Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Травянко Олександр Іванович. Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Травянко О.І. Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

У дисертації розглядаються сутність та об’єктивна необхідність удосконалення регуляторної політики органів місцевого самоврядування щодо підприємницької діяльності. Охарактеризовано критерії та показники визначення ефективності функціонування суб’єктів малих форм господарювання, науково обґрунтовано методичні підходи до оцінки взаємодії органів місцевого самоврядування та малого підприємництва.

Проведено аналіз стану розвитку малих форм господарювання підприємництва у Кіровоградській області, узагальнено досвід інших країн світу щодо функціонування малого підприємництва.

Висвітлені напрями удосконалення адміністративних і господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва, обґрунтовано механізми формування інституту уповноваженого з питань захисту прав підприємців. Пропонується впровадження системи контролінгу в управлінні підприємством. Визначено роль органів місцевого самоврядування у зміцненні фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва.

У дисертаційному дослідженні на теоретичному рівні вирішено актуальне наукове завдання щодо розвитку суб’єктів малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Це сприятиме подальшому підвищенню добробуту та поліпшенню умов життя населення України. Досягнутий рівень розвитку малого підприємництва оцінюється як недостатній для виконання завдань, що стоять перед цим сектором економіки. Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення визначеної мети, вирішення поставлених завдань, підтверджують гіпотезу, а також дають можливість зробити певні висновки та внести деякі пропозиції:

 1. Системний аналіз наукових праць свідчить, що висвітлення питань розвитку малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування ще не відповідає потребам практики. У більшості наукових праць досліджуються проблеми розвитку малого підприємництва як соціально-економічного явища. Водночас дослідження регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування щодо малого підприємництва мають фрагментарний характер, вимагають поглибленого вивчення окресленої тематики на сучасному етапі державотворення в Україні, створюють необхідні передумови для її ґрунтовного та всебічного дослідження.

 2. Дослідження показало, що категорія “суб’єкти малих форм господарювання” включає господарську діяльність фізичних або юридичних осіб різних форм власності й організаційно-правових форм господарювання, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру за спрощеною системою оподаткування, обліку і звітності з метою досягнення соціально-економічних результатів та одержання прибутку. Переваги малих форм господарювання полягають у: швидкій адаптації до змін умов функціонування, мобільності, гнучкості в прийнятті рішень, цілеспрямованості, готовності до ризику та умінні їм керувати. Ринкові умови обумовили виконання цими формами господарювання наступні функції: розширення сфер інвестиційної привабливості, розвиток нових напрямів та видів підприємницької діяльності, створення додаткових робочих місць, скорочення безробіття тощо. Законодавче закріплення цієї категорії сприятиме впровадженню системного та науково обґрунтованого підходу у взаємовідносинах між органами місцевого самоврядування та малим підприємництвом.

 3. З’ясовано, що підвищення ефективності регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування має сприяти об’єднанню зусиль підприємців, заохоченню до самоорганізації, створенню асоціацій і спілок підприємців різних регіонів (областей, районів), населених пунктів. Підприємці дістали можливість впливати на державні рішення ще на початкових етапах їх прийняття. Крім того, вони можуть ініціювати підготовку проекту нормативно-правового акту, брати участь у його розробці, а громадські організації підприємців – узгоджувати підготовлені органами виконавчої влади проекти таких актів.

 4. Обґрунтовано, що існуючий нині вартісний критерій визначення малих підприємств в Україні гальмує розвиток малого підприємництва, насамперед це стосується промисловості, будівництва, сільського господарства. В зазначених галузях економіки капіталомісткість набагато вища, ніж в інших, а швидкість обігу капіталу нижча. Крім того, враховуючи сучасні технології, організацію виробництва та цінову політику, вітчизняні підприємці малих форм господарювання не можуть відшкодувати витрати на придбання основних засобів виробництва. Удосконалення методичних підходів до визначення критеріїв (ознак) класифікації малих форм господарювання передбачатиме застосування показників, які характеризують динамічні процеси розвитку малого підприємництва та найбільшою мірою враховують їх особливості, відносин власності, а також інтереси зацікавлених сторін. Для розрахунку вартісного показника визначення малих підприємств необхідно встановити термін 3-5 років, диференційований залежно від специфіки окремих видів економічної діяльності.

 1. Аналіз сучасних тенденцій розвитку малих форм господарювання, узагальнення досвіду державного регулювання малим підприємництвом в інших країнах світу дали змогу обґрунтувати правову систему, яка регулює відносини між органами місцевого самоврядування та підприємництвом, підприємницьких структур між собою, сприяє забезпеченню рівних можливостей створення товарів і послуг. Регулювання цих процесів потребує створення спеціального центрального органу виконавчої влади.

 2. Установлено, що тенденції розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області нерівномірні. Так, якщо у середньому по області з розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає 420 суб’єктів малого підприємництва, то у містах - 580, у районах - лише 291 од. Органи місцевого самоврядування, здійснюючи регуляторну політику щодо малих форм господарювання, визначають пріоритетні галузі розвитку регіону, проводять організаційно-установчу діяльність зі створення інфраструктури підтримки малого підприємництва, зокрема технопарків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, забезпечують систему замовлень (на перших етапах становлення підприємства), захист прав та інтересів суб’єктів малого підприємництва щодо обмеження втручання місцевої влади у діяльність суб’єктів господарювання, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

 3. Доведено, що дієвість та комплексність регуляторної політики органів місцевого самоврядування стосовно підприємництва має забезпечуватися шляхом запровадження регіональних програм. Вони спрямовані на узгодження дій, подальше підвищення ефективності співпраці органів місцевого самоврядування із суб’єктами малих форм господарювання, обговорення нагальних проблем і створення сприятливого бізнес-середовища. Важливою складовою цих програм є матеріальна підтримка розвитку малих форм господарювання шляхом спрощення процедур передачі в оренду нерухомого майна, виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво об’єктів чи реконструкцію приміщень, встановлення пільгових ставок орендної плати для підприємців-початківців і суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у пріоритетних напрямах.

