Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Коптєва Гелена Леонідівна. Рух як формотвірний фактор в архітектурній композиції (актуальність і генетичні передумови) : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Одеська держ. академія будівництва та архітектури. - О., 2006.Анотація до роботи:

Коптева Г.Л. Рух як формотворний фактор в архітектурній композиції (актуальність і генетичні передумови). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. –Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена виявленню формотвірної дії руху в архітектурній композиції в естетико-психологічному аспекті сприйняття вузлів просторово-часової структури міста. На підставі порівняльного аналізу архітектурних, загальнонаукових і мистецтвознавчих концепцій, а також вибраної методики дослідження проведено дослідження історичних містобудівних ансамблів Чернігова, Ізюма, Святогорська з погляду ритмічних побудов їх композиції з виявленням естетико-емоційного (архетипічного) аспекту сприйняття архітектурно-просторових структур. Розкрито емоційно-психологічний і інформаційно-формотвірний потенціал фактора руху. Введено поняття «порогового простору» як архетипічного аспекту ритмічного акценту. Встановлено, що на синтез вражень, сформованих шляхами руху, впливає ритмічна послідовність просторів, утворених акцентами і паузами. При цьому акцент повинен мати якості «порогового простору», а пауза – «розрядки». На підставі виконаного дослідження розроблена методика архітектурно-семіотичного аналізу композиційної структури міста (ансамблю), що враховує психологічний аспект сприйняття.

1. Встановлено, що численні праці з питань взаємообумовленості структури руху і композиції в архітектурній науці відображають глибину і актуальність проблеми. Проте розвиток сучасного наукового знання припускає, крім того, розробку психологічних аспектів архітектурно-просторової композиції. Для емоційно-естетичного сприйняття міського середовища у зв'язку з цим є важливим ефект подолання специфічних «порогових просторів», пов'язаних з процесом руху. Розкриття семантичного коду цих просторів в архітектурно-просторовому ритмічному ряді є актуальним аспектом архітектурної композиції.

2. У результаті аналізу історичних містобудівних ансамблів Чернігова, Ізюма, Святогорська виявлена структура ритмічно організованих просторових акцентів, що володіють якістю «порогового простору», і пауз – розрядки. «Порогові простори» на шляху руху сприймаються як зорові перешкоди і немов би зупиняють людину біля головного «порогу», подолання якого завершується максимальним полегшенням (наприклад, розкриттям на зовнішню домінанту). Уявне подолання цього «порогу» формує складну метафору духовного перетворення, переходу в іншу духовну якість.

У просторовій структурі Чернігова ритмічними групами являються ансамблі монастирів, які згруповані навколо домінуючого собору. Міське середовище, що їх оточує створює необхідні паузи. При сприйнятті просторово-часової структури міста кожен монастир на пагорбі формує метафору нового «порогу», з якого відкривається міська панорама у новій якості. Фінал цієї структури – прискорений ритм детинця – портал в'їзних воріт, портал монастирського комплексу, портали Спаського та Борисо-Глібського соборів, «портал» підкупольного простору собору з потоком «божественного» світла, що ллється з неба в мирську тінь. Підкупольний простір – сакральна середина, що переводила горизонтальний шлях по землі і воді у вертикальний шлях від землі до неба.

Композиція структури міста Ізюма і головного шляху (Харків – Ізюм) побудована на ритмічно організованій системі «порогових просторів». При наближенні до міста їх ритм зростає до верху гори і закінчується фінальним акцентом - вершиною гори Крем’янец, яка в XVIII ст. була увінчана замком. Максимально напружене подолання завершується максимальним розкриттям – панорамою долини Сіверського Дінця з вершини гори.

«Активно-динамічний» ряд «порогових просторів» на шляху від Слав'янська до Святогорського монастиря сформовано рядом ландшафтних елементів: стик лісу і лугу, крутий поворот дороги, що раптово відкриває «серед корявих нетрів» блиск річки і куполу церкви, глибокий яр і різкий спуск дороги. Фінал цієї структури – прискорений ритм композиції Святогорського монастиря і потужне розкриття долини ріки з верхньої тераси біля Миколаївської церкви.

3. У результаті проведеного дослідження обгрунтована якісна характеристика «порогового простору» як елемента архітектурно-просторової композиції.

- «Пороговий простір» - це граничний простір між двома просторами-опозиціями. У семантичному плані цей простір - носій метафори драматичного зіткнення життя і смерті.

- «Пороговий простір» є приналежністю шляху (маршруту) руху в архітектурно-просторовій структурі об'єкта. «Порогові простори» розділяють шлях на фрагменти, відокремлюють їх як якісно різні. Якісна відмінність відрізків шляху між «пороговими просторами» визначається їх відношенням до цілі шляху (далі-ближче, ціль не видно - ціль видно та ін.). Завдання «порогового простору» - фіксація переходу з одного простору в простір іншої якості. Перехід може здійснюватися одним стрибком або через поетапне багаторазове подолання «порогових просторів».

- «Пороговий простір» - це простір, стиснутий обмеженнями і затінений, який сприймається як перешкода. Варіантами можуть бути зміна шляху руху по горизонталі або вертикалі (поворот, під'їм, спуск).

