Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Єпішенкова Ганна Олександрівна. Розвиток механізму державного управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Єпішенкова Г.О. Розвиток механізму державного управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

У дисертаційній роботі розвинуті концептуальні основи і на їх основі комплекс засобів, які вдосконалюють механізми державного управління інфраструктурою підприємств вугільної галузі. Здійснено аналіз діяльності підрозділів виробничої інфраструктури вугільних підприємств на засадах визначення трансакційних витрат з урахуванням відмінностей діяльності виробничої інфраструктури та особливостей її енергетичної складової.

Розроблено підходи до застосування державної політики розвитку виробничої інфраструктури в контексті реалізації державних програм з енергозбереження та напрями державного регулювання інвестиційних проектів у підрозділах виробничої інфраструктури добувних підприємств.

Запропоновано організаційний механізм управління розробкою державних програм щодо енергозбереження із зазначенням інструментів державного управління з конкретизацією їх для застосування у розвитку виробничої інфраструктури підприємств галузі.

У дисертаційній роботі дістали подальшого розвитку питання вдосконалення механізмів державного управління виробничою інфраструктурою вугільної галузі з використання альтернативного енергоресурсу на базі організаційних механізмів переходу до ринкових відносин. Узагальнення теоретичного дослідження та одержаних у процесі аналізу результатів дозволило зробити такі висновки:

 1. Стан та динамічність розвитку виробничої інфраструктури промисловості, її здатність забезпечувати умови функціонування підприємств базових галузей обумовлюють рівень ефективності національного виробництва. Об’єктивна необхідність існування і розвитку інфраструктурної діяльності є передумовою посилення ключової ролі держави в управлінні виробничою інфраструктурою всіх рівнів підпорядкування в контексті угод і міжнародних документів Світового товариства. Сучасний стан виробничої інфраструктури, зокрема вугільної галузі, засвідчує результати залишкового принципу фінансування і безпосередньо відсутність достатньої уваги системи державного управління до відокремлення впливу держави на розвиток об’єктів виробничої інфраструктури. Тільки за умов посилення контролю за державним управлінням розвитком виробничої інфраструктури вугільної галузі можливе отримання додаткових джерел підвищення ефективності діяльності підприємств.

 2. Доведено, що інфраструктурна діяльність має свої особливості: по-перше, результати функціонування інфраструктури виступають як корисний ефект і не мають речової форми, виступаючи як послуги універсального характеру; по-друге, значна капіталоємність основних фондів виробничої інфраструктури спричиняє довготривалий термін окупності і низьку інвестиційну привабливість комплексу. З огляду теоретичних і практичних досліджень можна констатувати недостатній для сучасних вимог ринку розвиток виробничої інфраструктури, що спричинено наслідками тривалих прорахунків у системі управління, слабкістю правового базису реструктуризації підприємств з метою відокремлення інфраструктурної діяльності та об’єктивною обмеженістю матеріальних, фінансових і виробничих ресурсів на її розвиток.

 3. Визначено провідну роль держави в механізмі управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі та доведено, що статичність та неефективність роботи підрозділів виробничої інфраструктури спричинені саме переважанням адміністративно-директивних організаційних форм управління. Існуюча сьогодні система управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі заснована на державній формі власності та передбачає відсутність самостійності підрозділів в межах вугільних підприємств і об’єднань. Це обумовлює відсутність конкуренції, незадовільний матеріально-технічний рівень та низьку інвестиційну привабливість підрозділів. Для усунення недоліків управління запропоновано розмежувати вплив державної системи управління підприємствами вугільної галузі та об’єктами енергетичної інфраструктури шляхом створення відокремлених підрозділів виробничої інфраструктури.

 1. Дослідження стану електроспоживання вугільних підприємств Донецької області та рівня трансакційних витрат підрозділів виробничої інфраструктури доводить високу енергоємність не лише видобутку вугілля, але і діяльності допоміжних господарств. Одержані результати підтверджують необхідність реструктуризації вугільних підприємств за рахунок відокремлення інфраструктурної діяльності на підставі альтернативного забезпечення підприємств тепловою та електричною енергією за рахунок упровадження проектів з утилізації шахтного метану.

 2. Дослідження зарубіжного досвіду державного управління вугільною промисловістю свідчить, що виробнича інфраструктура вугільної галузі може стати джерелом підвищення показників виробничо-господарської діяльності вугільних підприємств у рамках реалізації пріоритетного напряму державної енергетичної політики щодо енергозбереження і використання альтернативних енергоресурсів. Але в даний час ще не створено адекватних умов для реалізації проектів з розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури вугільних підприємств. Виробнича інфраструктура і вугільна галузь у цілому мають велику кількість проблем, до яких належать: відсутність базового законодавчого документу, в якому необхідно визначити механізм державних гарантій і процес взаємодії учасників здійснення проектів в енергетичній інфраструктурі вугільних підприємств; недостатня підтримка відповідних наукових розробок і програм; низька інвестиційна привабливість вугільної галузі за рахунок непрозорості встановлення цін, збуту продукції та відносин власності.

