Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Лапта Сергій Іванович. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем : Дис... д-ра наук: 01.05.02 - 2006.Анотація до роботи:

Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2006.

Дисертацію присвячено розвитку теорії математичного моделювання складних систем з недостатньою структурованістю, що мають властивість гомеостатичності з локальною післядією, на прикладі найбільш вивченої на концептуальному рівні фізіологічної системи регуляції вуглеводного обміну. Запропоновано новий підхід, відмінний проведенням структуризації складної гомеостатичної системи у функціональному аспекті. Отримано нові види математичних моделей, вдосконалено методи і засоби математичного комп’ютерного моделювання, а також обчислювальні методи. Достовірність результатів і висновків підтверджено при проведенні числових модельних експериментів та зіставленні їх результатів з натурними даними. Запропоновані методи у вигляді програмних пакетів впроваджено до поточної клінічної роботи низки медичних закладів. Їх можна також інтегрувати до автоматизованих біотехнічних систем діагностики та терапії відповідних захворювань.

Публікації автора:

1. Лапта С.И. Феноменологические математические модели динамики уровня глюкозы в крови человека и их применение в диабетологии // Проблемы бионики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2002. – Вып. 56. – C. 49-55.

2. Лапта С.И. Нахождение функции абсорбции глюкозы в кишечном тракте пациента на основе математической модели динамики гликемии // Проблемы бионики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2002. – Вып. 57. – C. 74-80.

3. Лапта С.І. Нове узагальнення формули інтегрування по частинам // Доповіді НАН України. – 2002. – №8. – С. 26-28.

4. Лапта С.И. Аналитическое решение одного дифференциально-разностного уравнения динамики гликемии // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2002. – Вып. 121. – C. 25-29.

5. Лапта С.И. Динамика ауторегуляции уровня гликемии: запаздывание или последействие? // Радиоэлектроника и информатика. – 2003. – №2. – С. 143-147.

6. Лапта С.И. Математическая модель перорального теста толерантности к глюкозе с физиологичной функцией абсорбции глюкозы в кишечнике и ее возможные клинические приложения // Проблемы бионики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2003. – Вып. 58. – C. 54-61.

7. Лапта С.И. Новая форма минимальной модели динамики гликемии в виде обобщенного интегрального уравнения Вольтерра второго рода и его аналитическое решение // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2003. – Вып. 123. – C. 67-71.

8. Лапта С.И. Повышение диагностической информативности ПТТГ (на основе компьютерного моделирования динамики гликемии) // Проблемы бионики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2003. Вып. 59. – C. 33-41.

9. Лапта С.И. Анализ физиологической адекватности математических моделей углеводного обмена и динамики гликемии // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 2. – С. 42-46.

10. Лапта С.И. Функционально-феноменологический подход к математическому моделированию обменных процессов гомеостатических систем // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 9(37). – С. 85-89.

11. Лапта С.И. Математическая модель коррекции динамики гликемии экзогенным инсулином // Вестник национального технического университета "ХПИ". – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2004. – №34. – С. 113-118.

12. Лапта С.И. Математическая модель традиционной инсулинотерапии сахарного диабета // Математичне моделювання. 2004. № 2. С. 14-20.

13. Лапта С.И. Система диагностики сахарного диабета на основе компьютерного моделирования динамики гликемии // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2004. – Вып. 126. – C. 146-154.

14. Лапта С.И. Расчет режимов инсулинотерапии на основе математиского компьютерного моделирования // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2004. – Вып. 127. – C. 4-13.

15. Лапта С.И. Математическая модель гомеостаза инсулинемии в организме человека // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2005. – Вып. 130. – C. 26-32.

16. Лапта С.И. Минимальная математическая модель углеводного обмена // Прикладная радиоэлектроника. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 168-174.

17. Лапта С.И., Лапта Г.Е. Математическая модель механизма ауторегуляции уровня глюкозы в крови человека // Проблемы бионики. – Харьков: ХГТУРЭ. – 1999. – Вып. 51. – C. 49-55.

18. Лапта С.И., Лапта С.С. Применение математической модели динамики гликемии в энтерологии // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – Т. 3, № 2. – С. 47-54.

19. Лапта С.И., Лапта Е.И. Биотехническая система диагностики сахарного диабета типа 2 // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 7(35). – С. 125-130.

20. Лапта С.И., Лапта С.С. Компьютерная ранняя диагностика сахарного диабета методами математического моделирования // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ. – 2004. – Вып. 128. – C. 52-61.

21. Соловьева О.И., Лапта С.И. Простая математическая модель ПТТГ для ранней диагностики сахарного диабета типа 2 // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 11(39). – С. 180-184.

22. Борзенков И.А., Бых А.И., Лапта С.И., Лапта С.С. Компьютерный метод расчета режима работы внутривенного дозатора инсулина на основе математического моделирования динамики гликемии // Электроника и связь. 2004.Т. 9, № 22. С. 3-8.

23. Пат. 2000052924 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/14. Спосіб дослідження регуляції вуглеводного обміну: Пат. 2000052924 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/14/ С.І. Лапта, Г.Є. Лапта, С.С. Лапта (Україна); Промислова власність. Офіційний бюлетень (Україна). – №38057; Заявл. 23.05.2000; Опубл. 15.05.2001; Бюл. №4, 2001. – 4 с.

24. Пат. 2001064381 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/145. Спосіб диференціальної діагностики порушень регуляції вуглеводного обміну: Пат. 2001064381 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/145/ С.І. Лапта, С.С. Лапта, Т.В. Жемчужкіна (Україна); Промислова власність. Офіційний бюлетень (Україна). – №45754; Заявл. 22.06.2001; Опубл. 15.04.2002; Бюл. №4, 2002.– 8с.

