Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Шемяков Олександр Дмитрович. Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Шемяков О.Д. Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - Механізми державного управління. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009.

У роботі розглянуто теоретичні і практичні передумови розвитку механізму державного управління соціальним діалогом між суб'єктами соціально-трудових відносин.

Обґрунтовано значення функціонального зв'язку між соціально-економічною стабільністю і демократичним розвитком ведення соціального діалогу, що забезпечує ефективне державне управління процесами, які відбуваються у взаємостосунках суб'єктів соціально-трудових відносин і сприяє досягненню соціальної безпеки в суспільстві.

Враховуючи сучасні тенденції формування СТВ, розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури представницьких органів роботодавців та найманих працівників, запропоновано модель соціального діалогу на регіональному і виробничому рівнях.

З метою вирішення практичної задачі по досягненню тривалої соціально-економічної стабільності в регіонах держави, запропоновано модель механізму державного управління соціальним діалогом, яка здійснює не тільки врегулювання виникаючих колективно-трудових конфліктів, але й сприяє їх запобіганню.

У дисертаційній роботі теоретично узагальнені й розроблені заходи з вирішення науково-практичного завдання обґрунтування науково-методичних засад розвитку механізму державного управління СД на основі формування «ринково-усвідомлених взаємовідносин» між суб’єктами СТВ. Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:

1. Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових праць з управління соціальним діалогом вказує на те, що дана проблема залишається невирішеною як на національному, так і на регіонально-виробничому рівнях. Зокрема, існують різні підходи до визначення функціонального зв’язку між досягненням соціально-економічної стабільності в суспільстві й демократичним розвитком ведення соціального діалогу, а також до розуміння структури представницьких органів роботодавців та найманих працівників. Активна участь держави через відповідні механізми управління може значно покращити соціальну ситуацію в країні, нормалізувати відносини між роботодавцями та працівниками, особливо в періоди фінансових, економічних та соціальних криз.

2. Згідно з проведеним аналізом, виявлено наступні проблеми, що впливають на розвиток механізму державного управління соціальним діалогом: вимоги міжнародних норм і стандартів не в повній мірі враховані діючими національними нормативно-правовими актами; нездатність діючого соціального діалогу на регіонально-виробничому рівнях забезпечити дотримання соціальних стандартів суб’єктами СТВ; рівень культури поведінки сторін соціального діалогу та вміння вести переговори в умовах конфлікту недостатньо відповідають вимогам демократичного розвитку договірних відносин; відсутність ефективного механізму державного управління соціальним діалогом, який забезпечив би запобігання КТК на стадії виникнення розбіжностей між суб’єктами СТВ.

3. Дослідження зарубіжного досвіду розвитку СТВ доводить, що громадянське суспільство утворює умови для демократичного розвитку ведення СД, а соціальний діалог сприяє розбудові громадянського суспільства завдяки сталому балансу інтересів між найманими працівниками і роботодавцями (власниками) і збереженню тривалої стабільності в державі.

Проте, в дослідженнях не встановлено зв'язок між досягненням соціальної безпеки в суспільстві й розвитком ведення діалогу, не даються відповіді стосовно підходів удосконалення як діючих структур представницьких органів роботодавців (власників) і найманих працівників, так і діючого соціального діалогу на регіонально-виробничому рівнях, від дієвості якого залежить збалансування інтересів між суб’єктами СТВ.

4. Удосконалення діючих засобів реалізації досягнутих домовленостей соціального діалогу на регіонально-виробничому рівнях: а саме регіональної і регіонально-галузевих угод та колективних договорів дозволяє долучати до переговорного процесу ведення соціального діалогу місцеві органи самоврядування як складову механізму державного управління СД, що сприяє виконанню досягнутих домовленостей на регіональному та регіонально-галузевому рівнях усіма суб’єктами діяльності, управління й господарювання; передбачати у колективних договорах виділення коштів на проведення як примирних процедур, у випадку виникнення колективно-трудового конфлікту, так і для проведення попереджувальних заходів їхньої появи; еволюційним шляхом залучати максимальну кількість суб’єктів діяльності, управління й господарювання, які з різних причин не беруть участі в переговорному процесі сторін соціального діалогу.

5. Проведений аналіз показав, що удосконалення функціонального зв'язку між досягненням соціально-економічної стабільності в суспільстві й демократичним розвитком ведення соціального діалогу сприяє визначенню форми взаємостосунків між сторонами соціального діалогу у відповідності до міжнародних стандартів стосовно прав людини та суттєво підвищує ефективність державного управління процесами, що відбуваються у взаємовідносинах між суб’єктами СТВ.