 3. Запропоновано механізм управління розробкою державних програм щодо енергозбереження. Зазначено інструменти державного управління діяльністю підприємств вугільної промисловості з конкретизацією умов застосування для розвитку виробничої інфраструктури підприємств галузі. Згідно із запропонованою концепцією, кошти державного бюджету, що направляються на розвиток вугледобувних підприємств, необхідно надавати на конкурсній основі із зазначенням умов їх повернення. Рентабельні підприємства відшкодовуватимуть кошти шляхом систематичних відрахувань у спеціальний фонд, а збиткові – шляхом зниження поточних дотацій, що створить умови дієвої конкуренції за одержання бюджетних коштів та стимулюватиме їх ефективне використання.

 4. Зазначено, що процеси переходу до змішаних форм власності є об’єктивною умовою розвитку будь якого об’єкта ринкової економіки. З цієї точки зору розроблено організаційний механізм державного управління переходом до ринкових відносин підрозділів дегазації у складі виробничої інфраструктури вугільних шахт. Першочергового значення в рамках реалізації концепції державної енергетичної політики набуває енергетична інфраструктура вугільних підприємств як об’єкт удосконалення енергозбереження галузі та джерело використання альтернативного енергоресурсу – шахтного метану. Існуючі організаційні структури управління підрозділами дегазації мають істотні недоліки, що перешкоджають упровадженню ринкових принципів здійснення господарської діяльності. Для усунення даних недоліків розроблено напрями вдосконалення організаційного механізму державного управління підрозділами виробничої інфраструктури шахт, що сприятимуть підвищенню особистої відповідальності із зазначеним переліком контрольних показників та впровадження економічних стимулів роботи. Для цього вдосконалено організаційну структуру управління відокремленим підрозділом ділянки дегазації при реалізації проектів з утилізації шахтного метану з розробкою переліку повноважень, обов’язків і функціональних зв’язків підрозділу. Оцінено можливі результати діяльності підрозділу в умовах розповсюдження дії Кіотського протоколу.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Епишенкова А.А. Особенности управления затратами промышленного предприятия в условиях рыночного хозяйствования / А.А. Епишенкова // Проблеми управління комплексним розвитком промислових підприємств: зб. наук. праць Донецької державної академії управління. — Донецьк, 2002. — Т. IІІ, вип. 15, сер. "Державне управління". — С.143-151.

 2. Єпішенкова Г.О. Управління перетвореннями підприємств виробничої інфраструктури в умовах структуризації / Г.О. Єпішенкова, В.О. Кузін // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2004. — Т. V, вип. 39, сер. "Державне управління". — С.119-127.

Особистий внесок автора: встановлено вплив зміни структури суспільного виробництва на трансформацію комплексу виробничої інфраструктури із зазначенням базових організаційних форм функціонування в економіці України.

 1. Єпішенкова Г.О. Удосконалення механізму державного управління виробничою інфраструктурою вугільної галузі / Г.О. Єпішенкова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального ін-ту Нац. академії держ. упр. при Президентові України. — Х., 2005. — №3(26). — С.302-308.

 2. Епишенкова А.А. Особенности функционирования энергетических хозяйств шахт / А.А. Епишенкова, С.И. Севостьянова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2005. — Т. VІ, вип. 52, сер. "Державне управління".— С.182-189.

Особистий внесок автора: розроблено підхід до впорядкування функцій підрозділу енергетичної інфраструктури відповідно до її організаційної структури управління на вугільних підприємствах.

 1. Епишенкова А.А. Перспективы развития конкурентных отношений на предприятиях угольной промышленности / А.А. Епишенкова, В.А. Кузин, В.Г. Васильев // Менеджер. — 2005. — №3. — С.104-110.

Особистий внесок автора: на підставі аналізу енергетичної інфраструктури розроблено організаційний механізм переходу шахти до системи ринкових відносин.

 1. Єпішенкова Г.О. Механізми державного управління виробничою інфраструктурою вугільної промисловості в контексті реалізації енергетичної стратегії розвитку економіки України / Г.О. Єпішенкова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2007. — Т. VІІІ, вип. 87, сер. "Державне управління".— С.42-54.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Єпішенкова Г.О. Промислова інфраструктура в розвитку економіки регіону / Г.О. Єпішенкова, В.О. Кузін // Економічні проблеми розвитку регіону і управління ефективністю діяльності промислових підприємств: зб. наук. праць Донецької державної академії управління. — Донецьк, 2003. — Т. ІV, вип. 22, сер. "Економічні проблеми розвитку регіону і управління ефективністю діяльності промислових підприємств". — С.222-231.

