Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Улькіна Тетяна Володимирівна. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006.Анотація до роботи:

Улькіна Т.В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. –Національний та педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2006 р.

Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-експериментальному вивченню розвитку пізнавальних здібностей у старших дошкільників засобами ігрових психотехнік. Уточнено поняття “пізнавальні здібності”, виявлено “Обдарований”, “Високий”, “Помірний”, “Помірно-знижений” інтегровані типи та дев’ять синтезів поєднань компонентів всередині кожного інтегрованого типу розвитку пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Виявлено, що пізнавальні здібності дітей старшого дошкільного віку є інтегрованим типом здібностей, які є аналогом загальних здібностей та виступають синтетичним проявом рівня творчих можливостей дитини (творчий компонент або креативність), рівня пізнавального розвитку (інтелектуальний компонент), її пізнавальної активності, зацікавленості та научуваності (поведінково-результативний компонент). Обґрунтовано основи психолого-педагогічного забезпечення оптимізації розвитку пізнавальних здібностей у старших дошкільників. Розроблено та апробовано розвивально-психокорекційну програму розвитку пізнавальних здібностей засобами ігрових психотехнік у старших дошкільників.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження розвитку пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік, виявлено структуру, компоненти, критерії, показники та психологічні особливості розвитку пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку. За результатами проведеного дослідження можна констатувати наступне:

 1. Визначено, що пізнавальні здібності дітей старшого дошкільного віку є інтегрованим типом здібностей, які є аналогом загальних здібностей та виступають синтетичним проявом рівня творчих можливостей дитини (творчий компонент або креативність), рівня пізнавального розвитку (інтелектуальний компонент), пізнавальної активності, зацікавленості та загальної научуваності (поведінково-результативний компонент).

 2. Передумовами розвитку пізнавальних здібностей дітей є базові психологічні особливості старшого дошкільного віку: активізація пізнавальних інтересів дитини, інтерес дитини до навчання, швидке й гнучке реагування на безпосередні враження, пізнавальна активність, підвищена схильність до засвоєння й впровадження знань, гострота та рухливість сприйняття, гнучкість і швидкість мисленнєвих процесів тощо.

 3. Визначено й узагальнено критерії оцінювання рівня розвитку пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку: результативний (реальні результати як продукти – досягнення у пізнавальної діяльності); змістовний (комплекс операційних механізмів, які визначають цілі здійснення вирішення завдань); процесуальний (характеристики вирішення завдань за такими показниками як темп, інтенсивність, термін досягнення результату тощо); інтегрований (спосіб досягнення оптимального результату за допомогою комплексу “домінантних показників” пізнавальних здібностей).

 4. Виділено психологічні показники пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку: творчий компонент продуктивність, гнучкість, оригінальність мислення, розробленість теми; інтелектуальний компонент – фіксування і зберігання образів реально існуючих об’єктів, продуктивне запам’ятовування матеріалу, який сприймається на слух (довільне, мимовільне), відтворення смислових одиниць у певній послідовності, здатність діяти в плані образів, класифікація та узагальнення об’єктів, конструктивність мислення та орієнтування в просторі, соціальна поінформованість, поінформованість про колір і форму, виділення та відтворення ознак об’єкта, що сприймається за допомогою довільної уваги; поведінково-результативний компонент відношення до змістовної сторони діяльності, відношення до результату діяльності, динаміка емоційного стану, ступінь самостійності у пізнавальній діяльності, готовність до розумової напруги, ступінь повноти прийняття та збереження завдання, самооцінка результату діяльності, поведінка при ускладненнях.

 5. Визначено на підставі психологічного аналізу високий, помірний, низький рівень трьох компонентів пізнавальних здібностей й виявлено неоднакове утворення синтезу рівнів цих компонентів. На основі цього виділено інтегровані типи розвитку пізнавальних здібностей (“Обдарований”, “Високий”, “Помірний”, “Помірно-знижений”) й специфічні профілі з різною тенденцією до гармонійності. Суттєве місце в розвитку пізнавальних здібностей займають різні психолого-педагогічні та соціальні умови розвитку дітей.

