Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


46. Мірошніченко Тетяна Володимирівна. Ринкова трансформація організаційних форм державного управління системою водокористування: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Мірошніченко Т.В. Ринкова трансформація організаційних форм державного управління системою водокористування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2004.

Дисертація присвячена проблемам обґрунтування і розробки теоретико-методологічних підходів, методичного інструментарію і практичних засад ринкової трансформації організаційних форм державного управління системою водокористування.

На підставі проведеної діагностики проблем і шляхів їх вирішення розроблено алгоритм стратегічного управління водним господарством і запропоновано механізм управління реалізацією водозберігаючого проекту у вигляді логістичної схеми фінансування мультипроекту установлення лічильників води. Розроблено напрямки ринкової трансформації організаційних форм державного управління водокористуванням промислового регіону.

У дисертації наведене нове рішення наукової задачі, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні й практичному вирішенні актуальної проблеми - ринковій трансформації організаційних форм державного управління системою водокористування.

На основі проведеного дослідження сформульовано такі висновки.

1. На основі аналізу сучасного екологічного стану басейнів рік України й організації державного управління охороною і використанням водних ресурсів виявлені найбільш актуальні проблеми, які потребують негайного вирішення: зменшення можливостей рік, що самовідновлюються, виснаження водоресурсного потенціалу внаслідок антропогенного навантаження на водні об'єкти басейну й екстенсивного способу ведення господарства; недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів; недостатня ефективність існуючої системи державного управління охороною і використанням водних ресурсів тощо.

2. Аналіз системи водокористування показав, що Україна є країною з недостатнім водопостачанням як за кількістю, так і за якістю водних ресурсів. Основні причини забруднення поверхневих вод України такі: скидання неочищених і недостатньо очищених промислових і комунально-побутових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти і через систему каналізації; надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого відтоку води із забудованих територій і сільськогосподарських угідь; ерозія ґрунтів на водозабірній території.

3. Дослідження дозволили виявити, що важливою проблемою системи водокористування в Україні є неякісне очищення стічних вод, яке пов'язане із нездатністю очисних споруджень промислових підприємств забезпечити нормативне очищення стічних вод; низькою ефективністю існуючих очисних споруджень; дефіцитом пропускної здатності комунальних очисних споруджень біологічного очищення; зростанням кількості неконтрольованого скидання неочищених стічних вод з очисних споруджень промислових підприємств і організацій.

4. Доведена необхідність створення при Донецькій обласній державній адміністрації підрозділу з комплексного еколого-економічного управління територіями в зонах впливу закритих шахт; розробка для зазначених цілей на основі GIS-технологій постійно діючих моделей з формуванням функціональних баз даних.

5. При визначенні орієнтовних тарифів на воду і ставок платежів за скидання у водойми забруднювачів за оптимальних умов водокористування необхідно враховувати пряму залежність між платежами за скидання у водойми шкідливих домішок і тарифом за забір свіжої води; впровадити в практику державних органів управління економічні методи управління системою водокористування для максимізації економічних результатів від експлуатації водних об'єктів.

6. У сучасних умовах варто застосовувати ринкові інструменти державного управління водними ресурсами, у числи яких: економічна оцінка потенціалу водних ресурсів; платність використання водних ресурсів; водоохоронне інвестування, яке з економічної точки зору буде раціональним у випадку, якщо збільшення витрат праці екологічного змісту не буде перевищувати зростання економії праці, отриманої в результаті поліпшення системи водокористування.

7. Запропоновано залучення приватного сектора до управління водним господарством, яке можна здійснити декількома шляхами: контракт на надання послуг, контракт на управління, контракт на оренду, концесія, роздержавлення. Вибір того або іншого варіанта варто робити на підставі матриці прийняття рішень.

8. Для виявлення стратегічних альтернатив варто використовувати систему вибору варіантів фінансування міського водного господарства з використанням інструментів маркетингу, одним із яких є проведення SWOT-аналізу.

9. Вирішення найбільш актуальної проблеми – надмірне споживання води необхідно здійснювати за допомогою схеми управління реалізацією водозберігаючого проекту через керуючу організацію, яка в роботі представлена у вигляді логістичної схеми фінансування мультипроекту установлення лічильників води.

Публікації автора:

  1. Мирошниченко Т.В. Подходы к регулированию системы водопользования // Зб. наук. пр. ДонДАУ, т. ІІ, серія “Державне управління”, вип. 7 «Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємництвом”. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 129-134.

  2. Мирошниченко Т.В. Управление водными ресурсами региона – основа жизнедеятельности предприятий // Зб. наук. пр. ДонДАУ, т. ІІІ, серія “Державне управління”, вип. 17 “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.434-439.

  3. Мірошніченко Т.В. Забезпечення регіонів якісною водою – важлива державна програма // Менеджер. – 2003. – № 4(26). – С. 37-41.

  4. Мірошніченко Т.В. Управління системою водокористування на основі моніторингу // Зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України “Актуальні проблеми державного управління”. – Харків: Вид-во ХарРІДУ НАДУ “Магістр”. - 2004. – № 2/21, част. 2. - С. 135-139.

  5. Мирошниченко Т.В. Привлечение частных компаний в развитие региональной системы водного хозяйства // Менеджер. – 2004. – № 2 (28). – С. 74-80.

  6. Ларина Р.Р., Мирошниченко Т.В. Рыночные инструменты государственного управления водными ресурсами // Зб. наук. пр. ДонДАУ, т. ІІІ, серія “Державне управління”, вип. 10 “Управління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій”. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 168-173.

Особистий внесок здобувача: запропоновано найбільш важливі ринкові інструменти державного управління водними ресурсами.

  1. Мірошніченко Т.В. Моніторинг управління регіональними системами водокористування // Матеріали Всеукр. наук. конф. “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. – Том 1. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 230-231.

  2. Мирошниченко Т.В. Совершенствование организационно-экономического механизма системы водообеспечения промышленного региона // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта - 2003”. – Том 19. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 11-12.