Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Кириченко Ірина Іванівна. Розвиток механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (регіональний аспект) : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2007. — 228арк. — Бібліогр.: арк. 197-215.Анотація до роботи:

Кириченко І.І. Розвиток механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (регіональний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

В дослідженні встановлено особливості державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті зарубіжного досвіду. Визначено роль держави у вирішенні проблем розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.

Удосконалено методи визначення необхідних обсягів фінансових коштів на розвиток науково-технічної діяльності.

Концептуально обґрунтовано основні заходи щодо виводу науково-технічної та інноваційної сфери з кризового стану для реалізації функцій економічного призначення.

Механізм державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності визначено як сукупність механізмів (правовий, організаційний, економічний, фінансовий, кадровий та інформаційний), кожен з яких вирішує певне коло проблем.

Запропоновано напрямки удосконалення економічного механізму регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в регіоні за рахунок посилення ролі податкового стимулювання та пільгового кредитування, формування ефективного фондового ринку.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і дано нове рішення науково-прикладної задачі щодо розвитку механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій, сутність яких полягає у визначенні комплексу методів та заходів впливу держави на ефективний розвиток науково-інноваційної сфери.

Основні результати і висновки полягають у наступному:

1. У результаті комплексного аналізу теоретичних основ державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності визначено, що сьогодні в Україні та регіонах не створено адекватних потребам розвитку економіки механізмів регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. Головною проблемою тут є рівень втручання держави в дію ринкових механізмів, які формують економічне середовище інноваційного процесу.

2. Встановлено, що науково-технічна діяльність як об’єкт державного регулювання знаходиться у тісному зв'язку із соціально-економічним середовищем, а місце і роль інноваційної політики в структурі державного регулювання економіки визначаються особливостями інноваційного процесу. Визначено, що інноваційна політика як державне регулювання інноваційного процесу охоплює всі його складові: науково-технічна діяльність, створення інновацій, виробництво нових товарів і послуг та їх функціонування на ринку.

3. Визначено, що до особливостей реалізації науково-технічної та інноваційної політики у високорозвинених країнах з ринковою економікою відносяться різні за обсягом частки витрат на наукові дослідження і розробки у валовому національному продукті, а також реалізація ефективних адміністративних та економічних механізмів регулювання, заснованих на наступних принципах: галузевий і предметно-тематичний підхід держави до ключових інновацій, законодавчо закріплена економічна і політична підтримка інновацій з боку держави.

4. Зазначено, що у сучасних умовах характер науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні і регіонах вимагає постійного втручання держави у процес її розвитку, отже підвищення ролі держави розглядається як об'єктивний процес, оскільки для того, щоб сформувалися умови, при яких вигідна науково-технічна та інноваційна діяльність, необхідні додаткові стимули, які не завжди ринок може надати.

5. Показано, що певні передумови для створення інноваційної моделі розвитку Україна вже має, але інноваційні процеси носять стихійний та суперечливий характер, а основними факторами, що гальмують розвиток науково-інноваційної сфери є недостатній рівень державного фінансування, відсутність необхідних грошових витрат на НДДКР у замовників, високі кредитні ставки банківських установ, недосконалість законодавчої бази у податковій сфері.

Запропоновано стратегічні напрямки, які повинна включати державна науково-технічна та інноваційна політика для досягнення високого рівня ефективності використання наукових знань та інновацій.

6. Обґрунтовано методи визначення необхідних обсягів фінансових коштів на науково-технічну діяльність виходячи з: відсоткової частки витрат в обсязі валового внутрішнього продукту країни та прогнозованої тенденції його зростання і частки питомих витрат на НДДКР; світового досвіду питомих витрат в грошовому виразі на одного мешканця країни з урахуванням прогнозу зміни чисельності населення країни; питомих витрат в грошовому виразі на одного працівника науково-технічної сфери, що базується на доцільній чисельності наукового персоналу і питомих витратах на одного працівника на підставі економічних розрахунків і бюджету; середньої заробітної плати одного наукового співробітника з урахуванням прогнозних розрахунків середньої заробітної плати по країні і частки фонду заробітної плати в загальному обсязі витрат на НДДКР.

7. Аналіз механізму формування державної науково-технічної та інноваційної політики показав, що система стратегічного управління інноваційним розвитком в Україні потребує вдосконалення, основи селективної науково-технічної політики не достатньо розроблені, тому запропоновано формувати підходи до визначення технологічних пріоритетів на основі базових критеріїв та напрямків вдосконалення механізму формування і реалізації селективної науково-технічної та інноваційної політики.

8. Розроблено концептуальні засади розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, в яких наведено основні заходи з виводу науково- інноваційної сфери з кризового стану, обґрунтовано необхідність реформування системи державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності, основою якої має стати центральний орган державного регулювання, спроможний виконувати стратегічні функції державного регулювання, а на регіональному рівні ці функції повинно виконувати відповідне управління облдержадміністрації.

