Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Колодійчук Олег Ярославович. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900-1939 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Колодійчук О. Я. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900–1939 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2009.

Дисертація присвячена історико-педагогічному аналізу розвитку технічної творчості учнів у контексті навчально-виховної діяльності освітніх закладів Галичини в 1900–1939 рр. У праці досліджено вплив суспільно-політичних та економічних чинників на формування технічних здібностей дітей та молоді. Показано роль зарубіжного досвіду в розвитку технічної грамотності учнів. Виявлено основні аспекти, передумови та напрями розвитку технічної творчості, а також обґрунтовано періоди її розвитку.

Результати й висновки дослідження доцільно використовувати в навчальних закладах при викладанні спецкурсів та проведенні спецсемінарів з історії розвитку технічної творчості, педагогіки, трудового навчання, фізики, техніки.

Узагальнення результатів наукового дослідження маловідомих архівних документів, історико-педагогічної літератури першої третини ХХ ст., сучасних українських і зарубіжних видань, у яких висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку технічної творчості дітей та молоді в навчально-виховних закладах Галичини, дає нам підстави зробити такі загальні висновки:

 1. Унаслідок проведеного історико-педагогічного дослідження виокремлено періоди розвитку технічної творчості дітей та молоді в навчальних закладах Галичини:

  • 1900–1914 рр. – у періодичних виданнях з’являється інформація про авіамоделювання, фото- та радіосправу; активно організовуються виставки учнівських робіт, серед яких є експонати з галузі технічної творчості; відкриваються навчальні майстерні для учнів; з усіх напрямів технічної творчості найбільшого поширення в навчальних закладах набуває налагодження, ремонт та виготовлення учнями необхідних приладів для матеріально-технічного забезпечення практичних занять з різних навчальних предметів;

  • 1914–1920 рр. – зумовлений військовими діями на території Галичини, які призупинили розвиток технічної творчості;

  • 1921–1939 рр. – на території Галичини поширюється діяльність польських добровільних масових громадських організацій оборонно-патріотичного спрямування – Ліги повітряної і протигазової оборони й Ліги морської та колоніальної, основним завданням яких була технічна підготовка молоді навчальних закладів до забезпечення обороноздатності держави, що відповідно сприяло розвитку авіа- й судномоделювання та збільшенню обсягу видань у галузі технічної творчості; поширюються зарубіжні педагогічні методики, основою яких є продуктивна праця; у м. Варшава для підготовки вчителів трудового навчання відкрито Державний інститут ручних робіт, серед практичних завдань якого є значна кількість об’єктів технічної творчості.

 2. Виявлено економічні, соціальні та педагогічні чинники, які, на нашу думку, негативно вплинули на розвиток технічної творчості на галицьких землях у 1900–1939 рр., зокрема в перший період (1900–1914 рр.): повільний розвиток промисловості краю; високий рівень неграмотності населення; невідвідування учнями навчальних закладів через відсутність якісних доріг, зимового одягу та взуття; потреба батьків у допомозі дітей у веденні господарства; відсутність шкільних програм, які б відповідали вимогам часу; несприятливі умови для освіти сільського населення; низька кваліфікація більшості вчителів та їхня нестача в усіх типах шкіл, переважаюча кількість учителів жіночої статі; переповненість гімназій; створення поляками перепон у розвитку української освіти в краї. Другий (1914–1920 рр.) характеризувався тим, що кошти здебільшого витрачалися на військові потреби; частину навчально-матеріальної бази шкільництва було знищено; у Західній Україні постійно змінювалася влада. Третій період (1921–1939 рр.) відображає: післявоєнний стан держави (потреба значних затрат коштів на відбудову, нестабільний розвиток промисловості, низький рівень індустріалізації Польщі); орієнтація місцевого населення на сільськогосподарську працю; повільні темпи розвитку фахового шкільництва; загострення національно-визвольної боротьби, що спричинило винищування українського шкільництва.

Провідні тенденції розвитку технічної творчості дітей та молоді зумовлені такими позитивними чинниками: зацікавленням учнів новітніми досягненнями в галузі науки і техніки; впровадженням у навчально-виховний процес закладів освіти практичних методів навчання; розвитком різних форм і методів трудового навчання; недостатньою кількістю і великою вартістю наочних посібників, приладів та іншого навчального устаткування фабричного виробництва; значною вартістю радіо-, фотоапаратів і побутових приладів, виготовлених на промислових підприємствах; потребою підвищення обороноздатності країни; необхідністю поповнення промислових підприємств висококваліфікованими інженерно-технічними кадрами.

 1. Визначено, що на розвиток технічної творчості учнів освітніх закладів Галичини опосередковано вплинув зарубіжний досвід щодо поширення практичних форм і методів навчання.

 2. Установлено, що специфіка розвитку технічної творчості дітей та молоді у досліджуваний період визначалися такими напрямами: моделювання сільськогосподарської техніки; радіоконструювання; фототехнічне моделювання та фотосправа; електротехнічне моделювання; авіамоделювання; судномоделювання; моделювання різних видів колісного транспорту; моделювання залізничної техніки; моделювання військової техніки; виготовлення та ремонт устаткування для навчальних закладів.

 1. З’ясовано, що технічну творчість учнів навчальних закладів Галичини в досліджуваний період використовували з метою пропагування досягнень науково-технічного прогресу; підготовки інженерно-технічних і військових кадрів; виготовлення предметів побутового призначення; удосконалення навчально-виховного процесу; організації спортивно-технічних заходів; проведення розважальних заходів; опорядження приміщень.

