Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Друганова Олена Миколаївна. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Друганова О.М. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2009.

У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми – розвиток приватної ініціативи в освіті України (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.), представленої у вигляді ретроспективного цілісного аналізу процесу розвитку приватних навчальних закладів різних типів і рівнів та приватної доброчинної діяльності у визначених хронологічних межах. На підставі аналізу історико-педагогічних джерел розкрито соціально-педагогічні передумови розвитку приватної ініціативи в освіті України; визначено внесок прогресивної інтелігенції кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. у розробку теоретичних засад досліджуваного феномена. Науково обґрунтовано етапи й особливості розвитку приватної ініціативи в освіті України; узагальнено досвід діяльності й систематизовано типи приватних шкіл; проаналізовано тенденції їх розвитку. Схарактеризовано сутність, тенденції розвитку, напрями та форми прояву приватної доброчинності у визначених хронологічних межах. Накреслено прогностичні тенденції розвитку приватної ініціативи в освіті України в ХХІ ст. Уведено до наукового обігу значну кількість невідомих і маловідомих архівних документів (310), окремих фактів та теоретичних положень, які пов’язані з еволюцією теорії та практики приватної ініціативи в освіті України.

Публікації автора:

Монографія і навчальні посібники

1. Друганова О.М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) [Текст] : Монографія / О.М. Друганова. – Х. : ДИВО, 2008. – 556 с.

2. Курс лекцій з порівняльної педагогіки / [ Білецька, С.В., Білик В.М., Відченко А.Г. та ін.] ; за заг. ред. члена-кор. АПН України, д. пед. наук, проф. Г.В.Троцко. – Х. : ХНПУ, 2007. – 264 с. (авторські аркуші – С. 24–50).

3. Історія педагогіки / [ Білецька С.В., Білик В.М., Борисенко Н.О. та ін.] ; за заг. ред. члена-кор. АПН України, д. пед. наук, проф. Г.В.Троцко. – Х. : ХНПУ, 2008. – 545 с. (авторські аркуші – С. 348-355; 359-368; 437-472).

Статті в наукових фахових виданнях

4. Друганова О.М. Благодійна діяльність в галузі освіти – історико-педагогічний аспект / О.М. Друганова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – Вип. ХХХ. – С. 76–83.

5. Друганова О.М. Нормативно-правова база здійснення урядового контролю за діяльністю приватної вітчизняної школи ХІХ – поч. ХХ ст. / О.М. Друганова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2006. – Вип. ХХХІІ. – С. 148–156.

6. Друганова О.М. Організація приватних пансіонів в Україні (кінець ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) / О.М. Друганова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2006. – Вип. 24., ч. 1. – С. 54–62.

7. Друганова О.М. Особливості існування вітчизняних шкіл для дорослих, заснованих приватною ініціативою (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / О.М. Друганова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2006. – Вип. 16. – С. 44–51.

8. Друганова О.М. Соціально-педагогічні умови існування приватних навчальних закладів / О.М. Друганова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХДАДМ, 2006. – № 5. – С. 22–25.

9. Друганова О.М. Соціально-політичні чинники розвитку приватного шкільництва в Україні (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) / О.М. Друганова // Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах. – Х. : Стиль Іздат, 2006. – С. 54–62.

10. Друганова О.М. Суспільно-просвітницька діяльність викладачів вищих навчальних закладів України (ХІХ – початок ХХ століття) / О.М. Друганова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХДАДМ, 2006. – № 1. – С. 39–43.

11. Друганова О.М. Типи приватних шкіл Слобожанщини кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст. / О.М. Друганова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2006. – Вип. 29., ч. 1. – С. 69–75.

12. Друганова О.М. Шляхи підвищення ефективності роботи вітчизняної приватної школи у педагогічній теорії ХІХ – поч. ХХ ст. / О.М. Друганова // Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах. – Х. : Стиль Іздат, 2006. – С. 52–60.

13. Золотухіна С.Т. Друганова О.М. С.І. Миропольський про роль і завдання приватної ініціативи асоціацій у розповсюдженні грамотності / С.Т. Золотухіна, О.М. Друганова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка : Педагогічні науки. – Луганськ, 2006. – № 6 (101 квітень). –
С. 30–36.

14. Друганова О.М. Внесок вітчизняних землевласників у розбудову народних шкіл (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / О.М. Друганова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Х. : Курсор, 2007. – Вип. 32. – С. 162–172.

