Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ворох Андрій Олександрович. Розвиток вищої технічної освіти в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Слов'янський держ. педагогічний ун-т. — Слов'янськ, 2006. — 304арк. — Бібліогр.: арк. 185-211.Анотація до роботи:

Ворох А.О. Розвиток вищої технічної освіти в Україні (20 – 30 ті рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006.

У дисертації здійснено аналіз стану і тенденцій розвитку вищої технічної освіти в Україні у 2030-і роки ХХ ст., виявлені основні його етапи з урахуванням соціально-економічних та політичних умов, що склалися у дослідний період. Досліджено шляхи підготовки професор-сько-викладацьких кадрів, джерельну базу набору абітурієнтів до вищих технічних навчальних закладів. Схарактеризовано кількісно-якісні показники і основні принципи кадрової політики. З’ясовано рівень матеріально-технічного забезпечення вищої технічної школи.

У ході наукового пошуку особливий акцент було зроблено на організації навчального процесу у технічних ВНЗ: на основі аналізу навчальних планів і програм розкрито динаміку змісту навчання, простежені відповідні зміни навчального режиму, вивчено рівень забезпечення студентів навчальною літературою. Крім іншого, глибокого вивчення набули форми і методи навчання і обліку успішності у вищій технічній школі, досліджено роль виробничої практики у підготовці інженера. Як підсумок проведеного дослідження виявлено шляхи використання історичного досвіду в сучасній теорії та практиці навчання та виховання.

Публікації автора:

  1. Ворох А.О. Етапи розвитку вищої технічної освіти в Україні (1917-1941 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник – Слов’янськ, 2003. – Вип. ХVІІ. – С. 32-40.

  2. Ворох А.О. Вища технічна школа в умовах уніфікації системи освіти в Україні (кінець 20-х – початок 30-х років ХХ століття) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип.28. – С. 166-170.

  3. Ворох А.О. Матеріальне забезпечення викладачів технічних ВНЗ (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник – Слов’янськ, 2005. – Вип. ХХV. – С. 17-22.

  4. Ворох А.О. Організація видавничої справи та підвищення якості підручників для вищої технічної школи України (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) // Духовність особистості: Методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. Випуск 1 (14). – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного ун-ту імені Володимира Даля, 2006. – С. 46-54.

  1. Ворох А.О. Проблеми забезпечення вищої технічної школи навчальною літературою (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) // Materials of final international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice. Vol. 14. Pedagogical sciences. – Praha: Publishing House “Education and Science“ s.r.o.; Praha, Czechia-Dnepropetrovsk, Ukraine-Belgorod, Russian, 2005. – P. 54-57.

  2. Ворох А.О. Стипендіальне забезпечення студентів технічних ВНЗ (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу – 2005“. Том 12. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 17-19.