6. Запропоновано структуру представницьких органів роботодавців та найманих працівників, в основі діяльності якої закладено принцип демократичного регулювання взаємовідносин сторін соціального діалогу. Такий підхід дозволяє створити в ринкових умовах повноважні представницькі органи роботодавців та найманих працівників на всіх рівнях переговорного процесу у відповідності з головними напрямками господарської діяльності, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ведення соціального діалогу.

7. Проведене дослідження діючого соціального діалогу на регіонально-виробничому рівнях вказує на те, що він сприяє зниженню рівня трансформації колективно-трудових конфліктів у страйки. Враховуючи сучасні тенденції формування СТВ і важливість досягнення соціально-економічної стабільності, науково осмисленим є проведення подальшого його удосконалення. Воно потребує приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними Конвенціями МОП і дозволяє сформувати нову модель соціального діалогу, яка сприяє в повному обсязі реалізації досягнутих домовленостей між представницькими органами суб’єктів соціально-трудових відносин.

8. Обґрунтовано методичні підходи з прогнозування виникнення розбіжностей між суб’єктами СТВ, що надає можливість запропонувати систему вироблення прогнозних рішень щодо попередження колективно-трудових конфліктів в регіоні, впровадження якої дозволяє визначати вірогідність виникнення розбіжностей між суб’єктами соціально-трудових відносин у залежності від факторів, що дестабілізують соціально-економічну ситуацію в регіоні; залучити до процесу вироблення прогнозних рішень ті інституції, які мають інформацію стосовно конфліктних ситуацій і які зацікавлені в їх урегулюванні ще на стадії виникнення. У зв’язку з цим розроблені методичні рекомендації стосовно поведінки сторін соціально-трудових відносин у колективно-трудовому спорі суттєво підвищують культуру поведінки сторін договірних відносин, що дозволяє віднайти компромісні рішення при врегулюванні колективно-трудових конфліктів.

9. З метою вирішення практичної задачі щодо досягнення тривалої соціально-економічної стабільності в регіонах держави на основі «ринково-усвідомлених взаємостосунків» між суб’єктами соціально-трудових відносин запропоновано механізм державного управління соціальним діалогом по запобіганню виникнення колективно-трудових конфліктів між суб’єктами СТВ. Цей механізм дозволяє відстежити реакцію суб’єктів СТВ на дотримання сторонами соціального діалогу досягнутих домовленостей в рамках соціальних стандартів, що стосуються прав людини, і виробляє корегуючі заходи щодо повернення системи в стан їх дотримання.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Шемяков А.Д. Коллективный трудовой спор (конфликт) как объект государственного управления / Л.В. Беззубко, А.Д. Шемяков // Менеджер : Вісник ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ. – 2004. – № 2 (28). – С. 129-133.

Особистий внесок: доведено, що сторонами соціального діалогу є організації роботодавців, профспілки та держава, зроблені висновки й пропозиції стосовно попередження й запобігання виникнення розбіжностей між сторонами соціального діалогу, запропоновані пропозиції щодо вдосконалення механізму укладання регіональної угоди.

2. Шемяков А.Д. Трудовые конфликты как следствие нарушения баланса интересов сторон социально-трудовых отношений / Л.В. Беззубко, А.Д. Шемяков // Менеджер : Вісник ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ. – 2004. –№ 4. – С. 141-148.

Особистий внесок: обґрунтовано виникнення трудових конфліктів як наслідок порушення балансу інтересів сторін соціально-трудових відносин.

3. Шемяков А.Д. Характеристика основных субъектов социально-трудовых отношений (движущих сил) Донецкого региона / А.Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2005. – т.VI, вип. 44, серія "Державне управління". – С. 80-85.

4. Шемяков О. Д. Соціальний діалог, як складова державного управління попередженням виникнення трудових конфліктів в умовах трансформації економіки / А.Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2006. – т. VII, вип. 61, серія "Державне управління". –
С. 45-52.

5. Шемяков О.Д. Представницькі органи роботодавців (власників) як складова механізму державного управління соціально-трудовими відносинами / А.Д. Шемяков, О.І. Черниш // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2006. – т. VII, вип. 72, серія "Державне управління". – С. 38-48.

Особистий внесок: обґрунтовано необхідність удосконалення структури представницьких органів роботодавців (власників) як складової механізму державного управління соціально-трудовими відносинами, запропоновано модель системи - взаємодії складових суспільного організму і модель структури представницьких органів роботодавців.

