Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


268. Півень Олександр Пилипович. Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917-1930 рр.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Півень О.П. Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917- 1930 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2004.

У дисертації досліджується розвиток фізичного виховання молоді в Україні у 1917-1930 роках ХХ століття. У дослідженні розкриваються передумови створення вітчизняної теорії фізичного виховання. Аналізується процес становлення й розвитку основоположних концепцій фізичного виховання, його завдань, змісту, засобів, методів і організаційних форм. Показано взаємозв’язок теорії і практики фізичного виховання, громадсько-педагогічного руху, соціально-економічних і політичних особливостей держави в цей період. Розкривається роль і місце в цьому процесі педагогів, лікарів, соціологів, громадських діячів, наголошується на особливостях формування фізичного виховання молоді як складової частини вітчизняної освітньої системи.

У дисертації узагальнено матеріал про роль уряду і передової громадськості в реалізації ідей фізичного виховання, формування здорового способу життя молоді. Розкрита роль педагогічної журналістики в популяризації поглядів авторитетних українських учених і педагогів-практиків у галузі фізичного виховання.

Публікації автора:

  1. Півень О.П. Перші кроки становлення і розвитку системи фізичного виховання молоді України // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип.Х.– К.: КДЛУ, 2000. – С. 72-74.

  2. Півень О.П. Заходи уряду із становлення і розвитку системи фізичного виховання // Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2002. – Випуск 47. – С. 171-175.

  3. Півень О.П. Фізичне виховання молоді у шкільній практиці 20-х років ХХ ст. // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С. 65-66.

  1. Півень О.П. Підготовка педагогічних кадрів з фізичного виховання в Україні в 20-30-х роках ХХ століття // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С.68-70.

  2. Півень О.П. Розвиток туризму в Україні на початку ХХ ст. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельниць-кий, 2003. – С.110-112.

  3. Півень О.П. Проблеми фізичного розвитку молоді в 20-х роках та в сучасному світі // Культура здоров’я як предмет освіти: Всеукраїнська науково-методична конференція (1 – 3 жовтня 1998). – Херсон, 1998. – С. 93-96.

  4. Півень О.П. Історичні, соціальні та національні аспекти як педагогічна основа становлення фізичної культури в Україні // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 213-219.