Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Форостян Анатолій Федорович. Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 251арк. — Бібліогр.: арк. 185-217.Анотація до роботи:

Форостян А. Ф. Розвиток естетичного виховання в середніх закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2007 .

У дисертаційному досліджені здійснено ретроспективний аналіз розвитку естетичного виховання в середніх закладах освіти Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Визначено особливості розвитку художньо-естетичних дисциплін у навчально-виховному процесі гімназій, училищ та ліцеїв Південного регіону. Досліджено особливості та концептуальні основи змісту і форм організації викладання естетичних дисциплін у системі середньої освіти. Окреслено можливості творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду естетичного виховання у практиці сучасної середньої та вищої школи.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Форостян А.Ф. Основні напрямки розвитку освіти Півдня України в I пол. XIX ст. // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки ХДПУ. – Вип. V. – Херсон: Вид. ХДПУ,1998. – С. 29 – 32.

 2. Форостян А.Ф. Історичні передумови впровадження предметів естетичного циклу в школах України // 3б. наук. пр.: Педагогічні науки ХДПУ. – Вип. XII. – Херсон: Вид. ХДПУ, 2000. – С. 330 – 336.

 3. Левченко М.Г., Форостян А.Ф. Пріоритетні напрямки естетичного вихонання молоді в працях провідних педагогів України II половини XIX ст. // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки ХДПУ. – Вип. XIII. – Херсон, 2000. – С. 127 –132.

 4. Форостян А.Ф. Формування культури молоді шкільними предметами естетичного циклу (Історичний нарис) // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки ХДПУ. – Вип. XVI. – Херсон: Вид. ХДПУ, 2000. – С. 338 – 343.

 5. Форостян А.Ф. Середні навчальні заклади Півдня України як центри естетичного виховання (II пол. XIX – поч. XX ст.) // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Вип. XXX. – Херсон: Вид. ХДУ, 2002. – С. 30 – 33.

 6. Форостян А.Ф. Естетичне виховання в приватних навчальних закладах Півдня України у II пол. XIX – на поч, XX ст. // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Вип. 38. – Херсон: Вид. ХДУ, 2005. – С. 31 – 34.

 7. Форостян А.Ф. Висвітлення в періодичній пресі ІІ половини ХІХ століття питань освіти, науки та культури Півдня України // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Вип. 40. – Херсон: Вид. ХДУ, 2005. – С. 354 – 358.

 8. Форостян А.Ф. Мистецькі товариства Півдня України (ІІ половина ХІХ століття) їх освітня та виховна роль // Наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту, Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – У 3-х т. – Вип. 12. – Миколаїв: МДУ, 2006. – Т. 3. – С. 69 – 73.

 9. Форостян А.Ф. Естетичне виховання учнів гімназій засобами образотворчого мистецтва на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Ч. І. – Луганськ: Вид. ЛНПУ “Альма-матер”, 2006. – С. 176 – 184.

 10. Форостян А.Ф. Педагогічна преса Півдня України другої половини ХІХ століття – джерело культурного розвитку учнівської молоді // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред. Н.С. Побірченко. – Вип. 16. – К: Міленіум, 2006. – С. 172 – 176.

Методичні рекомендації:

 1. Форостян А.Ф. Методичні рекомендації з курсу “Історія української художньої культури. Розвиток естетичної освіти Херсонщини в XIX - поч. ХХ ст. ” – Херсон: Вид. ХДУ, 2001. – 28 с.

 2. Форостян А.Ф. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу “Педагогіка”: для студентів ІІ курсу денної форми навчання факультету культури і мистецтв спеціальності 6.040100 “Психологія. Спеціалізації: художня культура, режисура молодіжних театрів”. – Херсон: Вид. ХДУ, 2005. – 36 с.

Тези доповідей та інші видання:

 1. Форостян А.Ф. Художньо-естетичне виховання молоді засобами хореографії в практичній діяльності А.Я. Цорна (історичний нарис) // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Зб. наук. пр. – У 2-х кн. – Кн. ІІ. – К., 2002. – С. 221 – 225.

 2. Форостян А.Ф. Особливості розвитку предметів художньо-естетичного циклу в гімназіях Півдня України у II пол. XIX – поч. XX ст. // Зб. наук. пр., Вип. 21. / За ред. Академіка АПН України Євтуха М.Б. – Київ: Вид. Центр. КНЛУ, НМАУ, 2002. – С. 93 – 96.

 3. Форостян А.Ф. Культурні традиції освітньої галузі Півдня України в ХІХ ст. // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. ст. – Вип. ХІІІ. – Мелітополь: Вид. “Сана”, 2003. – С. 73 – 78.

 4. Форостян А.Ф. Роль національних меншин у формуванні естетичної культури Херсонщини в ХІХ ст. // Українська культура: питання історії, теорії, методики: Зб. матер. Всеукр. наук. конф. – Херсон: Вид. ХДУ, 2005. – С. 29 – 31.

 5. Форостян А.Ф. Музично-естетичне виховання учнівської молоді на Півдні України в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття // Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи: Матер. Між нар. наук.-практ. конф. (14-15 вересня 2006 року). – Херсон: РІПО, 2006. – С. 158 – 159.