Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Журов Вадим Володимирович. Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку: Дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут дефектології АПН України. - К., 2001. - 206арк. - Бібліогр.: арк. 166-182.Анотація до роботи:

Журов В.В. Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 - спеціальна психологія. - Інститут дефектології АПН України, Київ, 2001.

У дисертації розглядається актуальна проблема розвитку просторової перцепції відкритого простору у пізноосліплих осіб зрілого віку.

Результати констатуючого дослідження дозволили уточнити функціонування перцептивного апарату при побудові перцепту на компенсаторній основі. Визначено центральне детермінуюче місце просторової перцепції у процесах просторової орієнтації на відкритій місцевості. В результаті структурно-системного аналізу функціонування перцептивного апарату доведена можливість побудови полімодального образу місцевості при глибокій зоровій депривації.

В ході дослідження визначені інтегративні орієнтаційно-перцептивні рівні сформованості цих процесів, психологічні умови перцептивного навчання, розроблено методику цього навчання.

У роботі виявлено двосторонній зв'язок між рівнем орієнтаційно-перцептивних процесів та орієнтаційно-просторовою тривожністю в структурі вторинних відхилень зорового дефекту.

Розробка психологічних умов перцептивного навчання і психолого-педагогічних засобів корекції інтермодального сприймання відкритого простору цієї категорії осіб має практичне значення для реабілітологів при здійсненні завдань реабілітації.

Аналіз загальної і спеціальної психолого-педагогічної літератури засвідчив актуальність досліджуваної проблеми, яка зумовлюється недостатньою теоретичною розробленістю на сучасному етапі розвитку дефектологічної науки в Україні ряду важливих питань, зокрема: функціонування перцептивного рівня переробки інформації під час утворення цілісного полімодального образу середовища у випадках глибокої зорової патології; взаємозв’язку ПП і ПО; рівневої структури цих процесів; змісту і технологій корекції перцептивної сфери дорослих пізноосліплих; психологічних умов здійснення цієї корекції.

На основі виконаного в дисертації аналізу літературних джерел та розроблених і реалізованих відповідно до умов наукового експерименту досліджень можливо зробити наступні висновки:

- перцепція має трьохрівневу структуру. Перцептивний образ, що формується на другому рівні сенсорної переробки інформації, його повнота, різномодальність, інформативність залежать від навченості свідомого, довільного активного оператора - синтетичної діяльності мозку;

- просторова перцепція займає центральне, детермінуюче місце в діяльності орієнтування у відкритому просторі. Якість ПО залежить від якості ПП;

- пізноосліплі інваліди зрілого віку мають в цілому низьку якість просторових перцепцій і просторового орієнтування;

- з огляду на взаємозалежність ПП і ПО можна говорити про орієнтаційно-перцептивну систему, яка включає три орієнтаційно-перцептивні рівні. Рівневість визначається кількісним модальним складом перцепту і залежними від цього самостійністю та впевненістю орієнтування;

- розвиток просторового сприймання базується на психологічних та педагогічних засадах, детермінується особливостями психіки досліджуваних;

- перцептивний розвиток забезпечується психологічними умовами (зовнішніми і внутрішніми), які є своєрідними й індивідуальними для кожного реабілітанта за віком, глибиною та часом набуття зорової патології. Дотримання адекватних психологічних умов обумовлює ефективність корекційної методики;

- в ході експериментального навчання і контрольної діагностики не виявлено особливостей, які б перешкоджали сумісному навчанню за однаковою програмою тотально і парціально сліпих, осіб трьох різних періодів зрілості та осіб протилежної статі;

- орієнтаційно-просторова тривожність, як вторинний компонент в структурі дефекту, гальмує особистісний розвиток і перцептивну реадаптацію пізноосліплих. ОПТ може бути послаблена в результаті і за допомогою перцептивної корекції.

Перцептивно-корекційні заходи нормалізують особистнісні структури інваліда, полегшують суб'єктно-об'єктну взаємодію, збагачують перцептивний досвід.

Публікації автора:

1. Журов В.В. Загальне обгрунтування психокорекції інтермодального сприймання відкритого простору пізноосоліплими особами зрілого віку // Дефектологія. - 2000. - №3. - С.32-36.

2. Журов В.В. Проблеми та шляхи корекції просторового орієнтування в незрячих // Дефектологія. - 1997. - № 4. -С. 12-17.

3. Журов В.В. Просторове орієнтування в реабілітації сліпих // Дефектологія. - 1997. -№ 1. - С. 26-29.

4. Журов В.В. Сенсорно-перцептивний розвиток у системі навчання просторової орієнтації та мобільності інвалідів за зором // Дефектологія. - 1999. - № 2. - С. 41-44.

5. Журов В.В. Формування просторових образів середовища /паттернів/ у дослідженнях засобів орієнтування сліпих // Дефектологія. - 2001. - № 2. - С. 6-9.