Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Тульчинський Петро Григорович. Розробка механізму розширеного запиту за зразком у застосуваннях баз даних: дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2003.Анотація до роботи:

Тульчинський П.Г. Розробка механізму розширеного запиту за зразком у застосуваннях баз даних. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

У дисертації розглянуті питання автоматизації розробки багатокомпонентних та розподілених застосувань баз даних, що обробляють складно структуровану інформацію. Запропоновані методи специфікації, добування, подання, візуалізації та обробки мереж семантично-зв'язаних сутностей або об'єктів. Розроблена графічна мова специфікації таких мереж за зразком, доведена її повнота та запропонований алгоритм трансляції цієї мови в SQL-подібну мову запитів вміщуючої СКБД. На її основі розроблена комплексна специфікація графового прототипу застосування та технологія розробки й реіжиніринґу застосувань засобами графових прототипів. Технологія реалізована та випробувана у розробці багатьох застосувань.

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу створення оригінального підходу до обробки й подання складно структурованої семантично-зв'язаної інформації для прискорення реалізації, підвищення якості, полегшення підтримки та модифікації застосувань БД. Запропонована технологія пройшла апробацію при реалізації прототипів прикладних застосувань БД у галузях геофізики, медицини, зв’язку тощо.

У ході дослідження отримані такі основні результати.

  1. Запропонована структурована семантична мережа для подання моделі предметної області щодо завдання генерації складних застосувань БД з різнорідними складно структурованими даними. Структурована семантична мережа узагальнює мережні концептуальні моделі даних, насамперед ER та UML.

  2. Запропонований інформаційний граф як уніфікований засіб подання, візуалізації та ведення структурованих семантичних мереж, та їхніх фрагментів.

  3. Розроблений та досліджений механізм графових запитів для добування зі складно структурованої БД мережі семантично зв'язаних фрагментів.

  4. Запропонована графічна мова ER-QBE для специфікації графових запитів за зразком. Доведена її повнота та розроблений алгоритм трансляції ER-QBE в
    SQL-подібну мову вміщуючої СКБД.

  5. Побудована комплексна специфікація складного застосування БД, на підґрунті графових запитів – графовий прототип. Технологія прототипування застосувань на основі графових прототипів забезпечує користувача гнучкими можливостями автоматичної генерації та узгодженого реінженіринґу великих систем. Технологія випробувана у реалізації ланки професійних програмних пакетів різного призначення, серед яких найбільшого поширення досягла інформаційна вітрина геофізичних даних “ГеоПошук”.

Публікації автора:

1. Инструментарий прототипирования прикладных систем по модели предметной области / В.О. Гречко, О.Л. Перевозчикова, В.Г. Тульчинский, П.Г. Тульчинский // Упр. системы и машины. – 1998. – №1. – С. 78-92.

2. Grechko V., Tulchinsky P., Tulchinsky V. From QBE to graph queries // Informatica. – 1998. – 9, N1. – P. 51-64.

3. Тульчинский П.Г. Организация интерактивной среды анализа геофизических данных // Упр. системы и машины. – 1999. – N1. – С. 28-38.

4. Гречко В.О., Тульчинский В.Г., Тульчинский П.Г. Информационные хранилища в промысловой геофизике // Проблемы программирования. – 2000. – №1–2. – С.435-444.

5. Тульчинский В.Г., Тульчинский П.Г. Графовый прототип приложения // Проблемы программирования. – 2002. – №1-2. – С.489-498.