Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Єршова Людмила Михайлівна. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002. - 307 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 172-227.Анотація до роботи:

Єршова Л.М. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. — Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

У дисертації відтворено історію розвитку жіночої освіти на Волині у кінці ХVІІІ — на початку ХХ ст.; проаналізовано стан вивченості обраної проблеми у науково-педагогічній, історичній та соціально-психологічній літературі; виявлено історичні і соціально-культурні передумови формування системи жіночої освіти в регіоні; визначено етапи її становлення та основні тенденції розвитку; охарактеризовано роль Міністерства народної освіти і відомства православного віросповідання у розвитку загальноосвітньої жіночої школи; висвітлено специфіку організації професійної та позашкільної освіти волинських жінок, виділено основні напрямки їх освітньо-виховної та культурної діяльності; здійснено класифікацію існуючих в губернії освітніх інституцій для жінок; розкрито особливості законодавчого забезпечення і фінансування жіночої освіти, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу основних освітніх закладів для жінок.

Публікації автора:

1. Єршова Л.М. Духовна жіноча освіта на Волині (середина ХІХ — початок ХХ ст.) // Шлях освіти. — 2000. — № 4. — С. 41—45.

2. Єршова Л.М. Церковні школи на Волині // Початкова школа. — 2001. — № 5. — С. 49—51.

3. Єршова Л.М. Вплив соціальної інерції на формування особистості в жіночих навчальних закладах Волині (ХІХ — початок ХХ ст.) // Рідна школа. — 2001. — № 5. — С. 69—71.

4. Єршова Л.М. Жіноча медична освіта на Волині у ХІХ — на початку ХХ ст. // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць. Випуск 14 / За ред. Євтуха М.Б. — К: Видавничий центр КДЛУ, 2001. — С. 147—149.

5. Єршова Л.М. Історичні та соціальні умови розвитку церковної освіти на Волині // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (Житомир). — 1997. — № 1. — С. 68—74.

6. Єршова Л.М. Волинські середні жіночі училища православного відомства: історія заснування та адміністративно-господарський лад // Волинь — Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (Житомир). — 2000. — № 5. — С. 77—101.

7. Єршова Л.М. Вивчення дисциплін філологічного циклу у середніх жіночих закладах Волині // Волинь — Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (Житомир). — 2002. — № 8. — С. 101—112.

8. Єршова Л.М. Жіноча освіта на Волині до 1831 року // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Збірник наукових праць в 2-х частинах. Ч. 2. — Житомир, 1999. — С.407—418.

9. Єршова Л.М. Економічний стан жіночих училищ духовного відомства // Історія української науки на межі тисячоліть. Збірник наукових праць. Випуск 2. — К., 2000. — С. 35—43.

10. Єршова Л.М. Маріїнська жіноча гімназія в системі середніх учбових закладів Волині // Велика Волинь: минуле й сучасне. Тези міжнародної наукової краєзнавчої конференції. Житомир, Україна, 9 — 11 вересня 1993 р. — Житомир, 1993. — С. 186—188.

11. Єршова Л.М. Розвиток жіночої освіти на Волині // Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя-вихователя та сучасні технології навчання. Т. 1. Ч. 1. — Житомир, 1993. — С. 104—105.

12. Єршова Л.М. Житомирська жіноча гімназія Св. Анастасії. Роль суспільних явищ у розвитку освіти // Житомир в історії Волині і України. Тези Всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції. Житомир, 7 — 10 вересня 1994 року. — Житомир, 1994. — С. 44—47.

13. Єршова Л.М. Організація освіти на Волині (кінець ХVІІІ — перша третина ХІХ ст.) // Велика Волинь: минуле й сучасне. Матеріали міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р. — Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, [Б. р. в.]. — С. 309—312.

14. Єршова Л.М. Організація початкової жіночої освіти на Волині (Житомирщині) Міністерством народної освіти // Волинь і волинське зарубіжжя. Тези доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції Луцьк 16 — 18 червня 1994 р. — Луцьк, 1994. — С. 146—150.

15. Єршова Л.М. Вплив політики і релігії на розвиток жіночої освіти на Волині наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. // Жіночий рух на Україні: історія і сучасність. Міжнародна науково-методична конференція. Жовтень 1994 р. — Київ — Одеса, 1994. — С. 128—132.

16. Єршова Л.М. Формування позашкільної жіночої освіти на Житомирщині у другій половині ХІХ — на початку ХХ століть // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. 23–25 травня 1996 р. — Житомир, 1996. — С. 124—126.

17. Єршова Л.М., Єршов В.О. Організація учбово-практичної, а також наукової і творчої роботи в Коростишівській учительській семінарії // Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя. — Житомир, 1995. — С. 118—120.

18. Єршова Л.М., Єршов В.О. До історії єзуїтського колегіуму — базиліанської школи в Овручі // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. 23–25 травня 1996 р. — Житомир, 1996. — С. 93–96.

19. Єршова Л.М., Єршов В.О. Василіанська школа в Любарі — становлення і занепад // Житомирщина крізь призму століть. Науковий збірник. — Житомир, 1997. — С.39—41.

20. Єршова Л.М., Єршов В.О. Становлення і розвиток середньої освіти в Житомирі: єзуїтський колегіум — академічна школа (1724 — 1832 рр.) // Українська національна ідея: історія і сучасність. Науковий збірник. — Житомир, 1997. — С. 75–78.