15. Друганова О.М. Внесок приватної ініціативи в розвиток професійної музичної освіти в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 47. – С.129–137.

16. Друганова О.М. Культурно-освітні передумови розвитку приватної ініціативи в освіті України / О.М. Друганова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2007. – Вип. 26. – С. 60–70.

17. Друганова О.М. Нормативно-правове врегулювання процедури відкриття приватних шкіл в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) / О.М. Друганова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Х. : ХДАДМ, 2007. – № 12. – С 66–70.

18. Друганова О.М. Педагогічна думка України про роль приватної колективної ініціативи у розвитку вітчизняної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 41. –
С. 148–155.

19. Друганова О.М. Приватна освіта України як предмет уваги вітчизняної педагогічної думки (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) / О.М. Друганова // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2007. – Вип. 3-4 (55-56). – С. 300–308.

20. Друганова О.М. Проблема приватної ініціативи в сучасних дослідженнях / О.М. Друганова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2007. – № 3 (120 лютий). – С. 62–67.

21. Друганова О.М. Розвиток жіночої освіти у вітчизняних приватних навчальних закладах (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 45. – С. 126–134.

22. Друганова О.М. Тенденції розвитку приватної ініціативи в освіті України у другій половині ХІХ століття / О.М. Друганова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2007. – Вип. 18. – С. 76-87.

23. Друганова О.М. Урядова політика в галузі приватного шкільництва за часів царювання Миколи І / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С. 189-196.

24. Друганова О.М. Урядова політика в галузі приватної ініціативи в освіті України наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. / О.М. Друганова // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2007. – Вип. 2 (54). – С. 30-37.

25. Друганова О.М. Визначення сутності та ролі приватної ініціативи у розвитку вітчизняної освіти в педагогічній думці ХІХ – початку ХХ століття / О.М. Друганова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Х. : Курсор, 2008. – Вип. 33. – С. 75-83.

26. Друганова О.М. Характеристика приватної освіти для хлопців та юнаків в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – С. 86-94.

27. Друганова О.М. Форми надання приватної благодійної допомоги учням вітчизняних шкіл різних типів і рівнів (кін ХVІІІ – поч. ХХ століття) / О.М. Друганова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Х. : ХНПУ, 2008 – Вип. 22 – С. 52-62.

28. Друганова О.М. Форми та зміст доброчинної просвітницької діяльності вітчизняної інтелігенції (ХІХ – поч. ХХ с.) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 50. – С. 134-143.

29. Друганова О.М. Роль приватної ініціативи у розбудові вищої освіти для дівчат та жінок в Україні (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / О.М. Друганова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 51. – С. 158-164.

Матеріали конференцій та тези доповідей

30. Друганова О.М. До питання виникнення приватної школи : матеріали науково-практичної конференції молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»]. – Х. : ХНПУ, 2006. – С. 31–32.

31. Друганова О.М. Внесок В. Каразіна у розбудову національного народного шкільництва : матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки (Харків, 15-17 травня 2007 р.). – Х .: ХНПУ, 2007. – С. 15–17.

32. Друганова О.М. К.Д. Ушинський про організацію приватних недільних шкіл для дорослих : матеріали ІV науково-практичної конференції молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»]. – Х. : ХНПУ, 2007. –
С. 23–24.

33. Друганова О.М. З історії діяльності приватних курсів для робітників у Харкові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки (Харків, 17-18 червня 2008 р.). – Х. : ХНПУ, 2008. – С. 14-16.

34. Друганова О.М. Визначення форм взаємодії уряду та приватної ініціативи в галузі освіти у вітчизняній педагогічній думці (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність], (Харків, 20-21 травня 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – Ч.1 – С. 255–259.

35. Друганова О.М. До питання організації опіки дітей-сиріт у вітчизняній педагогічній думці (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Освіта і доля нації». Український вимір педагогічного поступу], (Харків, 5-6 жовтня 2008 р.). / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – С.105–107.

36. Друганова О.М. Внесок приватних осіб та асоціацій у розбудову вітчизняних шкіл для дітей з особливими потребами (ХІХ – початок ХХ століття) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Реабілітаційна педагогіка: актуальні питання теорії та практики], (Полтава, 20-21 листопада
2008 р.). – Полтава, 2009. – С. 39–42.