6. Шемяков О. Д. Модель системи соціального діалогу, як складової частини механізму державного управління по запобіганню виникнення трудових конфліктів / А.Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2007. - т. VIII, вип. 79, серія "Державне управління". – С. 176-181.

Друковані праці в інших виданнях та матеріалах наукових конференцій:

7. Шемяков О. Баланс економічних інтересів – шлях збереження соціального миру / О. Шемяков // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – Київ, 2003. - №8. – С. 33-38.

8. Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Правила поведения сторон социально-
трудовых отношений в коллективном трудовом споре : методические рекомендации. – Макеевка : ДонГАСА, 2003. – 29 с.

Особистий внесок: розроблені правила поведінки сторін соціально-трудових відносин в колективному трудовому спорі, і розписана методика їх здійснення.

9. Шемяков А.Д. Региональное соглашение как механизм государственного управления по достижению социального мира в регионе / А.Д. Шемяков // Наука и освіта 2004 : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука и освіта «2004», 1-25 лютого 2004 р. : – Дніпропетровськ, 2004. – Том 32. «Державне управління» – C. 67-69.

10. Беззубко Л.В., Поважный С.Ф., Шемяков А.Д. Методические
рекомендации работодателям по разрешению коллективных трудовых споров. –Донецк : Норд-компьютер, 2004. – 30 с.

Особистий внесок: Обґрунтована необхідність урегулювання КТК, зроблено пропозиції та рекомендації стосовно їх вирішення.

11. Лобас В.М., Беззубко Л.В., Стрельченко Д.І., Шемяков О.Д. Роль і місце органів державної влади в стабілізації соціально-трудових відносин і вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) : Методичні рекомендації. – Донецьк : Норд-комп’ютер, 2004. – 32 с.

Особистий внесок: визначені основні напрямки діяльності державних органів, органів виконавчої влади та самоврядування, дана характеристика участі державних органів, при вирішенні колективно-трудових конфліктів, визначені перспективи створення системи управління соціально-трудовими відносинами в регіоні.

12. Шемяков А.Д., Беззубко Л.В., Некоторые вопросы регулирования социально-трудовых отношений между наемными работниками и собственниками (работодателями) : методические рекомендации. – Макеевка : ДонГАСА, 2004. – 27 с.

Особистий внесок: Обґрунтована необхідність урегулювання соціально-трудових відносин між найманими працівниками й власниками (роботодавцями), розроблено алгоритм проведення колдоговірної компанії, розроблено зразки документів.

13. Шемяков А.Д. Роль и место профсоюзов в системе защиты прав трудящихся – Донецк : Норд-компьютер, 2005. – 84 с.

14. Шемяков О.Д. Роль профспілок в досягненні соціального миру в умовах ринково-трудових відносин / А.Д. Шемяков // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – К., 2005. – №8. – С. 43-51.

15. Шемяков О.Д. Державне регулювання досягнення соціального миру в регіоні – система попередження виникнення трудових конфліктів / О.Д. Шемяков // Науковий потенціал України: Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 1-5 березня 2005р. – К., 2005. - Частина 1. – С. 18-19.

16. Шемяков А. Д. Роль и место профсоюзов во взаимоотношениях с работодателями и органами исполнительной власти в условиях рыночной экономики / А. Д. Шемяков // Вісник ДонНАБА : зб. наук. праць IV Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – Макіївка, 2005. – вип. 2005-4 (52). – С. 190-192.

17. Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Коллективные договора и трудовые конфликты: конфликтологический практикум / Навчально-методичне видання. – Донецк : Норд-компьютер, 2006. – 130 с.

Особистий внесок: обґрунтовано застосування міжнародних та національних правових актів, які регулюють переговорний процес між сторонами СТВ; підготовлені практичні ситуації та ділові ігри стосовно освоєння Законів України; запропоновано засоби щодо ефективного врегулювання взаємовідносин між сторонами СТВ та додатки, які включають міжнародно-національні правові акти.

18. Шемяков О. Д. Нова модель механізму представницьких органів найманих працівників при вирішенні розбіжностей між сторонами соціального діалогу / О. Д. Шемяков // Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты: Материалы II международной научно-практической конференции, 20 апреля 2007 г. – Донецк : ДонГУУ, 2007. – C. 231-234.

19. Шемяков А.Д. Место и роль профсоюзов в системе социального диалога в условиях рыночной системы хозяйствования / А.Д. Шемяков // Современное профсоюзное движение: идеология, кадры, образование : Международный круглый стол, 21-23 мая 2007 г. : тез. докл. – Святогорск, 2007. – С. 116-122.