 4. Отримані результати дослідження та запропонована форма взаємодії органів місцевого самоврядування зі службою уповноваженого з питань захисту прав підприємців при Кабінетові Міністрів України дають можливість вирішити низку питань: упровадження цієї служби дасть змогу створити належні правові, організаційно-економічні умови для функціонування малого підприємництва, продуктивної самозайнятості населення, наповнити внутрішній ринок товарами та послугами, вирішити соціально-побутові проблеми громади, сформувати середній клас як необхідну передумову політичної та економічної стабільності, демократичного розвитку України.

 5. У процесі дослідження розроблена модель організації взаємодії органів місцевого самоврядування із суб’єктами малого підприємництва, яка передбачає створення регіональної громадської колегії з питань розвитку підприємництва. Підтримка та розвиток малих форм господарювання мають здійснюватися в таких напрямах, як організаційний, консультативно-освітній, соціальний, фінансово-інвестиційний, аналітичний, а також у формі співпраці з представниками засобів масової інформації. Це, у свою чергу, сприятиме вирішенню існуючих соціально-економічних проблем регіону, зокрема забезпеченню зайнятості населення, наповненню місцевого бюджету тощо.

 6. Одним з важливих завдань, що вирішується в дисертації, є надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малих форм господарювання, що дасть змогу оцінювати нову якість місцевого самоврядування як інституту державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Це має здійснюватись шляхом: розробки процедури надання комерційним банкам гарантій на певну частку кредиту, який отримує суб’єкт малих форм господарювання (такі процедури найбільш придатні для малих підприємств, що вже мають майно, яке може стати ліквідною заставою для іншої частини цього кредиту); запровадження для суб’єктів господарювання, мікропідприємств схем отримання мікрокредитів за іншими механізмами, ніж майнова застава.

 7. Отримані результати дослідження передбачають належне правове регулювання, а саме прийняття законів України про “Про єдиний соціальний податок”, “Про кредитування малих форм господарювання”, нової редакції Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва”, а також зміни правового статусу уповноваженого з питань захисту прав підприємців та підпорядкування його безпосередньо Кабінетові Міністрів України.

Подальші дослідження в предметній галузі мають здійснюватися з урахуванням одержаних результатів і висновків щодо вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та малих форм господарювання.

Публікації автора:

 1. Травянко О.І. Організаційні аспекти роботи голови міської ради // Зб. наук. пр. НАДУ. – 2004. – № 1. – С. 491-495.

 2. Травянко О.І. Система контролінгу в управлінні підприємством // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 307-311.

 3. Орлатий М.К., Травянко О.І. Інститут уповноважених з питань захисту прав підприємців у системі державного управління // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 10-12. – С.157-162. – Авторські – с. 157-160.

 4. Травянко О.І. Оцінка взаємовпливу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та малого підприємництва // Менеджер: Вісн. Дон. ДУУ. – 2005. – № 3 (33). – С.87-91.

 5. Травянко О.І. Управління персоналом на сучасному підприємстві (психологіч. аспект) // Зб. наук. пр. НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 304-313.

 6. Травянко О. Особливості розвитку малих форм господарювання на регіональному рівні // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С. 275-279.

 7. Травянко О., Матрищенко Л. Умови праці на сучасному підприємстві: управлінські аспекти // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2005. – № 1. – С. 257-266. – Авторські – с. 257-264.

 8. Травянко О. Удосконалення адміністративно-господарських відносин між органами державної влади та суб’єктами підприємництва // Зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. НАДУ. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3 (23). С. 68-77.

 9. Травянко О.І. Особливості регіонального розвитку малого підприємництва в Україні (на прикладі Кіровоградської області) // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V Міжнар. наук. конгрес. – Х.: ХРІДУ НАДУ, 2005. – С. 100-102.

 10. Травянко О.І. Проблеми розвитку підприємництва на регіональному рівні // Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених: Зб. доповідей Всекур. наук. конф. молод. науковців. – Хмельницький: ХІУП, 2004. – С. 104-106.

11. Травянко О.І. Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва // Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф.: В 2 т. – О.: ОРІДУ НАДУ. – 2004. – Т. 1. – С. 284-287.

12. Травянко О. Проблеми охорони праці на підприємстві // Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. За між народ. Участю / За заг. ред. Ю.П.Шарова. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2004. – С. 214-217.

13. Травянко О.І. Європейський досвід державного управління малим та середнім бізнесом // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 77-78.

14. Травянко О. Сучасні проблеми вдосконалення відносин держави і малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. За між народ. Участю / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. Т.2. – С. 114-116.

15. Травянко О.І. Формування фінансово-кредитної системи для суб’єктів малого підприємництва в Україні // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир: ІПСТ, 2005. – С. 136-138.