Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Грек Олена Миколаївна. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ютерного тренінгу : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Грек О.М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп’ютерного тренінгу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню розвитку візуальної креативності підлітків за допомогою комп’ютерного тренінгу. В роботі уточнено поняття «візуальна креативність», розкрита її структура. Дослідження візуальної креативності відбувалось в рамках стратегіально-семантичного підходу до вивчення візуального мислення.

Досліджено особливості розвитку візуальної креативності в підлітковому віці. Встановлено взаємозв’язки між візуальною креативністю та іншими процесуальними компонентами візуального мислення, а також взаємозв'язок між візуальною та вербальною креативністю протягом підліткового віку.

Проаналізовано ефективність використання комп’ютерних технологій в розвитку візуального мислення, зокрема візуальної креативності. Розроблено комп’ютерний тренінг з розвитку візуальної креативності підлітків, який ґрунтується на психологічних принципах. В основу тренінгу покладено рішення дивергентних задач. Проведено апробацію тренінгу та встановлено ефективність його використання з метою підвищення рівня розвитку візуальної креативності у підлітків.

Публікації автора:

  1. Грек О. М. До проблеми вивчення структурних компонентів візуальної креативності за допомогою методики У. Аве-Лаллемант «Зірки і хвилі» / О. М. Грек // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Ґенеза буття особистості»], (Київ, 18-19 груд. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К.: Міленіум, 2006. – С. 521-528.

  2. Грек О. М. Візуальна креативність в структурі візуально-мисленнєвої діяльності / О. М. Грек // Наука і освіта. – 2007. - № 4-5. – С. 31-35.

  3. Грек О. М. Підготовка студентів-психологів щодо використання комп’ютерного тренінгу з розвитку візуальної креативності / О. М. Грек // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти»] (Київ, 11-12 травн. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.94-99.

  4. Грек О. М. Діагностика та розвиток візуальної креативності в підлітковому віці / О. М. Грек // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології обдарованості: зб. наук. праць / За ред. С. Д. Максименко та Р. О. Семенової. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2008. – С. 81-86.

  5. Грек О. М. Особливості взаємозв’язку структурних компонентів візуальної та вербальної креативності в підлітковому віці / О. М. Грек // Наука і освіта. – 2008. - № 7. – С. 58-61.

  6. Макас О. М. Діагностика розвитку творчих здібностей у молодших школярів / О. М. Макас // Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти»], (Херсон, 12–13 лютого 2003 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон: Персей, 2003. – С. 87-89.

  7. Макас О. М. Особливості розвитку візуальної креативності в молодшому шкільному віці / О. М. Макас // Актуальні проблеми практичної психології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Актуальні проблеми практичної психології»], (Херсон, 28 – 29 квіт. 2004 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон: Персей, 2004. – С. 163-164.

  8. Грек О. М. Динаміка розвитку візуальної креативності в підлітковому віці / О. М. Грек // Генезис творчості в житті особистості: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. / відп. ред. Н. О. Полєтаєва. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2007. – С. 24-31.

  9. Макас О. М. Психологічні особливості інтелектуальної діяльності молодших школярів / О. М. Макас // Сучасні проблеми науки і освіти: матеріали міжнар. міждисципл. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми науки та освіти»], (Ужгород, 1-9 трав. 2002р.) / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харк. нац. ун-т імені В.Н.Каразіна, Ужгор. нац. ун-т. – Харків-Ужгород, 2002. – С. 162.

Анотації