Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Грабик Надія Михайлівна. Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2006.Анотація до роботи:

Грабик Н.М. Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2006 рік.

Дослідження присвячене вивченню проблеми розвитку координаційних здібностей могулістів на етапах початкової і попередньої базової підготовки. В роботі проаналізовані результати дослідження координаційних можливостей могулістів у залежності від їхньої статі, віку, спортивної кваліфікації, тренувального стажу та етапу спортивної підготовки. Визначено структуру координаційних здібностей могулістів. Пропонується програма їхнього розвитку на етапах початкової і попередньої базової підготовки.

Об’єкт дослідження - фізична підготовка могулістів. Предмет дослідження - координаційні здібності юних могулістів. Мета дослідження - розробити науково обґрунтовану програму розвитку координаційних здібностей могулістів на етапах початкової і попередньої базової підготовки та експериментально перевірити її ефективність. Методи дослідження: вивчення літературних джерел; теоретичний аналіз і синтез; опитування; педагогічне спостереження, педагогічний експеримент; тестування (педагогічне, психологічне, фізіологічне); методи математичної статистики.

Висновки підтверджено даними тестових випробувань, результати впроваджено в практику спортивної підготовки могулістів.

1. Аналіз літературних джерел виявив: координаційні здібності є передумовою підвищення рівня технічної і тактичної підготовленості спортсменів; у науково-методичній літературі широко представлені методики розвитку координаційних здібностей школярів та представників окремих видів спорту, проте проблема розвитку координаційних здібностей могулістів залишилася поза увагою науковців.

2. Координаційні можливості могулістів покращуються з віком, спортивним стажем, підвищенням спортивної кваліфікації і залежать від етапу спортивної підготовки. Показники розвитку координаційних можливостей хлопців і дівчат одного віку, рівня спортивної майстерності, групи спортивної підготовки та з однаковим тренувальним стажем істотно не відрізняються (p>0,05).

3. Структуру координаційних здібностей могулістів складають такі здатності: до управління часовими параметрами рухів, орієнтації в просторі та координації рухів (19,3%); збереження рівноваги (15,2%); управління динамічними (11,9%); просторовими параметрами рухів (9,3%); довільного розслаблення м’язів (8,3%); відчуття ритму (7,6%).

4. Програма розвитку координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки включає: передумови їх удосконалення; послідовність розвитку координаційних здібностей; засоби розвитку загальних і спеціальних здібностей, ідеомоторного, сенсомоторного та моторного компонентів механізму координаційних здібностей; методи; методичні прийоми та педагогічні умови. Її ефективність значною мірою зумовлена врахуванням особливостей розвитку координаційних здібностей могулістів (статевих, вікових, кваліфікаційних; кореляційних зв’язків між пропріоцептивними функціями, між функціями сенсорних систем та показниками координаційних здібностей; індивідуальних психологічних властивостей).

5. Педагогічними умовами розвитку координаційних здібностей могулістів є: раціональне планування навчального матеріалу; реалізація педагогічних принципів навчання та спортивного тренування; комплексний підхід до діагностики та розвитку координаційних здібностей; своєчасна корекція навчально-тренувального процесу; забезпечення систематичного педагогічного контролю і самоконтролю; формування суб’єкт-суб’єктних відносин між спортсменом і тренером.

6. Педагогічний експеримент виявив ефективність авторської програми розвитку координаційних здібностей могулістів на етапі початкової підготовки. У результаті реалізації якої найбільші (37-49%) темпи приросту результатів відбулися в експериментальній групі у розвитку: статодинамічної рівноваги, відчуття ритму, здатності до довільного розслаблення м’язів. Приріст решти показників становить 15-33% (p<0,05-0,001). У контрольній групі приріст координаційних здібностей був значно нижчим. Найбільші (14%) позитивні зрушення виявлені у показниках статодинамічної рівноваги та здатності до довільного розслаблення м’язів; показники розвитку решти координаційних здібностей могулістів контрольної групи зросли лише на 2-9% (p>0,05).

