Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Собкевич Оксана Володимирівна. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2008.Анотація до роботи:

Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Київ, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено науковому обґрунтуванню підходів до виявлення, класифікації та діагностики загроз розвитку фондового ринку, розробці заходів щодо протидії їх негативному впливу і визначенню перспектив подальшого розвитку фондового ринку України з метою підвищення рівня економічної безпеки держави.

Досліджено умови і економічні параметри фондового ринку України, здійснено аналіз впливу факторів на показники розвитку ринку цінних паперів. Визначено
та класифіковано загрози розвитку фондового ринку України з науковим обґрунтуванням механізму їх дії і розроблено методику оцінки рівня безпеки функціонування фондового ринку. Запропоновано комплекс заходів щодо нейтралізації загроз розвитку фондового ринку України, а також визначено перспективи збільшення присутності українських компаній на світовому фондовому ринку.

Висновки дисертаційного дослідження мають теоретичне і практичне значення для наукового обґрунтування і формування державної економічної політики України в частині визначення стратегічних пріоритетів розвитку фондового ринку України та зміцнення на цій основі економічної безпеки держави.

 1. Актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки держави підвищується з огляду на інтеграцію України до світового фінансового простору і виникнення відповідних зовнішніх загроз та можливостей. З іншого боку, можливості зміцнення економічної безпеки України звужуються у зв’язку із дефіцитом інвестиційних ресурсів і недосконалістю механізмів їх залучення через національний фондовий ринок і обмеженою присутністю вітчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжних фондових ринках. Українськими та закордонними вченими зроблений значний внесок у дослідження проблеми залучення коштів в національну економіку за допомогою інструментів фондового ринку, удосконалення функціонування фондового ринку та виявлення напрямів його розвитку. Проте, недостатньо дослідженими залишаються питання щодо діагностики загроз розвитку національного фондового ринку та створення механізмів їх нейтралізації в інтересах зміцнення економічної безпеки держави.

 1. Отримані в процесі дисертаційного дослідження результати дали можливість вирішити важливе наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних підходів до оцінки рівня безпеки функціонування фондового ринку та розробці практичних рекомендацій із запобігання загрозам розвитку фондового ринку та реалізації перспективних напрямів його розвитку
  з метою підвищення рівня економічної безпеки держави.

 2. Огляд та аналіз теоретико-методологічних засад функціонування фондового ринку дозволив довести значення фондового ринку у системі ринкової економіки і економічної безпеки, обґрунтувати тотожність понять „фондовий ринок” і „ринок цінних паперів”, надати характеристику фондового ринку за його сегментами, систематизувати функції фондового ринку та визначити механізм їх реалізації.

 3. Дослідження сучасних тенденцій формування фондового ринку показало, що розвиток світового фондового ринку відбувається в умовах глобалізації, яка призводить до виникнення загальносвітової мережі фінансових потоків, лібералізації і поступового зняття чисельних законодавчих обмежень, а також швидкого розвитку та впровадження інформаційних технологій в усіх сферах фондових ринків.

 4. Дослідження світового фондового ринку та особливостей розвитку фондового ринку в України показало, що параметри розвитку вітчизняного фондового ринку не відповідають аналогічним світовим, не зважаючи на нарощування обсягів фондової торгівлі, вона ще не стала повноцінним механізмом переливання капіталу між галузями. Сучасними проблемами фондового ринку України є також велика частка тіньового сектору; непрозорість ціноутворення; брак привабливих інструментів для інвестування; обмежене обертання цінних паперів внаслідок переважання акціонерних товариств закритого типу.

 5. Факторний аналіз розвитку фондового ринку дозволив довести, що основні параметри розвитку ринку цінних паперів (обсяг емісії цінних паперів та торгівлі ними) мало залежать від макроекономічних показників, що пояснюється домінуванням на фондовому ринку впливів суб’єктивних чинників. Такими чинниками є: відсутність зацікавленості керівників ВАТ у розвитку ринку акцій через боязнь втрати контролю над підприємствами, протидія з боку олігархічних груп розвитку ринку акцій привабливих підприємств з метою скупки їх контрольних пакетів за заниженими цінами, наявність масових порушень прав акціонерів, що відлякує інвесторів.

 6. Виявлено, що показники організаційно оформленого фондового ринку не відбивають реальну ситуацію торгівлі цінними паперами: курсові ціни акцій показують не стільки їх реальну вартість, скільки спекулятивне перевищення попиту над пропозицією цінних паперів. Подібні явища у ціноутворенні на фондовому ринку не дозволяють інвесторам отримати реальне уявлення про цінність об’єктів інвестування і гальмують процес залучення інвестицій у розвиток підприємств і організацій.

