Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Волинська Олена Степанівна. Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Волинська О. С. Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2008.

У дисертаційному дослідженні вивчено розвиток художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто передумови становлення і особливості розвитку художньої освіти в Галичині; висвітлено роль мистецьких династій регіону, зокрема Гуцульщини, та авторських художніх шкіл краю в зазначених процесах; проаналізовано і узагальнено організаційно-педагогічні засади загальної та професійної художньої освіти в Галичині і педагогічну працю митців досліджуваного періоду. У дисертації окреслено і науково обґрунтовано можливості творчого використання художньо-освітньої спадщини Галичини в сучасній мистецькій освіті України.

За результатами наукового дослідження розроблено для студентів педагогічних і художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України спецкурс “Художня освіта Галичини” та видано методичний посібник “Розвиток художньої освіти в Галичині”. Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час читання курсів з історії педагогіки, художньої освіти, образотворчого мистецтва у навчальних закладах різних рівнів акредитації, у процесі розробки навчально-методичної літератури.

Публікації автора:

І. Методичні посібники

 1. Волинська О. С. Розвиток художньої освіти в Галичині : методичний посібник / О. С. Волинська. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 112 с.

ІІ. Статті в наукових фахових педагогічних виданнях

 1. Волинська О. З історії викладання образотворчого мистецтва в Українській Державній гімназії міста Станиславова до 1939 року / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 1999. – № 1–2 (17–18). – С. 39–41.

 2. Волинська О. Традиції художньої освіти в Україні: досвід шкіл М. Раєвської-Іванової і М. Мурашка / Олена Волинська // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць / голов. ред. І. А. Зязюн. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 205–216.

 3. Волинська О. Виховання галицької молоді засобами рисунків. (Кінець ХІХ – початок ХХ століть) / Олена Волинська // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001. – № 2 (13). – С. 45–48.

 4. Волинська О. Ідеї Софії Русової у художній освіті Галичини / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 5. – С. 15–22.

 5. Волинська О. Історичний досвід Коломийської гончарної школи (1876–1914) / Олена Волинська // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001.– Вип. 32, Ч. 2. – С. 19–23.

 6. Волинська О. Розвиток системи закладів художньої освіти в Україні та Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Олена Волинська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 305–315.

 7. Волинська О. Розвиток художньої освіти Галичини: мистецькі династії / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 6. – С. 22–33.

 8. Волинська О. Художньо-освітня діяльність Михайла Зорія / О. Волинська // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – Львів, 2001. – № 1. – С. 194–202.

 9. Волинська О. Мистецька освіта в навчальних закладах Галичини (на матеріалі Української державної гімназії м. Станиславова) / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2002. – № 3–4 (31–32). – С. 14–23.

 10. Волинська О. Розвиток художньої педагогіки в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / Олена Волинська // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – Вип. 45, Ч. 1. – С. 56–62.

 11. Волинська О. Художня освіта в Галичині: історія та педагогічні пошуки / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7. – С. 131–136.

 12. Волинська О. Національна мистецька освіта України: досвід Катерини Медвідь / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2 (34). – С. 83–93.

 13. Волинська О. Національний мистецький заклад Галичини: школа О. Новаківського у Львові / Олена Волинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 179. – С. 51–57.

 14. Волинська О. Внесок у розвиток художньої освіти митців Галичини / О. Волинська // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць № 13. – Спец. випуск : мистецько-педагогічна освіта: проблеми та перспективи / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 57–66.

 1. Волинська О. С. Зміст художньої освіти Галичини на початку ХХ століття / О. С. Волинська // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць № 16. – Спец. випуск : мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології) / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – С. 93–105.

 2. Волинська О. Традиції художньої освіти Галичини у творчості Михайла Біласа / Олена Волинська // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / голов. ред. Є. А. Антонович. – К. : Інститут реклами, 2007. – Вип. 10. – С. 103–108.

 3. Волинська О. Українська реміснича освіта Галичини першої третини ХХ століття / Олена Волинська // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – № 1–2 (24–25). – С. 125–130.

ІІІ. Статті у збірниках наукових праць

 1. Волинська О. Художньо-освітня діяльність Дениса-Лева Іванцева / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 2. – С. 170–179.

 2. Волинська О. Громадська та художньо-просвітницька діяльність Опанаса Заливахи / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 3. – С. 111–121.

 3. Волинська О. С. Дизайн-уроки галицьких художників-педагогів / О. С. Волинська // Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. праць / голов. ред. Є. А. Антонович. – К. : ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 92–93.

