Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кузнецова Олена Юріївна. Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини XX ст.: дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Кузнецова О.Ю. Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2002.

У дисертації проведено історико-ретроспективний аналіз становлення і розвитку мовної освіти у навчальних закладах Великої Британії (на матеріалі навчання іноземної мови), науково обґрунтовано особливості розвитку теорії і практики навчання мов у країні, виявлено етапи розвитку теорії і практики мовної освіти у Великій Британії. Досліджено вплив педагогічних теоретичних настанов у педагогіці країни у досліджуваний період на формування концепцій навчання мов; проаналізовано теоретичні концепції, що домінували у навчанні іноземних мов у навчальних закладах Великої Британії у другій половині ХХ ст. Розкрито трансформації у визначенні мети, формуванні змісту, організації навчання іноземних мов у середніх школах країни. Досліджено стан та визначено особливості підготовки студентів з іноземних мов у вищих навчальних закладах, проаналізовано цілі, зміст, організацію педагогічної підготовки і перепідготовки викладачів іноземних мов. Виявлено тенденції розвитку мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах країни, проведено порівняльний аналіз тенденцій розвитку мовної освіти у Великій Британії та в Україні, визначено шляхи використання британського науково-практичного досвіду мовної освіти в Україні у сучасних умовах; уведено до наукового обігу невідомі та маловідомі дані й матеріали, пов’язані з розвитком теорії та практики навчання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах у Великій Британії.

Публікації автора:

І. Монографії:

 1. Кузнецова О.Ю. Розвиток теоретичних ідей і практики мовної освіти у Великій Британії / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: Видавництво „Константа”, 2002. – 236 с. – 13,1 др.арк.

ІІ. Статті у фахових виданнях:

 1. Кузнецова Е.Ю. Активизация учебной деятельности студентов при изучении иностранных языков // Развитие коммуникативных способностей при изучении филологии в вузе и школе: Сб. научн. трудов. – Харьков: ХГПИ, 1992. – С. 73–75. – 0,2 др.арк.

 2. Кузнецова О.Ю. Великобританія: вирішення проблем освіти у 80–90-ті роки ХХ сторіччя // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип. 6. – С. 112–116. – 0,4 др.арк.

 3. Кузнецова О.Ю. Впровадження навчання іноземних мов у початкових школах Великої Британії у другій половині ХХ ст. // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 66–73. – 0,62 др.арк.

 4. Кузнецова О.Ю. До проблеми творчого використання історичного досвіду навчання іноземній мові у змісті освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя, 2000. – Вип. 17. – С. 101–104. – 0,4 др.арк.

 5. Кузнецова О.Ю. Етапи розвитку педагогічної освіти у Великій Британії у другій половині ХХ ст. // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 64–68. – 0,23 др.арк.

 6. Кузнецова О.Ю. Зміни і проблеми у навчанні іноземним мовам у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ ст. // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. – Вип. ІХ. – С. 346–354. – 0,54 др.арк.

 7. Кузнецова О.Ю. Історичний розвиток методів мовної освіти (на матеріалі навчання іноземній мові) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1999. – Вип. VII. – С. 280–288. – 0,5 др.арк.

 8. Кузнецова О.Ю. Навчання іноземним мовам студентів – фахівців з інших дисциплін у Великій Британії у другій половині ХХ ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.15. – С. 89–96. – 0,51 др.арк.

 1. Кузнецова О.Ю. Науковий комплекс складових навчання іноземній мові // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 12. – С. 93–98. – 0,3 др.арк.

 2. Кузнецова О.Ю. Основні підходи до викладання іноземної мови у зарубіжній педагогіці // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Суми: Наука, 1999. – Вип. 6. – С. 212–215. – 0,4 др.арк.

 3. Кузнецова О.Ю. Питання навчання іноземним мовам у працях зарубіжних дослідників // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 16. – С. 156–164. – 0,5 др.арк.

 4. Кузнецова О.Ю. Питання якості освіти у Великобританії 80–90-х років // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип. 7. – С. 188–191. – 0,4 др.арк.

 5. Кузнецова О.Ю. Підготовка вчителів іноземної мови у Великій Британії // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – Вип. 14. – С. 149–153. – 0,6 др.арк.

 6. Кузнецова О.Ю. Порівняння деяких сучасних тенденцій розвитку мовної освіти в Україні і у Великій Британії // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2001. – Вип. 18. – С. 31–36. – 0,63 др.арк.

 7. Кузнецова О.Ю. Провідні британські педагогічні напрями другої половини ХХ ст. // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – Вип. 8. – С. 3–6. – 0,5 др.арк.

 8. Кузнецова О. Розвиток ідей неперервної освіти організації педагогічної підготовки в Великій Британії (друга половина ХХ століття) // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 128. – С. 111–115. – 0,34 др.арк.

 9. Кузнецова О.Ю. Розвиток мережі підрозділів навчання англійської мови як іноземної у Великій Британії у ХХ ст. // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – Вип. 10. – С. 6–10. – 0,5 др.арк.

