Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Чирун Любомир Вікторович. Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / НАН України; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 163арк. — Бібліогр.: арк. 141-148.Анотація до роботи:

Чирун Л.В. Розробка методів апроксимацій трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.- Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2007.

Дисертація присвячена розробленню методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови. Для досягнення поставленої мети здійснено порівняльний аналіз систем синтезу мови, методів сумування неперервних дробів. Знайдено можливість використання апарату теорії неперервних дробів до задач синтезу мови. На основі цього запропоновано новий підхід до поняття збіжності неперервних дробів, розроблено новий алгоритм, що дає можливість сумувати неперервні дроби “розбіжні” в класичному розумінні. Також запропоновано алгоритми знаходження значень модуля і аргумента комплексних чисел за допомогою неперервних дробів. Розроблено алгоритми знаходження знаку аргумента комплексного числа на основі аналізу підхідних дробів неперервного дробу.

Використання неперервних дробів в задачах синтезу мови дало можливість покращити точність апроксимації трансферних функцій при зменшені часу, який необхідний для перерахунку коефіцієнтів моделі синтезу мови.

Здійснено обчислювальні експерименти з апроксимації трансферних функцій з використанням запропонованого способу і порівняно результати з класичними способами. Порівняльний аналіз результатів показав, що запропонований спосіб є ефективнішим за класичні способи по простоті і зменшенню часу обчислень при необхідній точності апроксимації.

У роботі розв’язано важливу науково-технічну задачу апроксимації трансферних функцій в системах синтезу мови з використанням неперервних дробів, що дозволило збільшити точність апроксимації, скоротити час, необхідний для апроксимації коефіцієнтів голосової моделі за рахунок розроблених алгоритмів. В процесі виконання цієї роботи одержані наступні результати.

  1. Здійснено порівняння різних підходів до синтезу мовних сигналів і встановлено, що для покращення точності і зменшення часу, необхідного на апроксимацію коефіцієнтів моделі синтезу мови, доцільніше для апроксимації трансферних функцій використовувати методи теорії неперервних дробів, а не існуючі підходи.

  2. Запропоновано і обґрунтовано новий критерій збіжності неперервних дробів, який дає можливість на відміну від існуючих методів, підсумовувати неперервні дроби розбіжні в класичному розумінні.

  3. Здійснено порівняльну характеристику всіх існуючих методів підсумовування неперервних дробів і встановлено, що найкращими є -алгоритм і -алгоритм відносно кількості обчислювальних операцій необхідних для знаходження значення неперервного дробу, що апроксимує трансферну функцію в системі синтезу мовних сигналів.

  4. Вперше розроблено нові обчислювальні методи для апроксимації трансферних функцій в системах синтезу мовних сигналів, які на відміну від класичних дозволили підвищити точність апроксимації.

  5. Обґрунтованоно класифікацію неперервних дробів з використанням графів, що дало змогу краще зрозуміти структуру різних типів неперервних дробів і можливість їх застосування при розробці мовних синтезаторів.

  6. Розроблено та створено прикладне програмне забезпечення для знаходження значень трансферних функцій в системах синтезу мовних сигналів, яке дало можливість підвищити точність апроксимації трансферних функцій (похибка становить ) і отримати виграш по часу апроксимації.

Публікації автора:

Шмойлов В.И., Чирун Л.В. Комплексные числа и непрерывные дроби.- Львов: Меркатор.- 2001.- 564с.

Чирун Л.В., Русин Б.П., Шмойлов В.І. Проектування інформаційної моделі обробки зображень з використанням теорії ланцюгових дробів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі.- №464.- Львів, 2002.- C. 295-301.

Чирун Л.В. Модель адаптивного синтезу мови в цифрових сигнальних процесорах на основі неперервних дробів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі.- №489.- Львів, 2003.- C. 307-315.

Чирун Л.В., Русин Б.П. Адаптивні алгоритми апроксимації коефіцієнтів моделі синтезу мовних сигналів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.- №522.- Львів, 2004.- C.109-114.

Chyrun L.V. Method for solving systems of linear algebraic equations with tree-diagonal matrix // Тези XVI Відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, КМН-2001.- Львів, 2001.- C. 64.

Чирун Л.В., Кісь Я.П. Моделювання та розв’язок алгебраїчних рівнянь в нелінійних задачах // Тези Першої міжнар. конф. з індуктивного моделювання “МКІМ-2002”.- Львів, 2002.- Т.3.- C. 245-249.

Чирун Л.В. Модель розпізнавання голосових сигналів на основі неперервних дробів // Тези XVIII відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН-2003.- Львів, 2003.- C. 239-243.