Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Дейч Марина Євгенівна. Розвиток корпоративних форм державного управління регіоном : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005.Анотація до роботи:

Дейч М.Є. Розвиток корпоративних форм державного управління в регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

У дисертації викладено результати досліджень проблем зростання державного управління регіонами на основі забезпечення корпоративності інтересів та апробації їх результатів. Аналізом доведено, що структурування регіону у процесі утвердження в суспільстві ринкових відносин перетворює його в аналог корпорації й потребує відповідних відносин змін у державному регіональному управлінні – таких, які б ураховували особливості регіональних корпоративних відносин.

У зв’язку з необхідністю регіоналізації державного соціально-економічного механізму управління та з метою підвищення його адекватності та ефективності. Введено поняття мета інтересу як об’єктивного існуючого відображення консолідації внутрішньо регіональних інтересів як основи вибору спрямованості державного управління регіонами. Виявлена регіональна та міжрегіональна асиметрія соціального та економічного розвитку, мінімізація якої є однією з най важливих спрямованостей державної соціально-економічної політики. Саме така ціль покладена в основу пропозицій щодо розвитку корпоративних форм державного управління в регіоні. Для цього пропонується застосування методів “закритих контурів” для відображення інтересів учасників регіональної корпорації, “співставлення контурів” для забезпечення ефективності державного управління регіоном на засадах поєднання інтересів та реалізації принципу асиметричного регіоналізму.

В дисертаційній роботі розроблено систему заходів, спрямованих на удосконалення державного механізму управління регіональною соціально-економічною системою, адекватного її внутрішній природі й умовам ринкової трансформації суспільства.

Основні теоретичні та науково-практичні висновки та узагальнення, які отримані в ході проведеного дослідження, зводяться до такого:

1. Утвердження в українському суспільстві ринкових основ вимагає переходу від державного патерналізму до якісно інших форм управління, що забезпечує одночасне рішення економічних і соціальних задач. Одним з основних принципів такого переходу є регіоналізація державного соціально-економічного механізму управління.

2. Структурування керованої регіональної системи виявило корпоративний характер взаємин між системоутворюючими елементами: держави, населення і бізнесу. Наявність у них об'єднуючого інтересу (метаінтересу) дає підставу сприймати територіальну систему як своєрідну регіональну корпорацію.

3. Найважливішим напрямком удосконалення регіонального управління варто вважати формування відповідного сприйняття учасниками регіональної корпорації своїх специфічних інтересів і регіонального метаінтересу, а також створення умов для конструктивного узгодження внутрішньокорпоративних інтересів, підвищення довіри між учасниками корпорації і пов'язаного з цим зниження управлінських витрат.

4. Виявлення структури соціально-економічної системи регіону та аналіз її структурних складових дали змогу визначити сфери протиріч та узгодженостей інтересів, що стали орієнтиром державного управління регіоном.

5. Вивчення реальної динаміки соціально-економічних процесів виявило, що ігнорування учасниками регіональної корпорації об’єктивно існуючого об’єднуючого метаінтересу веде не тільки до зниження ефективності управління регіоном, але і до прямого наростання соціальної напруженості.

6. Вивчення соціально-економічної ситуації в загальнонаціональному контексті виявило відсутність зовнішніх стимулів до консолідації внутрішньорегіональних інтересів. Причина тому – порушення взаємозв'язку між економічними витратами територій і одержаним тут соціальним ефектом.

7. Рівнобіжний розгляд особливостей функціонування корпорацій-регіонів і корпорацій-підприємств дозволив сформулювати основні умови ефективного управління ними: наявність об'єднуючої загальнокорпоративної мети, формування механізмів її досягнення і стимулюючого до цього зовнішнього середовища, забезпечення мотивації учасників корпорації.

8. Виявлення умов ефективної діяльності регіональної корпорації дозволило визначити зміст управлінських дій закладів державного територіального управління, спрямованих на реалізацію соціально-економічного потенціалу регіону.

9. Розроблено метод відображення окремих груп інтересів у контурах управління ними, покладено в основу суміщення контурів у часі і просторі, що забезпечує ефективність державного управління регіоном як динамічного процесу погодження регіональних інтересів.

10. Для реалізації запропонованої моделі необхідно формалізувати загальнокорпоративну мету у вигляді спеціального документа – регіонального корпоративного контракту між всіма учасниками корпорації. У цьому контракті повинна передбачатися структуризація загальнокорпоративної мети (метаінтересу) стосовно до інтересів кожного учасника.

Для зрівняння в правах сторін за пропонованим контрактом необхідне вживання заходів по регіоналізації великого бізнесу, що дозволяють територіально поєднати економічну вигоду і відповідальність підприємців за соціальний розвиток регіону.

11. Створення зовнішніх умов для підвищення ефективності функціонування регіональних корпорацій припускає реалізацію принципу асиметричного регіоналізму, що передбачає випереджальне розширення державних повноважень регіонів у більшій мірі здатних до ефективного економічного і соціального розвитку. З цим пов'язаний і запуск механізму творчої конкуренції між територіями, що забезпечує підвищення ефективності державного управління в окремих регіонах і країні в цілому.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Дейч М.Е. Региональные возможности управления корпоративными преимуществами // Менеджер. - 2002. - №6. - С. 35-39.

  2. Дейч М.Є. Про соціальну доцільність економічних перетворень: регіональний аспект // Управління сучасним містом. – 2003. - № 4-6 (10). - С. 28-32.

  3. Дейч М.Е. Роль рынка в социальной оценке производства и реализации товаров // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент управління інформаційними процесами”, т. ІІІ, вип. 17, серія “Державне управління”. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток ЛТД”. - 2002. - С. 313-320.

  4. Дейч М.Е. Регион как объект корпоративного управления // Менеджер. - 2004. - №4. - С. 69-72.

  5. Дейч М.Є. Оцінка ефективності територіального управління: міжнародний аспект // Менеджер. - 2004. - №3. - С. 166-172.

Друковані праці в інших виданнях:

  1. Дейч М.Е. Опыт США в решении социальных проблем методами благотворительности // Зб. наук. праць “Економіка. Менеджмент. Підприємництво”. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2002. - №11. - С. 40-45.