 10. Кузнецова О.Ю. Розвиток педагогічної освіти у Великій Британії в другій половині ХХ ст. // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 17. – С. 193–203. – 0,6 др.арк.

 11. Кузнецова О.Ю. Розвиток шкільної екзаменаційної системи у Великій Британії і її вплив на навчання іноземним мовам у другій половині ХХ ст. // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – Вип. 11. – С. 25–30. – 0,64 др.арк.

 12. Кузнецова О.Ю. Сучасні дослідження теорії навчання іноземної мови у Великій Британії // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – Вип. 9. – С. 50–54. – 0,5 др.арк.

 13. Кузнецова О.Ю. Сучасні проблеми навчання іноземним мовам у Великій Британії // ПостМетодика. – 2000. – № 2. – С. 17–21. – 0,4 др.арк.

 14. Кузнецова О.Ю. Сучасні тенденції розвитку навчання іноземних мов у Великій Британії // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2001. – Вип. 17. – С. 120–124. – 0,51 др.арк.

 15. Кузнецова О.Ю. Теоретичні галузі педагогічних досліджень і мовна освіта у зарубіжній педагогіці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми: СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000. – С. 118–126. – 0,5 др.арк.

 16. Кузнецова О.Ю. Цілі, зміст і структура курсів підвищення кваліфікації учителів у Великій Британії // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – Вип. 15. – С. 112–115. – 0,41 др.арк.

ІІІ. Публікації в інших виданнях

Статті у збірниках наукових праць:

 1. Кузнецова О.Ю. Введення національної шкільної навчальної програми у Великобританії // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського державного університету: Зб. наук. пр. – Харків: Видавництво „Основа”, 1997. – Вип. ІІ. – С. 87– 90. – 0,2 др.арк.

 2. Кузнецова О.Ю. До питання про реформування педагогічної освіти у Великій Британії у 80–90-ті роки ХХ ст. // Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук.-метод. зб. – Київ-Житомир: Житомир.держ.пед.ун-тет, 2000. – С. 103–110. – 0,5 др.арк.

 3. Кузнецова О.Ю. Історія педагогіки як галузь педагогічних дисциплін у ІІ-ій половині ХХ століття // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. – Харків: Видавництво „Основа”, 1999. – Вип. ІV. – С. 49–54. – 0,3 др.арк.

Матеріали конференцій:

 1. Кузнецова О.Ю. Вплив ідей гуманістичної педагогіки на теорію і практику навчання іноземних мов у Великій Британії // Формування гуманістичного світогляду вчителя: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 27 вересня 2001 р. / Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2001. – С. 27–30. – 0,2 др.арк.

 2. Кузнецова О.Ю. Деякі аспекти професійної спрямованості викладання предмета „Іноземна мова” в педвузі // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педагогічного вузу: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної міжвузівської конференції. Частина 2: Шляхи і засоби формування професіоналізму майбутніх вчителів. – Кривий Ріг: КрДПІ, 1992. – С.104–106. – 0, 1 др.арк.

 3. Кузнецова О.Ю. До питання про роль учителя в учбовому процесі шкіл Англії // Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя: Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції, 29–31 травня 1991 р. – Київ, 1991. – Ч.І. – С. 84–85. – 0,15 др.арк.

 4. Кузнецова О.Ю. Етапи розвитку педагогічної освіти у Великій Британії у другій половині ХХ ст. // Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 18–19. – 0,1 др.арк.

 5. Кузнецова О.Ю. З досвіду навчання іноземних мов у початкових школах Великої Британії // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2002 р. – Полтава, 2002. – С. 158–161. – 0,15 др.арк.

 6. Кузнецова О.Ю. Особливості університетських курсів навчання з гуманітарних дисциплін у Великій Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції 27–29 вересня 1999 року. – Слов’янськ: Слов’янський державний педінститут, 1999. – С. 53–56. – 0,4 др.арк.

 7. Кузнецова О.Ю. Питання гуманізації навчального процесу у вищій освіті Великої Британії засобами навчання іноземної мови // Проблеми гуманізму і освіти: Збірник матеріалів науково-методичної конференції, м. Вінниця , 21–22 травня 2002 р. в 2-х томах. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2002. –Т. 1. – С.81–83. – 0,18 др.арк.

 8. Кузнецова О.Ю. Реформування навчання іноземних мов у Великій Британії у другій половині ХХ ст. // До витоків становлення української педагогічної науки: Зб.наук.пр. Спеціальний випуск. – Київ: Науковий світ, 2002. – С.141–144. – 0,4 др.арк.

 9. Кузнецова О.Ю. Сучасні проблеми навчання іноземним мовам на рівні шкільної освіти у Великій Британії // Науково-практична конференція молодих вчених: Тези. – Харків:”ОВС”, 2000. – Вип. І. – С. 23–24. – 0,1 др.арк.

 10. Kuznetsova Yelena. Content-Based Teaching Language // English in the 21st-Century Ukraine: 4th IATEFL – Ukraine Annual Conference, April 23–25, 1997 / Kharkiv State University: School of Foreign Languages. – Kharkiv: Talant, 1997. – P. 44–46. – 0,25 др.арк.

Анотації