Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


245. Новгородська Юлія Григорівна. Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Новгородська Ю.Г. Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ідей В.Сухомлинського щодо формування творчої особистості школяра та їх розвитку в педагогічній теорії та практиці сучасної школи. Вперше проведено цілісний системно-структурний аналіз концепції формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В.Сухомлинського; визначено суть поняття “творчість” як педагогічної категорії; висвітлено шляхи й засоби формування творчої особистості школяра (уроки мислення, дослідницька діяльність, технічна творчість, мистецтво, педагогічна творчість учителя). Виділено основні риси творчої особистості, розкрито і проаналізовано провідні принципи та педагогічні умови формування творчої особистості школяра. Проведено аналіз розвитку педагогічних ідей щодо формування творчої особистості школяра в 70-90-х роках ХХ ст., зокрема подана оцінка науковцями педагогічної спадщини В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра; проаналізовано вплив ідей вченого щодо формування творчої особистості школяра на трансформаційні процеси освіти в Україні в 90-ті роки ХХ ст.; узагальнено досвід використання доробку вченого з проблеми формування творчої особистості школяра в практиці сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Публікації автора:

1. Пізнай себе: Навчально-методичний посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студентів-практикантів, вчителів початкової школи / Укл.: Г.С.Адамів, С.О.Борисюк, Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська: За заг. ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин; Броди: НДПУ. – 2000. – 59с. (Вправи на розвиток мислення, уяви; тести на визначення творчої уяви, типу обдарованості).

2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду: Програма та методичні рекомендації до спецсемінару з педагогіки для студентів стаціонарної і заочної форм навчання /Укл.: Н.М.Баленко, О.М.Заніна, Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська: За заг. ред. Коваленко Є.І. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 22с. (Тема №2. Проблема педагогічної творчості в сучасній школі. Тема №7. Творча школа О.А.Захаренка. Тема №14. Педагоги-майстри м.Ніжина та Чернігівської області).

3. Педагогіка творчості В.Сухомлинського: Програма і методичні рекомендації до спецсемінару / Укл. Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 16 с. (Теми №1-5, 7).

4. Новгородська Ю.Г. В.О.Сухомлинський про розвиток технічної творчості учнів // Проблеми науково-технічної творчості молоді: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції, 19-20 травня 1998 (м.Чернігів). – Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 1998. – С.120-122.

5. Новгородська Ю.Г. Український колеж – школа самореалізації // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 1998. – С.162-166.

6. Новгородська Ю.Г. В.Сухомлинський про роль учителя у формуванні творчої особистості // Рід. шк. – 1999 – №7-8. – С.75-76.

7. Новгородська Ю.Г. Витоки дитячої творчості (з досвіду впровадження ідей В.О.Сухомлинського в дитячому садку №12 м. Ніжина) // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 1999. – Ч.1. – С.133-136.

8. Новгородська Ю.Г. Розвиток “педагогіки творчості” В.О.Сухомлинського (70-80-ті роки) // Рід. шк. – 2000. – №3 (березень). – С.72-74.

9. Новгородська Ю.Г. Мистецтво як засіб життєтворчості особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2001. – Ч.1. – С.189-191.

10. Новгородська Ю.Г. Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання: від Сократа до Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2001. – Ч.2. – С.179-185.

11. Новгородська Ю.Г. Форми психолого-педагогічної підготовки вчителів у спадщині В.О.Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2002. – Ч.2. – С.109-110.

12. Новгородська Ю.Г. Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються //Рід. шк. – 2002. - №11 (листопад). – С.44-45.

13. Новгородська Ю.Г. В.О.Сухомлинський про розвиток художньої творчості молодших школярів // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / Упор. і заг. ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДПУ, 1998. – Ч.ІІ. – С.230-233.

14. Новгородська Ю.Г. Дослідницька діяльність у природі як сфера розкриття творчих сил особистості в педагогічній спадщині О.Сухомлинського // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції та П’ятих Всеукр. пед. читань “Василь Сухомлинський і сучасність” / За заг. ред. академіка АПН України О.Я.Савченко – К.;Кіровоград, 1999. – С. 160-162.

15. Новгородська Ю.Г. Педагогіка співробітництва В.О.Сухомлинського // В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 26 травня 2000 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Відп. ред. В.Г. Кузь. – К.: Наук. світ, 2000. – С.95-98.