Особистий внесок автора: визначено особливості процесу формування промислової інфраструктури в умовах структуризації економіки.

 1. Єпішенкова Г.О. Ринкові перетворення інфраструктурного комплексу в умовах трансформації ринку (на прикладі Донецької обл.) / Г.О. Єпішенкова // Регіональні перспективи. — 2004. — №3–5 (40–42). — С.73-76.

 2. Єпішенкова Г.О. Механізм управління розвитком підприємств виробничої інфраструктури в умовах перехідної економіки / Г.О. Єпішенкова, В.О. Кузін // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту. — Дніпропетровськ, 2004. — Т. ІІІ, вип. 191. — С.633-640.

Особистий внесок автора: визначено фактори впливу структурної перебудови на механізм управління розвитком підприємств виробничої інфраструктури стосовно визначення базових організаційних форм функціонування.

 1. Єпішенкова Г.О. Проблеми регіонального управління виробничою інфраструктурою в умовах глобалізації та євроінтеграції / Г.О. Єпішенкова // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Міжнар. наук-практ. конф. (29 трав. 2003 р.): тези доп. — К., 2003. — С.426-427.

 2. Єпішенкова Г.О. Технології державного управління регіональним розвитком виробничої інфраструктури / Г.О. Єпішенкова // Наука і освіта 2004: VII Міжнар. наук-практ. конф. (10—25 лют. 2004 р.): тези доп. — Дніпропетровськ, 2004. — С.34-37.

 3. Єпішенкова Г.О. Механізм управління розвитком підприємств виробничої інфраструктури в умовах перехідної економіки / Г.О. Єпішенкова // Економіка підприємства: проблеми теорії і практики: ІІ всеукр. наук-практ. конф. (23 берез. 2004 р.): тези доп. — Дніпропетровськ, 2005. — С.16-17.

 4. Єпішенкова Г.О. Державний механізм регулювання конкурентних відносин у підрозділах виробничої інфраструктури вугільної галузі / Г.О. Єпішенкова // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Міжнар. наук-практ. конф. (31 трав. 2005 р.): тези доп. — Київ, 2005. — С.46-47.

 5. Єпішенкова Г.О. Виробнича інфраструктура як інструмент державного управління вугільною галуззю / Г.О. Єпішенкова // Дні науки – 2005: Міжнар. наук-практ. конф. (15—27 квіт. 2005 р.): тези доп. — Дніпропетровськ, 2005. — С.32-34.

 6. Єпішенкова Г.О. Державне управління вугільною галуззю в конспекті перспектив розвитку енергетичної інфраструктури / Г.О. Єпішенкова // Актуальні проблеми сучасної науки: Всеукр. наук-практ. інтернет-конф. (28—31 жовт. 2005 р.): тези доп. — К., 2005. — С.45-47.

 7. Єпішенкова Г.О. Механізм державного управління розвитком виробничої інфраструктури вугільної промисловості / Г.О. Єпішенкова // Эффективные методы управления промышленным предприятием: ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (20 янв. 2005 г.): тез. докл. — Донецк, 2005. — С.45-48.

 8. Єпішенкова Г.О. Виробнича інфраструктура вугільної промисловості в механізмі державного управління сталим економічним розвитком / Г.О. Єпішенкова // Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки: Міжнар. наук-практ. конф. (5—6 жовт. 2006 р.): тези доп. — Запоріжжя, 2006. — С.196-197.

 9. Єпішенкова Г.О. Державне управління інфраструктурним комплексом вугільної галузі в умовах трансформації власності / Г.О. Єпішенкова // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика — 2006: ІІІ Міжнар. наук-практ. конф. (16—30 черв. 2006 р.): тези доп. — Дніпропетровськ, 2006. — С.63-65.

 1. Єпішенкова Г.О. Управління трансакційними витратами як захід щодо вдосконалення конкурентоспроможності підприємства / Г.О. Єпішенкова // Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты: ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (20 апр. 2007 г.): тез. докл. — Донецк, 2007. — С.127-130.

Навчальний посібник

 1. Виробничий менеджмент: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Бєлєнцов В.М., Босюк Г.О., Єпішенкова Г.О. та ін.]; за ред. С.Ф. Поважного. — Донецьк: ДонДУУ, 2005. — 493 с.

Особистий внесок автора: встановлено особливості функціонування енергетичної складової виробничої інфраструктури промислових підприємств у ринкових умовах трансформування відносин власності.