Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Пінський Олександр Олександрович. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60-90 рр. ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Пінський О.О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60-90 рр. ХХ ст.)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2009.

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури, нормативних документів, узагальнення теоретичних праць та практичного досвіду проаналізовано витоки становлення самостійної роботи як педагогічної категорії, вперше здійснено цілісний аналіз змісту та форм самостійної роботи учнів у процесі вивчення природничих дисциплін у СМКШ Слобожанщини (60-90 рр. ХХ ст.); виділено три етапи розвитку теорії та практики організації самостійної роботи учнів СМКШ у досліджуваний період (60-ті - середина 70-х рр. ХХ ст.; кінець 70-х - 80-ті рр.; 90-ті рр. ХХ ст.); схарактеризовано основні види самостійної роботи учнів, форми їх організації та проведення на уроках і в позаурочній діяльності в сільських МКШ досліджуваного періоду; виявлено основні перспективи розвитку напрямів майбутніх досліджень, використання набутого історико-педагогічного досвіду в сучасних сільських навчально-виховних закладах.

Визначено можливості подальшого творчого вдосконалення процесу вивчення дисциплін природничого циклу, питань теорії та практики організації самостійної роботи учнів СМКШ з урахуванням вітчизняного історико-педагогічного досвіду.

До наукового обігу введено маловідомі історичні факти, документи, системно-логічні узагальнення, пов’язані з досліджуваною проблемою.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Пінський О.О. Казка як засіб екологічної освіти. / О.О.Пінський // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Х.: ОВС, 2002. – Вип. 23. – С.14-18.

2. Пінський О.О. Організація науково-методичної роботи вчителів природознавства малокомплектних шкіл Слобожанщини / О.О.Пінський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х.: ХАДАДМ, 2006. – №1. – С.79-81.

3. Пінський О.О. Самостійна робота учнів у процесі викладання біології в умовах СМКШ у 70-80 роки ХХ століття / О.О.Пінський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х.: ХАДАДМ, 2007. – №2. – С.106-108.

4. Пінський О.О. Сільська малокомплектна школа: історичні проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти / О.О.Пінський // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип.16. – С.86-93.

5. Пінський О. Удосконалення навчально-виховного процесу в малокомплектній сільській школі / О.О.Пінський // Рідна школа. – 2006. – №1. – С.35-36.

ІІ. Матеріали конференцій:

6. Пінський О.О. Біоетика та питання отримання біологічної освіти учнями сільських малокомплектних шкіл / О.О.Пінський // Біоетика – шлях до світових стандартів: тез. доп. 2-го Міжнар. симп. – Х., 2005. – С.186.

7. Пінський О.О. Питання підготовки вчителя природничих дисциплін до роботи в сучасних МКШ Слобожанщини / О.О.Пінський // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С.194-197.

8. Пінський О.О. Деякі питання соціалізації учнів сільських малокомплектних шкіл / О.О.Пінський // Правова освіта й соціалізація учнівської молоді в умовах реформування українського суспільства: Матер. Всеукраїн. наук.-практ. конф. 9-10 січ. 2003 р. – Х.: ХОНМІБО, 2003. – С.115-116.

ІІІ. Науково-методичні видання:

9. Пинский А.А. Работа с учебником на уроках биологии в малокомплектной школе: Метод. рек. учителям / А.А.Пинский. – Х.: ХГПИ им. Г.С. Сковороды, 1990.– 36 с.

Анотації