 6. Ефективним щодо розвитку пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку є застосування різноманітних за змістом, спрямованістю (комп’ютерні, дидактичні, змагальні, імітаційні, релаксаційні, рольові) і засобами (зі знаряддям, без знаряддя) ігрових психотехнік, які орієнтовані, перш за все, на розвиток “домінантних показників” пізнавальних здібностей, які у кожної дитини мають різну специфіку. Завдяки цьому оптимізується весь процес розвитку пізнавальних здібностей дитини, виробляється найважливіший для наступного кроку розвитку дитини (навчання у школі) індивідуальний “почерк”, що проявляється в першу чергу в індивідуально-успішному вирішенні дитиною пізнавальних завдань, гармонійності розвитку різних компонентів пізнавальних здібностей.

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів даної проблеми. Перспективи подальших досліджень проблеми розвитку пізнавальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік ми вбачаємо в таких напрямках: дослідження особливостей пізнавальних здібностей у обдарованих дітей; вивчення гендерних відмінностей у розвитку пізнавальних здібностей; поглиблене вивчення ролі значущого середовища та стилю виховання у сім’ї в розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; особливості психологічного супроводу когнітивно-обдарованих дітей.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

 1. Улькіна Т.В. До проблеми дослідження проявів і психологічного змісту пізнавальних здібностей у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку // Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – Випуск 11. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000. – С. 242 – 247.

 2. Улькіна Т.В. Дослідження особливостей пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку за різних умов розвитку // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2004. – Том VI. – Випуск 3. – С. 150 – 160.

 3. Улькіна Т.В. Стан розвитку пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку у різному соціальному середовищі // Психологія: Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – Випуск 24. – С. 102 – 106.

 4. Пов’якель Н.І., Улькіна Т.В. Особливості застосування малюнкової артотерапії як методу розвитку і психокорекції пізнавальних здібностей дітей // Психологія: Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова – 2000. – Випуск 2 (9). – Частина II. – С. 176 –184. У статті авторськими є результати застосування артотерапії як методу розвитку пізнавальних здібностей у дітей.

 5. Пов’якель Н.І., Улькіна Т.В. Ігрові психотехнології в системі підготовки спеціалістів початкової освіти до психологічної роботи з пізнавальними здібностями дітей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Частина 1. – Випуск 3. – К.: Педагогічна преса, 2001. – С. 201– 207. У статті авторськими є аналіз використання ігрових психотехнологій у навчально-виховному процесі.

 6. Улькіна Т.В. До проблеми пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – Випуск XLII. – С. 128 –130.

 7. Улькіна Т.В. Особливості змісту пізнавальних здібностей. Рання психодіагностика та психологічна підтримка обдарованих дітей з особливими потребами // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів з особливими потребами. Збірник наукових праць – К.: Університет “Україна”, 2002. – Випуск 1. – С. 173 –179.

 8. Улькіна Т.В. Психологічні проблеми обдарованості та робота практичного психолога з обдарованими дітьми молодшого віку // Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції – К.: Ніка-Центр, 2002. – С. 144 – 145.

 9. Улькіна Т.В. Дослідження особливостей пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ – Житомир: ДФФД МОМ України, 2005. – С. 81–82.

 10. Пов’якель Н.І., Улькіна Т.В. Психологічні проблеми розвитку творчих здібностей людей з особливими потребами засобами артотерапії // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів з особливими потребами. Збірник наукових праць – К.: Університет “Україна”, 2001. – С. 273 – 286. У статті авторськими є результати використання ігрових технологій у корекційній роботі з дітьми.

 11. Пов’якель Н.І., Улькіна Т.В. Формування пізнавальних здібностей дітей за умов сучасних ігрових психотехнологій: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, “Поліграф-Центр”, 2005. – 48 с. Авторськими є програма та аналіз результатів формувальної частини експериментального дослідження.

 12. Улькіна Т.В. Програма з дисципліни “Організація психологічної служби” // Зб.: Практична психологія: Комплекс типових навчальних програм. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, ТОВ Основа, 2005. – Випуск 1. – С. 87–96.

 13. Улькіна Т.В. Програма з дисципліни “Дитяча психодіагностика” // Практична психологія: Комплекс типових навчальних програм. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, ТОВ “Основа”, 2005. – Випуск 2. – С. 93 – 97.

 14. Пов’якель Н.І., Бушуєва Т.В., Шиловцева Г.Г., Ханецька Т.І., Улькіна Т.В. Фахова психологічна практика: комплекс програм і методичні рекомендації / За ред. докт. психол. наук Н.І.Пов’якель. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, “Поліграф-Центр”, 2005. – 60 с. Авторськими є програма психодіагностичної практики для студентів подвійних педагогічних спеціальностей.