Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Білуха Тамара Іванівна. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно- виховного впливу : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 354арк. — Бібліогр.: арк. 156-195.Анотація до роботи:

Білуха Т. І. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі вдосконалення фахової підготовки психологів-практиків засобами корекційно-виховного впливу.

У роботі розкрито взаємозв’язки між виховним і психокорекційним процесами фахового становлення майбутнього спеціаліста в галузі практичної психології. Встановлено роль психокорекційного фактору, який забезпечують виховні засоби в процесі професійної підготовки майбутніх психологів. Розширено уявлення про особливості застосування виховних засобів, зінтегрованих із психокорекційними курсами у вищому навчальному закладі.

Доведено, що розвитку особистості майбутнього психолога-практика сприяє впровадження у підготовку фахівців з вищою освітою засобів корекційно-виховного впливу, які мають психодинамічні засади. Для розвитку системи виховних засобів психокорекційного спрямування необхідно забезпечити в професійній підготовці викладання психокорекційних курсів глибинно-психологічного спрямування. Експериментально доведено ефективність використання засобів, котрі поєднують корекційний та виховний аспекти. Обґрунтовано, що поєднання психокорекційного підходу та спонтанної творчості студентів під час проведення виховних заходів сприяє особистісному розвитку майбутнього психолога-практика.

Здійснено емпіричне дослідження особливостей розвитку особистісних якостей майбутніх психологів-практиків корекційно-виховними засобами. Окреслено корекційно-діагностичну та виховну спроможність методу аналізу комплексу тематичних психомалюнків, психокорекційної роботи із застосуванням предметної моделі (іграшки) та ін. із репертуару АСПН.

1. Аналіз наукових джерел з проблеми психокорекції та виховного впливу на особистість засвідчує грунтовне висвітлення цих феноменів вітчизняними й зарубіжними дослідниками. Разом з тим, є підстави констатувати, що поза увагою науковців залишається проблема поєднання виховання й психокорекції в аспекті розвитку особистості майбутніх психологів-практиків, що сприяло б більш повній їх самореалізації в процесі підготовки до фахової діяльності. Крім того, виявлено різнобічність підходів науковців щодо виокремлення професійно-важливих рис особистості майбутніх фахівців у галузі практичної психології, як і те, що спільним для досліджень є недостатність уваги щодо інтеграційних процесів виховання та психокорекції, котра активно розвивається в останні роки. Залишається також недостатньо висвітленим питання взаємозв’язків між цими феноменами, що й визначило актуальність теми дисертаційного дослідження.

2. В результаті аналізу наукової літератури виокремлено істотні характеристики виховання та психокорекції, які сприяють особистісному зростанню майбутнього фахівця – психолога-практика. І виховання, і психокорекція є специфічним впливом на психіку суб’єкта, спрямованим на адаптацію до соціуму з метою самостановлення й самореалізації особи. Специфіка психокорекції полягає в тому, що вона більшою мірою стосується усталених характеристик психіки суб’єкта і є доцільною в роботі з контингентом дорослих, стимулює “довиховання” й “перевиховання”. Виховання передбачає пластичність психіки, яка властива дитячому періоду розвитку особистості. Якщо психокорекція здійснює опосередкований вплив на суб’єкта і пов’язана з його когнітивним потенціалом, то виховання – це внесення прямих поправок у процес становлення особистості.

3. Концептуальна інтеграція ідей психоаналітичної педагогіки і теорії виховання підводить до розгляду виховання як процесу спонукання суб’єкта до подолання принципу задоволення й заміщення його принципом реальності. Психоаналіз наголошує на необхідності вивчення педагогами й батьками глибинних механізмів формування психіки дітей, розкриття внутрішнього світу дитини з її емоційними особливостями, а також на необхідності проходження педагогами й батьками психоаналізу як важливої передумови ефективності виховного впливу.

4. Психокорекційний метод АСПН, розроблений академіком АПН України Т. С. Яценко у межах психодинамічного підходу, має як спільні ознаки з освітніми технологіями, так і відмінні, а саме: врахування індивідуальної неповторності психіки суб’єкта в єдності свідомих і несвідомих її аспектів; здатність глибинної психокорекції надавати індивідуалізовану допомогу учасникам навчання; робота з “плинним” матеріалом в ситуації “тут і зараз” та ін. Натомість освітнім технологіям властиве акцентування уваги на забезпеченні стандартизованого підходу до формування й розвитку особистості, відсутність постановки проблеми самореалізації та глибинно-психологічного пізнання внутрішніх бар’єрів.

5. Проведене дослідження доводить, що професійно-особистісне становлення майбутнього психолога-практика ускладнюють регресивні тенденції психіки, які піддаються глибинно-психологічній корекції засобами АСПН. Розвиток рефлексії в процесі глибинно-психологічного пізнання викликає прогресивні особистісні зміни суб’єкта як передумови його фахового становлення. Виховні аспекти АСПН забезпечуються принципами групової роботи (щирість, відкритість, активність, спонтанність, “тут і зараз”, конфіденційність, безоцінність, відсутність критики, взаємодія на рівні “людина–людина” та ін.) та груповою динамікою в напрямку до інтеграції групи. За таких умов створюється специфічна атмосфера психологічної захищеності, яка сприяє не лише глибинно-психологічному пізнанню, а й корекції характерологічних рис учасників, зміні уявлень про інших людей у розумінні доброзичливого ставлення до них.

