Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Науменко Сергій Васильович. Розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки України : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2007.Анотація до роботи:

Науменко С.В. Розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці моделі транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки держави. У процесі дослідження проведено аналіз функціональних взаємозв’язків між рівнем економічної безпеки та ефективністю здійснення транскордонного співробітництва прикордонного регіону, уточнено та адаптовано категорійний апарат, що дозволило розмежувати поняття „транскордонного регіону” та „прикордонного регіону”, а також обґрунтувати роль ТКС в інтеграційному процесі та в процесі регіонального розвитку.

На основі удосконалених методів оцінки рівня економічної безпеки прикордонного регіону (з врахуванням таких індикаторів-стимуляторів, як площа території, кількість населення, обсяги інвестицій, виробництва промислової продукції, продукції сільського господарства, експорту, імпорту), узагальненого європейського досвіду транскордонного співробітництва, дослідження сучасних тенденцій розвитку прикордонної торгівлі, транскордонного руху капіталів, інтелектуальних та трудових ресурсів, а також виявлених проблем транскордонного співробітництва в Україні розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституційних засад системи економічної безпеки до вимог та практики європейського співробітництва та обґрунтовано стратегічні рішення та методи посилення інтеграції прикордонних регіонів.

У дисертаційній роботі розв’язано важливе наукове завдання узагальнення теоретичних положень транскордонного співробітництва та економічної безпеки держави, виявлення особливостей транскордонного співробітництва та проблем його здійснення в Україні, а також розробки напрямів та методів поглиблення транскордонного співробітництва у контексті забезпечення економічної безпеки держави. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки.

1. Транскордонне співробітництво є ефективною формою соціально-економічної інтеграції регіонів. Вона виражається в системі господарських зв’язків, міжтериторіальній кооперації в різних галузях економіки, соціальній та гуманітарній сферах. Як один із засобів пожвавлення позитивних соціально-економічних процесів на прикордонних територіях, транскордонне співробітництво потребує комплексного підходу із врахуванням передового, адаптованого до регіональних особливостей України європейського та світового досвіду.

2. Роль транскордонного співробітництва у інтеграційних процесах визначається можливістю прискорення процесів вирівнювання якості життя населення прикордонних територій, щонайменше до рівня країн-нових членів ЄС, та досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон до повної інтегрованості простору. Поглиблення участі прикордонних регіонів України в транскордонному співробітництві повинно розглядатися як засіб закладення підґрунтя сталого розвитку регіонів вздовж її державного кордону.

3. Теорії регіонального розвитку доводять актуальність транскордонного співробітництва у забезпеченні економічного зростання та економічної безпеки периферійних регіонів. Прикордонне розміщення більшості областей України та розширення кордонів ЄС актуалізує необхідність удосконалення методів оцінки економічної безпеки регіону на основі вибору факторів-стимуляторів (площа території, кількість населення. обсяги інвестицій, виробництва промислової продукції, продукції сільського господарства, експорту, імпорту) та де стимуляторів (чисельність безробітних, кількість злочинів, обсяги промислових токсичних відходів, обсяги кредиторської заборгованості, кількість потерпілих від травматизму), причому не лише на рівні держави, а й на рівні регіону (районів та міст).

4. Домінування торговельно-інвестиційної моделі в транскордонних зв`язках та її асиметричність, низька ефективність інноваційної співпраці обумовлюють необхідність розв`язання низки інституційних проблем поглиблення транскордонного співробітництва. На відміну від усталеної думки, економетрично доведено негативний зв’язок експортної діяльності області з відносно нижчим рівнем розвитку та рівнем економічної безпеки, що пояснюється імпортною залежністю експортоорієнтованих підприємств. Цим аргументовано необхідність реалізації інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва, яка передбачає: вдосконалення чинного законодавства щодо державної підтримки інноваційних підприємств; посилення ролі місцевих органів влади у транскордонному співробітництві; створення організаційних форм супроводу процесу обміну інноваціями.

5. Економічна безпека регіону є складною поліструктурною категорією, що характеризує рівень захищеності від потенційних загроз, незалежність і здатність до саморозвитку всіх галузей господарського комплексу, соціальної сфери, а також його зв'язок із особливостями регіонального розвитку. У контексті транскордонного співробітництва кожен із складників економічної безпеки набуває специфічного значення, оскільки рівень безпеки впливає на інтенсивність ділових відносин між прикордонними територіями. Посилення економічної безпеки прикордонних регіонів можливе за умови здійснення цілісного комплексу необхідних заходів у різних сферах: у зовнішній торгівлі, в сфері виробництва, фінансів, продовольчого і сировинно-ресурсного забезпечення, інвестиційних процесах, охороні навколишнього середовища.

6. Економічна безпека західних областей України формується під впливом загальнодержавних соціально-економічних процесів, регіональних і локальних факторів економічного поступу, характеру здійснення транскордонного співробітництва з сусідніми територіями іноземних держав. Рівень економічної безпеки характеризує ступінь реалізації економічних інтересів регіону і держави. З погляду транскордонного співробітництва, головними економічними інтересами прикордонних регіонів є: можливість виходу на зовнішні ринки, залучення нових джерел фінансування, запозичення прогресивного досвіду в сфері технологій, розвиток інфраструктури, лібералізація ринку. Мета реалізації та сутність кожного виду економічних інтересів регіону полягає в підтриманні такого стану економічної сфери, який характеризується збалансованістю, здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування економіки регіону і економічне зростання, стійкістю до негативних чинників.