25. Пат. 2002108334 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/145. Спосіб побічного кількісного дослідження всмоктування глюкози у шлунково-кишковому тракті: Пат. 2002108334 Україна, МКИ 7 G 01 N 33/66, А61 В 5/145/ С.І. Лапта, С.С. Лапта (Україна); Промислова власність. Офіційний бюлетень (Україна). – №63082; Заявл. 22.10.2002; Опубл. 15.01.2004; Бюл. №1, 2004. – 4 с.

26. Нове узагальнення формули інтегрування по частинам: А.с. ПА №4063 (Українське агентство з авторських та суміжних прав). / С.І. Лапта (Україна); Заявлено 26.03.2001; Видано 26.04.2001. 4 с.

27. Лапта С.И., Лапта Г.Е., Крохмаль Т.Е. Математическая модель регуляции углеводного обмена в организме человека // Тезисы докладов 3 Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Харьков-Туапсе: ХГТУРЭ. – 1997. – С. 326.

28. Лапта С.И., Лапта Г.Е., Баранова Н.Л. Математическое моделирование патологий регуляции углеводного обмена // Тезисы докладов 4-й Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Харьков-Туапсе: ХГТУРЭ. – 1998. – С. 431.

29. Лапта С.И., Лапта Г.Е., Швачко О.Г. Оптимизация работы дозатора инсулина при компенсации сахарного диабета // Сб. науч. трудов по матер. 5-й Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Харьков-Туапсе: ХГТУРЭ. – 1999. – С. 220-222.

30. Лапта С.И. Самая минимальная математическая модель динамики уровня гликемии в крови человека // Доклады 4-й Междунар. конф. "Радиоэлектроника в медицинской диагностике". Москва: НТОРЭС. 2001. С.101-104.

31. Лапта С.И., Лапта Г.Е., Гаврилова Л.В., Бутенко Н.С. Математические модели динамики гликемии и их применение в диабетологии // Сб. науч. трудов по матер. 1-го Международного радиоэлектронного Форума "Прикладная радиоэлектроника". Ч. 2. Харьков: ХНУРЭ. 2002. С. 634-637.

/ 32. Лапта С.И., Лапта Е.И., Бутенко Н.С. Компьютерная технология ранней диагностики сахарного диабета // Тезисы докладов 9-й Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Харьков-Туапсе: ХНУРЭ. 2003. С. 311-312.

33. Лапта С.И., Лапта Г.Е., Борзенков И.А., Чистовская М.Г. Информационно-аналитическая система диабетологической клиники // Тезисы докладов ХІ Міжнар. наук.-прак. конф. MICRO CAD-2003” "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я". – Харків: НТУУ "ХПІ". – 2003. С. 448.

34. Бых А.И., Лапта С.И., Лапта С.С. Автоматизированная биотехническая система диагностики сахарного диабета // Тезисы докладов 10-й Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Харьков-Туапсе: ХНУРЭ. 2004. С. 70-71.

35. Бутенко Н.С., Лапта С.И., Лапта Г.Е., Чистовская М.Г. Программное обеспечение алгоритмического блока и блока сравнения БТС диагностики сахарного диабета // Тезисы докладов ХІI Міжнар. наук.-прак. конф. MICRO CAD-2004” "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я". – Харків: НТУУ "ХПІ". – 2004. С. 573.

36. Лапта С.И. Метод функционально-содержательного математического моделирования гомеостатических систем // Матер. Междунар. научн. конфер. "МатИнформТех-2005". "Математические методы и информационные технологии в управлении, образовании, науке и производстве". Мариуполь: ПГТУ. 2005. С. 42-43.

37. Лапта С.И., Лапта С.С. Решение одного дифференциального уравнения 1-го порядка с запаздывающим аргументом // Матер. Міжнар. наук.-прак. конфер. "Наукові дослідження – теорія та експеримент’2005". Том 11. Полтава: Полт. НТУ. 2005. С. 37-39.

38. Лапта С.И., Соловьева О.И., Лапта Г.Е., Бутенко Н.С. Аналитическое решение одного обобщенного интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода // Матер. Міжнар. наук.-прак. конфер. "Дні науки ’2005". Том 18 (Математика). Дніпропетровськ: "Наука і освіта". 2005. – С. 11-13.

39. Лапта С.И. Обобщенные формулы интегрирования по частям // Матер. Міжнар. наук.-прак. конфер. "Наукові дослідження – теорія та експеримент’2005". Том 11. Полтава: Полт. НТУ. 2005. С. 36-37.

40. Лапта С.И. Математическое моделирование динамики гликемии // Матер. Міжнар. наук.-прак. конфер. "Наукові дослідження – теорія та експеримент’2005". Том 11. Полтава: Полт. НТУ. 2005. С. 30-32.

41. Лапта С.И., Соловьева О.И., Лапта Г.Е., Бутенко Н.С. Биоинформационные технологии ранней диагностики нарушений углеводного обмена и функции всасывания на основе математического моделирования // Матер. Міжнар. наук.-прак. конфер. "Дні науки ’2005". Том 1 (Біологія). Дніпропетровськ: "Наука і освіта". 2005. – С. 42-44.

42. Лапта С.И., Лапта С.С., Соловьева О.И. Новый метод математического моделирования гомеостатических систем и его реализация /Матер. міжнар. наук.-прак. конфер. "Розвиток наукових досліджень "2005". Том 6. Полтава: "ІнтерГрафіка". 2005. С. 26-27.

43. Лапта С.С., Соловьева О.И., Лапта С.И. Информационно-справочная система эндокринолога на основе продукционной модели знаний // Матер. міжнар. наук.-прак. конфер. "Розвиток наукових досліджень "2005". Том 8. Полтава: "ІнтерГрафіка". 2005. С. 110-112.