7. Застосування експериментальної програми розвитку координаційних здібностей могулістів на етапі попередньої базової підготовки сприяє більш вираженому зростанню їхніх показників. Так, в експериментальній групі приріст показників координаційних здібностей склав 30-43% у розвитку: статичної рівноваги, координації рухів, відчуття ритму, здатності до відтворення часових проміжків; здатності до відтворенні м’язових зусиль верхніми кінцівками та диференціювання м’язових зусиль нижніми кінцівками; здатності до відтворення великої амплітуди та диференціювання амплітуди рухів; здатності до управління напрямком рухів. Показники розвитку решти здібностей експериментальної групи зросли лише на 13-29% (p<0,05-0,001).

Зміна показників координаційних здібностей могулістів контрольної групи на етапі попередньої базової підготовки менша ніж в експериментальній. Найбільший приріст (15-17,1%) відбувся у розвитку таких здатностей: до управління м’язовими зусиллями верхніми кінцівками; управління великою амплітудою; відтворення напрямку в незручну сторону. Приріст показників решти координаційних здібностей знаходився в межах від 5 до 15% (p>0,05).

8. Координаційні здібності могулістів визначають їхній спортивний результат. Середньостатистичний показник місць, які посіли могулісти експериментальної групи (етап початкової підготовки) на контрольних змаганнях на 35% вищий, ніж у контрольній (10,6±0,8 місця проти 14,3±0,8) (p<0,05). Результати могулістів на етапі попередньої базової підготовки свідчать, що в експериментальній групі середньостатистичний показник місць, які вони посіли у контрольних виступах, на 29% вищий, ніж у контрольній (9,2±0,8 місця проти 11,9±0,7) (p<0,05).

Подальші дослідження означеної проблеми можуть здійснюватися у таких напрямках: визначення сенситивних періодів розвитку координаційних здібностей могулістів; розробка рухових тестів для оцінки спеціальних координаційних здібностей могулістів; визначення взаємозв’язку між індивідуальними психологічними особливостями могулістів та рівнем розвитку координаційних здібностей.

Публікації автора:

 1. Грабик Н.М. Розвиток координаційних здібностей могулістів: Методичні рекомендації для тренерів ДЮСШ, СДЮШОР. – Т.: ТНПУ, 2006. – 80 с.

 2. Грабик Н. Про ефективність методики розвитку координаційних здібностей могулістів груп початкової підготовки // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 9. - Л., 2005. – Т.1. – С. 34-40.

 3. Грабик Н. Рівень розвитку рівноваги спортсменів могулістів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8. - Л., 2004. – Т.1. – С. 121-124.

 4. Грабик Н. С. Координаційні здібності, як основа підвищення спортивної майстерності могулістів //Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7. - Л., 2003. – Т.3. – С. 108-110.

 1. Грабик Н.М. Стан розвитку здібностей могулістів управляти часовими інтервалами // Теорія і практика фізичного виховання: Наук.-метод. журнал. – Д., 2002. - №2. - С. 70-77.

 2. Грабик Н. Експертна оцінка методики вдосконалення координаційних здібностей могулістів // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 3. – Рівне, 2003. - Ч.1. – С. 154-158.

 3. Грабик Н. Актуальність проблеми розвитку та вдосконалення координаційних здібностей могулістів // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти: Матеріали Всеукр. наук. конф. – Т., 2003. – С. 111-113.

 4. Грабик Н. Особливості розвитку здатності довільно розслабляти м’язи у могулістів різної спортивної кваліфікації // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. - С. 324-329.

 5. Грабик Н. Психологічні особливості могулістів // Олімпійський спорт і спорт для всіх : Матеріали ІХ міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 124.

 6. Грабик Н. Розвиток координаційних здібностей фрістайлістів в залежності від рівня спортивної кваліфікації // Студентський науковий вісник. - Т., 2002. – Вип. 5. - С. 176-178.

 7. Грабик Н. Стан розвитку здібностей могулістів управляти просторовими параметрами рухів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. пр. – К., 2005. - № 6-7. - С. 12-18.

 8. Грабик Н. Стан розвитку здібності управляти динамічними параметрами рухів спортсменами – могулістами // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2004. – С. 69-73.

 9. Грабик Н.М. Структура координаційних здібностей могулістів // Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2005. - С. 55-60.