналіз дієвості різних видів і організаційно-правових форм соціального захисту на основі їх відповідності потребам і інтересам певних соціальних груп територіальної громади. Пропонуються деякі соціально-технологічні засади вдосконалення самоврядувального механізму здійснення регіональної соціальної політики, підвищення його дієвості.

Публікації автора:

1. Яценко М.А. Вдосконалення системи місцевого самоврядування як засіб підвищення ефективності соціальної політики// Перспективи. Науковий журнал 1(17)’ 2002. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. С. 84-87.

2. Яценко М.А. Концептуальні засади дослідження самоврядувальних механізмів здійснення регіональної соціальної політики // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ. -Вып.23. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Гуманитарный университет “Запорожский институт государственного и муниципального управления”, Академия наук социальных технологий и местного самоуправления; редкол.: Скидин О.Л. (главный ред.) и др. -Запорожье: Изд-во ГУ “ЗИГМУ”, 2004. -Вип. 23. -291 с. С. 283-288.

3. Яценко М.А. Регіональна політика в трансформаційних умовах українського суспільства та її соціальні аспекти // Перспективи. Науковий журнал 1 (25) 2004. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. C. 34-39.

4. Яценко М.А. Місцеве управління і самоврядування: регіональний механізм взаємодії // Наукові праці молодих вчених. - Гуманітарні науки. -№1. -146 с. -Мови укр., рос. - Київ-Одеса 2001. С. 30-35.

5. Яценко М.А. Розвиток місцевого самоврядування як фактор інтеграції до європейських громадянських структур // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Проблеми інтеграції України в європейську культуру”. -Одеса “АО Бахва” 2001. С. 105-106.

6. Яценко М.А. Самоуправленческий механизм осуществления социальной политики // Молодежь и общество: пути решения проблем: Сб. научных трудов в 2-х томах. -Одесса: ИСЦ, 2001. -Том 1. -143 с. -Яз. укр., рус. С. 100-104.

7. Яценко М.А. Місцеве самоврядування і деякі регіональні аспекти соціальної політики // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. -Киів-Одеса–2002. -№2. -161 с. -Мови укр., рос. С. 95-106.

8. Яценко М.А. Функції регіональної соціальної політики // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. -Киів-Одеса–2002. -№3. -161 с. -Мови укр., рос. С. 70-75.

9. Яценко М.А. Концептуальные основы исследования механизма осуществления социальной политики в трансформационный период // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. -Киів-Одеса–2002. -№4. -161 с. -Мови укр., рос. С. 59-66.

10. Яценко М.А. Деякі актуальні проблеми вдосконалення регіональної соціальної політики // Вісник Одеського національного університету. Том 1. Вип.1. 2003 р. Соціологія і політичні науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Соціальна політика і механізми інтеграції українського суспільства”. 27-28 вересня 2002 р. Одеса-2003. С.348-351.

11. Яценко М.А. Деякі прикладні аспекти здійснення регіональної соціальної політики // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наукові доповіді і повідомлення 3-ї Всеукраїнської соціологічної конференції. /САУ, Інститут соціології НАН України. За ред. М.О. Шульги, В.М. Ворони. К. 2003. С. 295-297.

12. Яценко М.А. Підприємництво в системі соціального партнерства // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Науки: економіка, політологія, історія. -2003. -№3(8). -228 с. -Мови укр., рос. С. 90-93.