 7. Загрози розвитку фондового ринку класифіковано фасетним методом на фундаментальні, інфраструктурні, законодавчо-управлінські та зовнішньоекономічні. До фундаментальних загроз віднесено: низький рівень капіталізації фондового ринку, високу частку торгівлі на неорганізованому ринку, низький рівень ліквідності фондового ринку, високу доходність ОВДП, низьку активність інвесторів – фізичних осіб, нераціональне співвідношення ОВДП та ОЗДП у загальній сумі боргу держави. Інфраструктурними загрозами у роботі вважаються: децентралізація фондової торгівлі, недосконалість інформаційного забезпечення, відсутність повноцінної депозитарної системи. Законодавчо-управлінські загрози визначено як відсутність системності у законодавчій базі торгівлі ЦП, низька якість корпоративного управління в АТ. Зовнішньоекономічні загрози полягають у зростанні ризиків виникнення фінансових криз на фондових ринках та низькій надійності інститутів та інструментів фондового ринку України.

 8. Вдосконалено методику оцінки рівня безпеки фондового ринку через розширення системи індикаторів і визначення їх порогових значень з використанням різних підходів (аналоговий, законодавчий, досвід інших країн, експертне оцінювання, порівняльний, розрахунки фахівців міжнародних організацій). Дієздатність запропонованої методики підтверджено контрольним прикладом,
  у якому індикатори безпеки фондового ринку обчислено за 2004 – 2006 рр.

 9. Систему індикаторів для оцінки рівня безпеки функціонування фондового ринку України побудовано на основі ранжування виявлених загроз. Такими індикаторами визначені: відношення обсягу капіталізації фондового ринку до ВВП, темпи приросту капіталізації фондового ринку по відношенню до темпів приросту ВВП, частка торгівлі на неорганізованому ринку у загальному обсязі торгів ЦП, частка низьколіквідних акцій у загальній кількості представлених акцій у лістингу біржі, частка ОВДП у сумі державного боргу за цінними паперами, дохідність ОВДП, відношення доходності ОВДП до темпів зростання ВВП, відношення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, що належить населенню, до депозитів населення, частка іноземних портфельних інвестицій у цінні папери по відношенню до іноземних інвестицій у цілому, частка вкладень нерезидентів
  в українські облігації.

 10. Для нейтралізації загроз розвитку фондового ринку і підвищення рівня економічної безпеки держави у роботі передбачений комплекс заходів, спрямованих на створення умов для зростання кількісних показників розвитку фондового ринку, розбудову торговельної інфраструктури для забезпечення функціонування усіх елементів ринку на сучасному технологічному рівні, забезпечення прозорості функціонування фондового ринку, протидію негативним зовнішньоекономічним факторам.

 11. Обґрунтовано перспективні напрямки розвитку фондового ринку за рахунок збільшення присутності українських компаній на світовому фондовому ринку і інтеграції України у європейський фінансовий простір на рівноправних взаємовигідних засадах. Вихід вітчизняних компаній на міжнародні фінансові ринки пов’язаний з первинним випуском акцій на закордонних фондових біржах, а також розміщенням єврооблігацій, американських депозитарних розписок та глобальних депозитарних розписок.

Публікації автора:

Публікації у наукових фахових виданнях

1. Сухоруков А.І., Собкевич О.В. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2006. – № 1. – С. 88 – 96. Особистий внесок: проаналізовано сучасний стан фондового ринку в Україні та його можливості щодо інвестиційного забезпечення економічного зростання.

2. Мошенський С.З., Собкевич О.В. Вплив інформаційних та сітьових технологій на розвиток фондової торгівлі // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. –
С. 189 – 194. Особистий внесок: досліджено еволюцію способів торгівлі на фондових ринках, особливості функціонування альтернативних торгівельних систем, а також позитивні і негативні наслідки процесу інформатизації фондових ринків.

3. Собкевич О.В. Посилення ролі фондового ринку у формування інноваційного потенціалу економіки // Науково-технічна інформація. – 2006 р. – № 4. – С. 33 – 37.

4. Собкевич О.В. Тенденції та проблеми виходу вітчизняних компаній на міжнародні фондові ринки // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2006. – Вип. 36. – С. 375 – 380.

5. Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 66. Частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – С. 190 – 194.

Публікації в інших виданнях

6. Собкевич О.В. Фондовий ринок як джерело фінансування інновацій у промисловості // Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції: Тези доповідей. – К. – УкрІНТЕІ. – 2006. – С. 221 – 226.

7. Собкевич О.В. Діагностика розвитку світових фондових ринків та потенційні загрози фінансовій сфері України / Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – Луганськ. – 2007. – С. 554 – 558.