- «Пороговий простір» наділяє амбівалентними (подвійними) якостями – напруженням і розрядкою, в семантичному плані - поглинанням тьмою, її подоланням і виходом до світла. Як аспект напруження він фіксує зупинку, яку людина сприймає як перехід в іншу семантичну якість – «розвтілення», «вихід в інобуття». Як аспект розрядки «пороговий простір» стимулює подальший рух в якості семантичного «виходу» - «подолання», «синтезування», «підйом», повернення у «свій світ».

- У бінарній структурі шляху руху, що розглядається як ритмічний ряд (акцент – пауза), «пороговий простір» є акцентом, контрастно відмінним від «паузи». Акцент через семантичну неоднорідність наділений активною характеристикою події, сюжетності (боротьби і подолання, вмирання і воскресіння і т.д.), пауза - нейтральна, вона сформована рівнозначними тривалими ділянками шляху, в межах яких «нічого не відбувається», не відбувається якісних композиційно-психологічних змін у сприйнятті людиною навколишнього простору.

4. Через багаторазове повторення «порогового простору» в певній ситуації цей ритмічний акцент стає носієм певного значення, тобто елемент обертається в семантичний знак. На їх основі виникають семантичні системи. Таким чином, механізм формування естетичних структур, до яких відноситься і містобудівна структура, можна подати у вигляді моделі: Повтор – Значення – Семантичний знак - Архітектурно-художня структура.

5. У системі повторів можна знайти дві тенденції – встановлення деякої впорядкованості та її порушення. Поєднання обох цих принципів настільки органічне як для мистецтва, так і для архітектури, що його можна вважати універсальним законом структурної побудови архітектурно-художнього твору.

6. На підставі проведеного дослідження можна сформулювати методичну послідовність архітектурно-семіотичного аналізу композиційної структури, яка сформована шляхами руху. Її складає:

- морфологічний аналіз структури містобудівного ансамблю;

- виявлення в ній структури шляхів руху міста (ансамблю);

- аналіз композиційної структури, заснованої на шляхах руху;

- виявлення ритмічних закономірностей;

- аналіз акцентних вузлів по шляхах руху як вузлів контрапосту;

- інтерпретація акцентів як «порогових просторів».

- семіотичний аналіз:

а) виявлення інформаційної насиченості «порогового простору» як знакового елемента, що володіє якістю «подолання»;

б) оцінка естетичної цілісності архітектурного середовища через композиційно-семантичну структуру «порогових просторів»;

- встановлення на цій основі композиційної специфіки конкретних ансамблів, художня цінність яких безпосередньо залежить від ступеня їх знакової насиченості.

8. Запропонована в даному дослідженні методика структурно-семіотичного аналізу і основні принципи побудови ритмічних містобудівних структур дозволять осмислювати містобудівний ансамбль в категоріях шляхів руху, їх психологічної заданості і визначеності взаємостосунків. Об'єктом моделювання в дослідженні є ритмічна структура, заснована на повторі «порогових просторів» у напрямі шляху руху.

Публікації автора:

1. Коптєва Г.Л. Архітектурна тема подолання як шлях від хаосу постмодернізму до стабільності світу. //Монографія: Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект / Під заг. ред. д-ра філос. наук В.А. Рижка. – К.: КНУБА, 2002. – С. 54 – 59.

2. Коптева Г.Л. Чернигов. Ритмика трудного пути. Ізюм. Семантика «порога». //Монографія: Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре /Под общ. ред. д-ра арх. С.А.Шубович. – Харьков: ХНАГХ, 2005. – С. 279-293.

3. Коптева Г.Л. Мифопоэтика порога как символа преодоления. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті /Під загальною ред. Н.Є. Трєгуб. – Харків: ХХПІ. Вип. 6, 1998.– С.55-56.

4. Коптева Г.Л. Структура движения и композиция Чернигова – прошлое и настоящее. //Устойчивое развитие городов. – К.: «Техніка». Вып. №36, 2002. – С.141-145.

5. Коптева Г.Л. Структура движения и композиция города Изюма. //Региональные проблемы архитектуры и градостроительства /Под общ. ред. В.П. Уренева. - Одесса: ОГАСА. Вып. №5-6, 2003.– С.97-101.

6. Коптева Г.Л. Чернигов. Ритмика «трудного пути». // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під заг. ред. Н.Є. Трєгуб. – Харків: ХДАДМ. Вип. №1-2, 2003. – С.110-112.

7. Коптева Г.Л. Движение как формообразующий фактор комфортной среды мегаполіса. //Устойчивое развитие городов. Современные проблемы обеспечения комфортной среды. Коммунальное хозяйство городов. - Харьков: ХНАГХ, Вип. №66, 2005. –- С. 162-165.

8. Коптева Г.Л. Пространственно-временные характеристики города. // Тезисы докладов ХХХ научн.-техн. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. – Харьков: ХДАМГ, 2000. – С.70-71.

9. Коптева Г.Л., Крыса Н.И. Важнейшая проблема архитектуры на рубеже столетий.//Тези міжнародної науково-методичної конференції: Інженерна освіта на межі століть. Традиції, проблеми, перспективи.– Харків: ХДПУ, 2000. – С.54-55. Обоснована взаимосвязь городского движения и архитектурной композиции.

10. Коптева Г.Л. Феномен «порога» в градостроительной композиции города Изюма //Тези міжнародної науково-методичної конференції – Харків: ХДАДМ. Вип. №6, 2002. – С.175-177.

11. Коптева Г.Л. Генезис композиции города Изюма. //Тезисы докладов ХХХI научно-технич. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ . – Харьков: ХГАГХ, 2002. – С.87-88.