Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Чаус Андрій Денисович. Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Чаус А.Д. Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2008.

В дисертації досліджується феномен самоактуалізації особистості, на основі розкриття поняття “постмодерна культура” та у співвідношенні з процесами і тенденціями в культурі ХХ століття. Проведено аналіз практики постмодерністського мистецтва, який показав тяжіння до контрастного сполучення елементів різних естетичних систем минулого із сьогоденням, до використання традиційно несумісних матеріалів і ціннісно-стильових систем заради створення нової художньої цілісності. Досліджено основні принципи і суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну. Обгрунтовано концепцію перспектив трансформації особистісного буття у вимірах постмодерної культури. Доведено, що ситуація постмодерну завдяки радикальному спустошенню і децентруванню традиційних дискурсів суттєво стимулює процеси смислових пошуків і смислоутворення в культурі, особливо на рівні внутрішнього самовизначення особистості

Публікації автора:

 1. Чаус А.Д. Особистість у “постмодерному” світі: проблема самоідентифікації // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Зб. наук. праць, випуск 11. – К.: КНЛУ, 2003. – С. 179-186.

 2. Чаус А.Д. Універсальна модель трансформації особистості та її постмодерна специфікація // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 38 – К.: Український Центр духовної культури, 2003. – С. 93-104.

 3. Чаус А.Д. Художня свідомість як фактор трансформації “людини постмодерну” // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури / Зб. наук. праць, випуск ХІ. Частина І. – К.: Міленіум, 2003. – С. 45-53.

 4. Чаус А.Д. Культурно-історичні типи особистості // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Зб. наук. праць, випуск 13. – К.: КНЛУ, 2004. – С. 22-29.

 5. Чаус А.Д. Феномен особистості в координатах культури постмодерну // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Зб. наук. праць, випуск 15. – К.: КНЛУ, 2005. – С. 320-327.

 6. Чаус А.Д. Самоактуалізація особистості як філософська проблема // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2006. – № 1. – С. 26-33.

 7. Чаус А.Д. Творча самореалізація особистості в умовах постмодерну // Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина – Світ – Культура: Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету КНУ ім. Т.Шевченка)”. – Київ: КНУТШ, 2004. – С. 462-463.

 8. Чаус А.Д. Міфо-логика як метод постмодерного мислення // Матеріали ХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань “Філософія і література”. – Харків: Прометей-Прес, 2004. – С. 109-111.

 9. Чаус А.Д. Онтологічні рівні самоактуалізації особистості в культурі постмодерну // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Художня освіта і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри”. – Київ: ДАКККіМ, 2004. – С. 148-150.

 10. Чаус А.Д. Художнє пізнання як фактор самоактуалізації особистості // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Мистецька освіта і мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства”. – Київ: ДАКККіМ, 2005. – С. 150-153.

 11. Чаус А.Д. Самореалізація особистості в культурі постмодерну: аспекти творчості // Матеріали міжнародної наукової конференції “Лабіринти еволюції: становлення людини та людства”. – Київ: “Новий Акрополь”, 2005. – С. 39-40.