Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Мартинюк Ірина Анатоліївна. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі : Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 205арк. — Бібліогр.: арк. 172-192.Анотація до роботи:

Мартинюк І.А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2004.

У роботі розкривається значущість особистісного аспекту в підготовці психолога для роботи в початковій школі. Висвітлюється розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів в умовах навчання у вузі.

В ході дослідження встановлено, що успішність роботи психолога з учнями молодшого шкільного віку зумовлюється певним комплексом професійно важливих якостей. Запропоновано перелік із 48 таких якостей, обєднаних у 12 груп за критерієм семантичної спільності. Дослідження рівня розвитку встановлених якостей у майбутніх психологів показало наявність на кожному курсі значного відсотку студентів, розвиток професійно важливих якостей яких перебуває на низькому рівні, а також дозволило зробити висновок про стихійність формування даних якостей в умовах традиційного вузівського навчання. Встановлено, що надзвичайно важливою для розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців є орієнтація процесу підготовки на максимальне наближення навчання до вимог діяльності. Створено тренінгову програму, спрямовану на розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи у початковій школі. В ході апробації програми доведено її ефективність.

Підсумки проведеного дослідження узагальнено у таких висновках:

1. Професійно важливі якості (ПВЯ) складають ті внутрішні психологічні характеристики субєкта, у яких відображаються вимоги професійної діяльності до різних складників особистості: мотиваційно-потребових, когнітивних, психомоторних, емоційно-вольових тощо. Професійно важливі якості – це пристосовані до певної професійної діяльності компоненти цілісної особистості, що формуються на основі природно заданих біопсихічних властивостей під дією зовнішніх впливів і власної активності суб’єкта.

2. В ході дослідження встановлено, що успішність роботи психолога з учнями молодшого шкільного віку зумовлюється певним комплексом професійно важливих якостей. Запропоновано перелік із 48 таких якостей, обєднаних нами у 12 груп за критерієм семантичної спільності: 1) теоретична обізнаність; 2) комунікативні якості; 3) якості, що характеризують толерантність; 4) якості, що допомагають зрозуміти внутрішній світ іншої людини; 5) динамічність поведінки; 6) якості, що характеризують творчий потенціал; 7) спостережливість; 8) психологічна інтуїція; 9) сензитивність; 10) позитивне уявлення про образ “Я”; 11) потреба в самоактуалізації; 12) оптимізм.

У межах даного комплексу виділено блок якостей, що є визначальними для успішної роботи психолога у початковій школі на ранніх етапах професійної діяльності.

3. В умовах традиційного навчання професійні якості у майбутніх психологів формуються значною мірою стихійно. Про це свідчить наявність на кожному курсі значного відсотку студентів, у яких професійні якості, визначальні для роботи з молодшими школярами, перебувають на низькому рівні.

4. Встановлено, що надзвичайно важливою для розвитку ПВЯ майбутніх фахівців є орієнтація процесу підготовки на максимальне наближення навчання до вимог діяльності. Це повязане, насамперед, з тим, що ключовим моментом формування ПВЯ є набуття ними ознак оперативності. З огляду на вищесказане створено тренінгову програму розвитку в майбутніх психологів ПВЯ, істотних для роботи в початковій школі.

5. Доведено, що запропонована тренінгова програма є ефективною. Так, висновки діагностичного обстеження досліджуваних свідчать про статистично значущий позитивний зсув у розвитку ПВЯ студентів експериментальної групи та його незначущість у контрольній. Спостереження за досліджуваними під час проходження ними практики у школі підтвердили діагностичні дані. Так, відсоткова частка осіб експериментальної групи, котрі демонстрували високий рівень оперативності названих ПВЯ, достовірно перевищує таку частку у контрольній групі. В ході апробації тренінгової програми виявлено істотну особливість розвитку ПВЯ – набуття ними ознак оперативності за умови цілеспрямованого впливу.

У цілому застосування спеціальної тренінгової програми значно покращує розвиток професійно важливих якостей, що дозволяє рекомендувати її для застосування у практиці підготовки майбутніх психологів.

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у науково-методичному обґрунтуванні й побудові цілісної системи забезпечення розвитку професійно важливих якостей майбутніх психологів у процесі фахової підготовки.

Основні матеріали викладено у роботах:

  1. Мартинюк І.А. До проблеми підготовки практичних психологів для роботи у початковій школі // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.ІV, ч.4. – К., 2002. – С. 166 – 169.

  2. Мартинюк І.А. Концептуальна модель професійно важливих якостей психолога початкової школи // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.ІV, ч.7. – К., 2002. – С. 157 – 161.

  3. Мартинюк І.А. Критерії якісного аналізу константного-варіабельного в

структурі професійно важливих якостей психолога // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.V, ч.2. – К., 2003. – С. 146 – 151.

4. Мартинюк І.А. Динаміка розвитку професійно важливих якостей

практичних психологів в умовах вузівської підготовки // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.V, ч.3. – К., 2003. – С. 185 – 192.

5. Мартинюк І.А. Аналіз впливу активних методів навчання на розвиток професійно важливих якостей майбутніх практичних психологів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.V, ч.6. – К., 2003. – С. 175 – 179.

  1. Мартинюк І. З історії становлення психологічної служби в закладах освіти України // Історія української науки на межі тисячоліть. - Вип.7. – К., 2002. – С. 126 – 129.

  2. Мартинюк І.А. Психолого-педагогічні основи виховання морально-духовної особистості у молодшому шкільному віці // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та молоді. – Кн. І. – К., 2002. – С. 240 – 243.

  3. Мартинюк І. Професійно важливі якості як необхідна умова становлення особистості шкільного психолога // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 – 28 лютого 2003). – Част. І. – Тернопіль, 2003. – С. 160 – 165.

  4. Мартинюк І.А. Чинники професійної самореалізації практичного психолога // Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень: Тези доповідей Шостої міжнародної конференції молодих науковців 25-26 вересня 2003 року. – К, 2003. – С. 87 – 89.