7. Рівень транскордонного співробітництва значною мірою залежить від рівня розвитку місцевого самоврядування. Лише за умови, що місцева влада буде мати необхідні повноваження в сфері зовнішньоекономічних відносин, можлива ефективна співпраця економічних суб’єктів прикордонних територій. Це питання має бути вирішене в процесі удосконалювання законодавства щодо транскордонного співробітництва. Розвиток транскордонного співробітництва повинен базуватися на продуманій і збалансованій регіональній політиці, яка б дозволяла гнучко реагувати на зміни соціально-економічної ситуації та політико-правових умов на прикордонних територіях, застосовувати диференційовані методи управління та селективного впливу на соціально-економічні процеси з метою реалізації економічних інтересів регіонів, їх захисту від існуючих загроз для економічної безпеки.

Публікації автора:

У наукових фахових виданнях:

 1. Науменко С.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток транскордонного співробітництва як чинник регіональної політики держави // Зовнішня торгівля: право та економіка. Збірник наукових праць. – Вип. 5-6. – К.: УАЗТ, 2004. – С. 85-91. (0,5 д.а.).

 2. Науменко С.В. Проблеми та шляхи подальшого розвитку підприємництва на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності // Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності. Збірник наукових праць – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України. 2004. – С. 42-49. (0,3 д.а.).

 3. Науменко С.В. Формування механізму інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.-Економічні науки. Вип. III. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 479-482. (0,25 д.а.)

 4. Науменко Н.С., Науменко С.В. Перспективи економічного розвитку польського ринку робочої сили в контексті європейської інтеграції // Вісник ЛКА. – Серія економічна. – Випуск 18. Ч. 1 – Львів: Видавництво ЛКА, 2005. – С. 90-95. (0,4 д.а./0,3 д.а.). (Особистий внесок автора: визначено особливості формування і функціонування польського ринку праці напередодні вступу Польщі до ЄС).

 5. Науменко Н.С., Науменко С.В. Обґрунтування стратегічних рішень та використання методів посилення інтеграції прикордонних регіонів в ЄС // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія „Інтеграція та інноваційна трансформація”. Збірник наукових праць. Випуск ХІ. № 1. – Рівне, НУВГП, 2005. – С. 98-105. (0,3 д.а./0,2 д.а.). (Особистий внесок автора: оцінка ролі міжрегіональної співпраці України з новими країнами-членами ЄС в межах транскордонного співробітництва).

 6. Мокій А.І., Науменко С.В., Флейчук М.І., Засадко В.В. Напрями інтенсифікації українсько-білоруських зв’язків прикордонних областей // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Ч. 1. - Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 41-46. (0,4 д.а./0,1 д.а.). (Особистий внесок автора: аналіз інституційного забезпечення українсько-білоруського співробітництва).

В інших виданнях:

 1. Науменко С.В. Глобально мислити – регіонально діяти // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2001. - № 7-8. - С. 21-25. (0,5 д.а.).

 2. Науменко С.В. Регіональна палата – ключ до нових ринків // Діловий вісник. - 2003. - №4 (107). – С. 22-23. (0,3 д.а.).

 3. Науменко Н.С., Науменко С.В. Структурні проблеми українсько-литовських зовнішньоторгівельних відносин // Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії та практики”. - К.: УАЗТ, 2004. – С. 75-76. (0,28 д.а./0,15 д.а.). (Особистий внесок автора: проаналізовано основні показники зовнішньоторгівельних відносин між Україною та Литвою, визначено напрями міжнародного торгівельного співробітництва).

 4. Науменко Н.С., Науменко С.В. Передвступна допомога Польщі та структурні фонди ЄС напередодні та після розширення Європейського Союзу // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ 27 травня 2005 р. – К.: УАЗТ, 2005.– С. 61-69.( 0,1 д.а./0,05 д.а.). (Особистий внесок автора : проаналізовано основні напрями надання допомоги Польщі з боку міжнародних фондів щодо здійснення економічних перетворень з метою адаптації в ЄС).

 5. Науменко С.В., Подлевський А.А. Місце та роль торгово-промислової палати в забезпеченні ефективності діяльності підприємств регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит”. - Рівне: НУВГП, 2006. – С. 189-193. (0,4 д.а./0,3 д.а.). (Особистий внесок автора: проаналізовано роль і місце Волинської торгово-промислової палати у підтримці прикордонних торгівельних зв’язків промислових підприємств).

 6. Науменко С.В. Формування інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції // Матеріали міжнародної наукової конференції „Wyzwania wspolpracy transgranicznej Polska – Ukraina 2006”. – Chelm, 2006. – С. 21-32. (0,5 д.а.).

 7. Науменко Л.М., Науменко Н.С., Науменко С.В. Оцінка ефективності польсько-українського економічного співробітництва, як чинника реалізації проекспортної політики і стратегії євроінтеграційних прагнень України // Матеріали міжнародної наукової конференції „Wyzwania wspolpracy transgranicznej Polska – Ukraina 2006”. - Chelm, 2006. – С.63-72. (0,3 д.а./0,15 д.а.). (Особистий внесок автора: досліджено особливості двостороннього зовнішньоекономічного співробітництва між державами в контексті євроінтеграційного процесу).

 8. Науменко С.В. Потенціал для міжнародного співробітництва є! // Діловий вісник. – 2007. - № 8 (159). – С. 14-15. (0,5 д.а.).