6. Взаємозв’язок психокорекції та виховання, який забезпечувався відповідними корекційно-виховними засобами, зорієнтований на гармонізацію розвитку особистості і слугує її творчій самореалізації, оптимізації спілкування. Зокрема, виховні заходи “Тиждень першокурсника”, “Міс психологічного факультету”, “Новорічний бал-маскарад”, “Від сесії до сесії” та ін. зінтегровані з психокорекцією в аспекті реалізації принципів відкритості, спонтанності, щирості, завдяки чому створюється підґрунтя для максимального розкриття творчого потенціалу, формується гуманістична спрямованість особистості, самостійність, доброзичливість, ораторські вміння. Використання корекційно-виховних засобів на психологічному факультеті є необхідною передумовою фахової підготовки психологів-практиків і відповідає вимозі відкорегованості майбутнього психолога-практика за критеріями відкритості новому досвіду, нівелювання мортідно-регресивних тенденцій, глибинного осягнення власної особистості.

Перспективи подальших досліджень цієї проблеми ми вбачаємо у конкретизації взаємозв’язку глибинно-психологічної корекції з процесом “довиховання” дорослої людини; виявленні впливу особистої проблематики дорослих (батьків, вихователів, педагогів) на процес виховання дітей; розробці нових прийомів та засобів корекційно-виховного впливу на особистість майбутнього психолога-практика.

Основний зміст дослідження відображено в таких публікаціях:

1. Білуха Т. І. З досвіду роботи районної психологічної служби // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків: ХДПУ, 2001.– Вип.6. – С. 18–22.

2. Білуха Т. Феномен регресії у контексті підготовки психолога-практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2004. – Т. VI. – Вип. 7.– С. 33–42.

3. Білуха Т. Проблеми професійної підготовки психолога-практика // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 221: Педагогіка та психологія. – С. 5–11.

4. Білуха Т. І. Вплив виховної роботи на розвиток особистості майбутнього психолога-практика у процесі професійної підготовки // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – №5 (29). – С. 201–206.

5. Білуха Т. І. Оптимізація психічного здоров’я майбутніх психологів-практиків засобами виховної роботи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія, Психологічні науки: Збірник наукових праць: У 3 т. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – Вип. 31 – Т. 1. – С. 31–36.

6. Білуха Т. Дослідження регресивних тенденцій психологів-практиків у контексті професійної підготовки // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 111–118.

7. Білуха Т. До питання про розвиток особистісних та професійних якостей практичного психолога // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: П/П “ЕКМО”, 2005. – Вип. 1. – С. 284–292.

8. Білуха Т. Виховна робота як чинник професійного становлення майбутнього психолога-практика на психологічному факультеті // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2005. – Т. VIІ. – Вип.6.– С. 29–36.

9. Білуха Т. Співвіднесеність активного соціально-психологічного навчання з освітніми технологіями // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – №8 (32). – С. 133–138.

10. Білуха Т. Виховна робота як чинник профілактики психічного здоров’я майбутніх психологів-практиків у процесі їх професійної підготовки // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія, Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – №9 (33). – С. 216–223.

11. Білуха Т. Метод активного соціально-психологічного навчання у контексті сучасних освітніх технологій // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 1. – С. 208–220.

12. Білуха Т. І. Проблема індивідуально-особистісних змін майбутнього психолога-практика у процесі активного соціально-психологічного навчання // Проблема сучасної педагогічної освіти. – Серія: Педагогіка і психологія – Ялта, 2006. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 18–24.

13. Аврамченко С. М., Білуха Т. І., Лисенко О. М., Теслюк П. В. Академік АПН України Яценко Тамара Семенівна: науково-творчий шлях 1972–2002. – Черкаси: Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 2002. – 103 с.

14. Білуха Т. І. Організація впровадження принципу психологізації виховного процесу в школі // Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27–28 січня 1998р.) – Черкаси: ЧОІПОПП, 1998. – С. 206–208.

15. Гончар О. Л., Білуха Т. І. Особистісні якості студента-керівника сектору психологічного факультету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. Матеріали V Всеукраїнської конференції (Черкаси, 22–23 травня 2003р.) – Черкаси: ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. – С. 216.

16. Лисиченко Н. С., Білуха Т. І. Вплив творчості на розвиток особистості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді: Матеріали V Всеукраїнської конференції (Черкаси, 22–23 травня 2003р.) – Черкаси: ЧДУ ім. Б Хмельницького, 2003. – С. 237.

17. Білуха Т. І. Психоаналіз сновидінь як метод пізнання несвідомого // Наука і освіта 2004: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 28: Психологія. – С. 8–9.

18. Білуха Т. І. Особливості пізнання несвідомої сфери психіки суб’єкта методом тлумачення сновидінь // Актуальні проблеми практичної психології: Зб. наукових праць. – Херсон: Персей, 2004. – С. 34–35.

19. Білуха Т. І. Взаємозв’язок психокорекції та виховання в практичній психології // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць. – Херсон: Персей, 2005. – С. 15–17.

20. Білуха Т. І. Об’єктивація регресивних тенденцій майбутніх психологів-практиків у здійсненні професійної підготовки // Наука і освіта-2005: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 52: Психологія. – С. 47–49.

21. Білуха Т. І. Виховна робота у контексті розвитку особистості майбутнього психолога-практика // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали третіх Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДСП України, 2005. – С. 421–424.