 4. Волинська О. Народне мистецтво на заняттях студії “Образотворче мистецтво та дизайн” / О. Волинська // Науково-методична робота вчителів за 1999–2000 навч. рік : зб. матеріалів. – Івано-Франківськ : Українська гімназія № 1, 2001. – Вип. 1. – С. 146–150.

 5. Волинська О. Традиції етномистецької освіти учнівської молоді Галичини ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття / Олена Волинська // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – С. 169–174.

 6. Волинська О. Мистецька освіта Галичини: відродження визначних шкіл народного мистецтва / Олена Волинська // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. 2002 / за ред. О. Пошивайла. – Опішне : Українське народознавство, 2002. – Кн. 2. – С. 55–65.

 7. Волинська О. Пластика з паперу. Дизайн / О. Волинська // Науково-методична робота вчителів за 2000–2001 навч. рік : зб. матеріалів. – Івано-Франківськ : Українська гімназія № 1, 2002. – Вип. 2. – С. 80–85.

 8. Волинська О. С. Ткацька освіта в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. С. Волинська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2002. – С. 24–28.

 9. Волинська О. Художньо-освітня та громадська діяльність Осипа Сорохтея / Олена Волинська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2002. – № 2. – С. 9–20.

 10. Волинська О. Школа малярства Романа Сельського / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 4. – С. 183–193.

 11. Волинська О. С. Дизайн-освіта Галичини у контексті вивчення спецпредметів. (Початок ХХ століття) / О. С. Волинська // Академ-дизайн : Вісник Української академії дизайну. – Львів, 2003. – № 1. – С. 38–41.

 12. Волинська О. Мистецька освіта на Гуцульщині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – Вип. 5. – С. 145–155.

 13. Волинська О. Музейництво Галичини першої третини ХХ століття / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. 7. – С. 30–36.

 14. Волинська О. С. Народне мистецтво та художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть / О. С. Волинська // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції : зб. наук. праць / голов. ред. Є. А. Антонович. – К. : Інститут реклами, 2004. – Вип. 3. – С. 74–79.

 15. Волинська О. Національний аспект художньої освіти в Галичині (перша третина ХХ ст.) / Олена Волинська // Народознавчі Зошити. – Львів, 2004. – № 3–4 (57–58). – С. 335–344.

 16. Волинська О. С. Проблеми національної мистецької освіти в галицьких часописах. (Початок ХХ століття) / О. С. Волинська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць / за ред. В. Я. Даниленка. – Харків : ХДАДМ, 2004. – № 3. – С. 17–23.

 17. Волинська О. Теоретичні засади художньої освіти та естетичного виховання в Галичині (перша третина ХХ ст.) / О. Волинська // Полікультуротворча діяльність : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 2. – С. 150–157.

 18. Волинська О. Історичний досвід художньої освіти Галичини: Краківська академія мистецтв / Олена Волинська // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / голов. ред. А. Чебикін. – К. : Музична Україна, 2005. – Вип. 5. – С. 37–44.

 19. Волинська О. Авторські мистецькі школи Галичини початку ХХ століття / Олена Волинська // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / голов. ред. А. Чебикін. – К., 2006. – Вип. 6–7. – С. 417–426.

ІV. Статті у матеріалах конференцій

 1. Волынская А. Дизайн в образовании: поиски и перспективы / А. Волынская // Дизайн – 2000 : тезисы докладов Международной конференции (Херсон, 28 июня – 4 июля 2000 г.) / М-во образования и науки Украины, Херсонс. гос. техн. ун-т. – Херсон, 2000. – С. 63–64.

 2. Волинська О. С. Приватна мистецька освіта Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) / О. С. Волинська // Теорія і практика матеріально-художньої культури : зб. матеріалів І електронної наукової конференції (Харків, 15 жовтня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. держ. академ. дизайну і м-цтв. – Харків : ХДАДМ, 2002. – № 1. – С. 68–73.

 3. Волинська О. Мистецтвом виховувати людину / О. Волинська // Гімназія і обдарована дитина : зб. матеріалів науково-практичного семінару [“Обдарована дитина: самопізнання, саморозвиток, самореалізація”], (Івано-Франківськ, 5–7 березня 2003 р.) / Асоціація “Відроджені гімназії України”, Упр-ння освіти і науки України Івано-Франківської обл. держ. адмін. [та ін.].– Івано-Франківськ, 2003. – С. 121–124.