 2. Досліджено характерні для позакласної та позашкільної технічної діяльності форми занять: індивідуальні (робота з літературою; фото- та радіоаматорство; виготовлення технічних іграшок, оснащення для домашнього господарства); групові (гуртки, праця в шкільних майстернях, товариства, клуби, інші молодіжні об’єднання за інтересами, екскурсії); масові (екскурсії, музеї, виставки, змагання, конкурси, Свята моря, Тижні ЛППО (авіації), радіопередачі, перегляди кінофільмів).

 3. Визначено найбільш перспективні напрями розвитку технічної творчості в сучасних умовах: використання елементів технічної творчості у процесі підготовки педагогічних кадрів для загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладів; спрямування творчих зусиль учнівської молоді на діагностування, ремонт та виготовлення технічних засобів навчання; практика презентацій і пропагування учнівських виробів серед громадськості; упровадження в освітній процес навчальних установ факультативного курсу з вивчення сучасної побутової, аудіовізуальної та інформаційно-комунікативної техніки; активізація діяльності гуртків і секцій технічного та спортивно-технічного профілів; координація дій державних, комерційних та громадських організацій, зацікавлених у розвитку науково-технічної творчості учнівської та студентської молоді; відновлення діяльності громадських організацій, спрямованих на використання технічної творчості молоді з метою забезпечення обороноздатності держави.

Проведене історико-педагогічне дослідження не претендує на повноту розв’язання проблеми. Більш детального вивчення потребують такі аспекти: теорія та практика розвитку технічної творчості в освітніх закладах Галичини технічного профілю; проблеми науково-технічної освіти молоді в педагогічній діяльності просвітницьких, спортивних, військових і пожежних товариств Галичини.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Колодійчук О. Я. Технічна творчість молоді в Галичині : особливості становлення і розвитку / О. Я. Колодійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – № 1. – С. 78–84.

 2. Колодійчук О. Я. Кременецький авіамодельний гурток та його вплив на становлення і розвиток місцевої школи планеризму / О. Я. Колодійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – № 8. – С. 88–92.

 3. Колодійчук О. Я. Розбудова технічної творчості у навчальних закладах Галичини у контексті зміцнення обороноздатності держави (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 208. – С. 100–106.

 4. Колодійчук О. Я. Особливості розвитку суднобудування та судномоделювання у навчальних закладах Галичини і Волині (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – № 3. – С. 115–119.

 5. Колодійчук О. Я. Використання елементів технічної творчості під час урочних і позаурочних занять з фізики та хімії у навчальних закладах Галичини (1900–1914 рр.) / О. Я. Колодійчук // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 2. – С. 51–55.

 6. Колодійчук О. Я. Особливості розвитку фізико-технічної творчості молоді Галичини (20 – 30 роки ХХ ст.) у контексті європейських традицій / О. Я. Колодійчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 256. – С. 77–86.

 7. Колодійчук О. Я. Психофізіологічні аспекти розвитку технічної творчості дітей та молоді Галичини у 1900–1939 рр. / О. Я. Колодійчук // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2006. – Вип. 43. – С. 36–44.

 8. Колодійчук О. Я. Формування у дітей та молоді умінь і навичок технічної творчості в умовах сільської школи на західноукраїнських землях (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Молодь і ринок. – Дрогобич : Коло, 2006. – № 6. – С. 127–130.

 9. Колодійчук О. Я. Вплив засобів зв’язку та передачі інформації на зростання технічної грамотності учнів навчальних закладів Західної України (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Нова педагогічна думка. – Рівне : РОІППО, 2007. – № 2. – С. 30–33.

 10. Колодійчук О. Я. Вплив технічної творчості на підвищення ефективності проведення занять у навчальних закладах Західної України (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 4. – С. 39–42.

 11. Колодійчук О. Я. Розвиток технічної творчості учнів в західноукраїнських освітніх закладах засобами екскурсій (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 127–130.

Тези доповідей

 1. Колодійчук О. Я. Технічна творчість у навчальних закладах Галичини як один з чинників зміцнення обороноздатності держави (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Наука і освіта ‘2004 : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10–25 лют. 2004 р., Дніпропетровськ. Т. 6 : Історія / голов. ред. В. В. Стецкевич. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 56–59.

 2. Колодійчук О. Я. Вплив технічної творчості молоді Галичини у 1900–1939 рр. на розвиток культури / О. Я. Колодійчук // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 27–28 квіт. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти м-ва освіти і науки України [та ін.]. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2004. – С. 23–24.

 3. Колодійчук О. Я. Роль технічної творчості у підвищенні ефективності занять з фізики і хімії у навчальних закладах Галичини (1900–1914 рр.) / О. Я. Колодійчук // Трудова підготовка у ІІІ тисячолітті : зміст і технології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 21–22 трав. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.] ; голов. ред. Г. В. Терещук. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 23–24.

 4. Колодійчук О. Я. Інтеграція елементів технічної творчості та загальноосвітніх предметів у навчальних закладах Західної України (1900-1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Динаміка наукових досліджень ‘2004 : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–30 черв. 2004 р., Дніпропетровськ. Т. 8 : Історія / голов. ред. В. В. Стецкевич. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 36–38.

 5. Колодійчук О. Я. Значення музеїв та виставок для розвитку технічної творчості молоді в навчальних закладах Галичини (1900–1939 рр.) / О. Я. Колодійчук // Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 19–20 жовт. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; голов. ред. Г. В. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 79–80.