9. У структурному відношенні механізм державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в роботі визначено як сукупність механізмів, кожен з яких вирішує певне коло проблем розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. Їх поділено за такими напрямками: правовий, організаційний, економічний, фінансовий, кадровий та інформаційний. Запропоновано напрямки удосконалення економічного механізму регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в регіоні за рахунок посилення ролі податкового стимулювання та пільгового кредитування, формування ефективного фондового ринку для залучення інвесторів в інноваційну сферу регіону, що сприятиме розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та активізації інноваційної діяльності підприємств регіону.

Публікації автора:

Монографії:

1. Колосюк В.П., Дорофиенко В.В., Кириченко И.И. Проблемы менеджмента в научно-технической деятельности: Монография. – Донецк: ДонГАУ, 2003. – 157с.

Особистий внесок здобувача: визначено проблеми розвитку науково-технічної діяльності в Україні та регіонах і запропоновано шляхи їх вирішення.

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Кириченко І.І., Колосюк В.П. Особливості розвитку науково-технічного потенціалу Донецького регіону в ринкових умовах // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. - т.III, вип. 17.– С. 232-238.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано стан та тенденції розвитку науково-технічного потенціалу в регіоні.

2. Кириченко И.И. Формы и методы государственного регулирования и управления в научной и научно-технической деятельности в Украине // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДАУ. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. - т.IV, вип. 23. - С. 60-65.

3. Кириченко И.И., Колосюк В.П. Механизм управления объемом выпуска инновационной продукции // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДАУ. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. - т.IV, вип. 24. - С. 159-169.

Особистий внесок здобувача: вдосконалено механізм визначення економічно доцільного об’єму випуску інноваційної продукції з врахуванням факторів ринкового середовища.

4. Кириченко И.И., Вишняк И.Е. Пути совершенствования государственного управления научно-технической деятельностью в Украине // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДАУ. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. - т.IV, вип. 4.- С. 63-72.

Особистий внесок здобувача: визначено необхідність посилення ролі економічних методів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні та регіонах.

5. Кириченко И.И. Методология определения объемов финансирования научно-технической деятельности, исходя из внутреннего валового продукта страны // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. - т.V, вип. 30. - С. 109-114.

6. Кириченко И.И. Методология определения объема финансирования научно-технической деятельности, исходя из удельных затрат на душу населения страны // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. - т.V, вип. 31.- С. 213-222.

7. Кириченко И.И. Особенности формирования государственной научно-технической политики в Украине // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДУУ. - Донецьк: ДонДУУ, 2004. - т.V, вип. 50. - С. 83-92.

8. Кириченко И.И. Методология анализа государственных и региональных научно-технических программ // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДУУ. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - т.VI, вип. 51. - С. 70-79.

9. Кириченко І.І. Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління“: Зб. наук. праць ДонДУУ. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - т.VII, вип. 61.- С. 116-122.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях, навчальні посібники:

1. Кириченко І.І. Аналіз розвитку науково-технічного потенціалу Донецького регіону в ринкових умовах // Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування: Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 68-70.

2. Кириченко И.И., Козюбенко Т.В. Программно-целевой метод управления инновационным развитием // Сб. межвузовских научн. трудов студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей. Вып. 2 / Под общ. ред. д.э.н., профессора Дорофиенко В.В. – Макеевка: ДонГАСА, 2003. – С. 84-87.

Особистий внесок здобувача: розглянуто механізм управління державними та регіональними інноваційними програмами.

3. Кириченко І.І. Про тенденції у кадровій складовій науково-технічного потенціалу Донецького регіону // Інвестиційна діяльність: Міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – т.11. - С. 56-58.

4. Кириченко И.И., Яковенко Е.Ю., Костина М.Н., Холоимова Т.А. Исследование ключевых подсистем региона // Межвузовский сб. научн. трудов студентов, магистров, аспирантов и соискателей. Вып. 4 / Под общ. ред. д.э.н., проф. Дорофиенко В.В. – Донецк – Макеевка: ДонГУУ – ДонГАСА, 2005. – С. 126-137.

Особистий внесок здобувача: розглянуто смисловий зміст поняття „регіон” та принципи побудови регіональних інноваційних програм.

5. Кириченко И.И. Совершенствование управления организациями в сфере научно-технической деятельности как фактор повышения их конкурентоспособности // Роль менеджмент-освіти в контексті регулювання соціально-економічних процесів: ІV Всеукр.наук.-практ.конф. Святогірськ, 11-13 травня 2006р. / Під заг.ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 72-75.

6. Кириченко І.І., Кириченко С.І. Державне управління науково-технічною діяльністю на регіональному рівні // Межвузовкий сб. научн. трудов студентов, магистров, аспирантов и соискателей. Вып. 5 / Под общ. ред. д.э.н., проф. Дорофиенко В.В. – Донецк – Макеевка: ДонГУУ – ДонГАСА, 2006. – С. 213-216.

Особистий внесок здобувача: запропоновано напрямки удосконалення економічного механізму регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності на регіональному рівні.

7. Менеджмент в сфере услуг: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Поважного С.Ф., д.э.н., проф. Дорофиенко В.В. – Донецк: ВИК, 2004. – 824с.

Особистий внесок здобувача: визначено особливості менеджменту у сфері науково-технічних та інноваційних послуг.