Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Прокоп Інна Степанівна. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Прокоп І.С. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

У роботі вперше здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз розвитку виховних цілей навчання в дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ – початок ХХІ століття); обґрунтовано підходи до їх формулювання. Проаналізовано теоретико-методологічні засади педагогічного цілепокладання, простежено генезис поняття «виховні цілі навчання». Охарактеризовано соціокультурні умови їх формування; обґрунтовано наукові підходи до формулювання виховних цілей навчання у досліджуваний період.

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні педагогічних дисциплін у ВНЗ різних рівнів акредитації; в написанні підручників з педагогіки та історії педагогіки, навчальних посібників та рекомендацій до спецкурсів і спецсемінарів з педагогічних дисциплін, розробці методичної літератури для вчителів-практиків; виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт з теорії навчання та історії педагогіки.

Публікації автора:

1. Прокоп І.С. Урок як основна форма організації навчальної діяльності школярів і його виховна цінність // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 67. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 167-172.

2. Прокоп І.С. Основні етапи розвитку уроку як педагогічної системи // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.127. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 135-139.

3. Прокоп І.С. Провідна роль виховної функції в процесі навчання // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 137. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 153-159.

4. Прокоп І.С. Керівна роль вчителя у реалізації виховної мети уроку в початковій школі // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 159. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 145-150.

5. Прокоп І.С. Роль змісту підручників сучасної початкової школи у вихованні особистості школяра // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.179. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 101-106.

6. Прокоп І.С. Проблеми вдосконалення уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 222. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 130-136.

7. Прокоп І.С. Теоретико-методологічний аналіз педагогічних категорій «ціль» і «мета навчання» // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.296. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 144-149.

8. Прокоп І.С. Виховна мета навчання як історико-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – Львів, 2007. – № 2. – С. 169-179.

9. Прокоп І.С. Аналіз триєдиної мети уроку та її складових аспектів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 19. – Вінниця, 2007. – С. 53-57.

10. Прокоп І.С. Виховна мета навчання як дидактична категорія: теоретичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип.6 (16). – К.: НПУ, 2007. – С. 42-44.

11. Прокоп І.С. Історико-педагогічний аналіз мети виховання у радянській школі 1950-1980-х рр. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 342. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 137-149.

12. Прокоп І.С. Єдність структурних компонентів уроку у вихованні особистості школяра // Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти» (17-19 листопада). – Чернівці, 1999. – С. 225-228.

13. Прокоп І.С. Пошук шляхів вдосконалення уроку як організаційної форми процесу навчання у практиці роботи шкіл (60-70 рр. XX століття) // Збірник наукових статей «Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти». – Хмельницький: ХГПІ, 2001. – С. 93-98.

14. Прокоп І.С. Основні шляхи реалізації виховної мети на сучасному уроці // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень’2004». Том 24. Педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 52-53.

15. Прокоп І.С. Виховний потенціал організаційного аспекту уроку // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта «2004». Том 41. Методичні основи виховного процесу. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 63-64.

16. Прокоп І.С. Цілепокладання - центральний компонент підготовки фахівця // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» 13-14 грудня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 291-295.