Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Овсяник Антоніна Володимирівна. Розробка комплексної ресурсозберігаючої технології утилізації волокномістких відходів в картонно-паперовій промисловості : Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". — К., 2003. — 156арк. : іл — Бібліогр.: арк. 135-148.Анотація до роботи:

Овсяник А.В. “Розробка комплексної ресурсозберігаючої технології утилізації волокномістких відходів в картонно-паперовій промисловості”. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2003.

Визначено умови інтенсифікації процесів освітлення води у виробництві паперу та картону при застосуванні методів відстоювання, фільтрування та флотації з використанням коагулянтів та флокулянтів. Показано, що при застосуванні двохстадійного освітлення води підвищується ефективність процесу при скороченні витрат реагентів. Вперше використано сорбенти з магнітними властивостями для глибокого очищення води. Розроблено нові методи отримання коагулянтів та флокулянтів, які забезпечують інтенсифікацію відстоювання волокномістких осадів з води. Визначено вплив скопу, коагулянтів та флокулянтів на папероутворюючі властивості макулатурної маси, знайдено умови повторного використання скопу при забезпеченні необхідної якості паперової продукції. Встановлено умови ефективного зневоднення скопу фільтруванням при використанні коагулянтів та флокулянтів, розроблено методи його перетворення в гіпсоволокнисті матеріали без попереднього зневоднення. Розроблено комплексну ресурсозберігаючу технологію уловлювання волокна та очищення зворотних вод, що забезпечує повторне використання води та волокна, утилізацію осадів непридатних для виробництва.

Публікації автора:

1. Гомеля М.Д., Превер А.В., Радовенчик В.М. Вплив рН на ефективність механічної очистки стічних вод виробництва картону // Экотехнологии и ресурсосбережение. -1998. - №2. - С.62-66. Внесок здобувача: проведено потенціометричне титрування модельних розчинів та стічних вод, визначено ефективність освітлення зворотної води виробництва картону в діапазоні рН від 2 до 12.

2. Превер А.В., Радовенчик В.М. Оценка эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства // Экотехнологии и ресурсосбережение. -1999. -№1. - С.65-68. Внесок здобувача: проведені експериментальні дослідження по освітленню зворотних вод різноманітного складу при використанні сульфату та гідроксохлоридів алюмінію, алюмінату натрію.

3. Радовенчик В.М., Овсяник А.В., Костюк Т.В. Ефективність флокулянтів при очистці стічних вод виробництва картону // Наукові вісті НТУУ " КПІ ". - 1999. - №2. - С. 155-158. Внесок здобувача: проведені дослідження по визначенню впливу полікатіонітів (ПЕІ,ВПК-402, Водаміну) на ефективність освітлення води.

4. Гомеля Н.Д., Превер А.В., Примаков С.Ф, Радовенчик В.М. Утилизация скопа. Влияние реагентов на эффективность фильтрования скопа // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 1999. -№5. - С.47-50. Внесок здобувача: експериментальні дослідження по впливу реагентів на ефективність фільтрування та зневоднення скопу.

5. Радовенчик В.М., Превер А.В., Кириченко В.А., Овсянкіна В.О. Очистка стічних вод підприємств переробки макулатури магнітно-сорбційним методом // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. -№4. - С.28-32. Внесок здобувача: вивчено процеси освітлення стічних вод при використанні магнетиту та полікатіонітів.

6. Утилізація осадів в виробництві картону. Відстоювання та фільтрування осадів, що містять волокно / М.Д. Гомеля, Т.В. Костюк, А.В. Овсяник та ін. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. -№ 2. - С. 107-112.

Внесок здобувача: дослідила процеси освітлення води при застосуванні флокулянтів фірми “Штокгаузен”, процеси зневоднення скопу.

7.Патент 33123А України, МКВ 6 С 02Р 1/56. Спосіб отримання флокулянта /М.Д. Гомеля, А.В. Превер, В.М. Радовенчик. - №98126395; Заявл.03.12.98; Опубл. 15.02.01, Бюл. №1. -4с.. Внесок здобувача: дослідження процесів поліконденсації діетилентриаміну з епіхлоргідрином, оцінка ефективності отриманих результатів полікатіонітів при освітлені зворотних вод.

8. Патент 32873А України, МПК 6 С 01Р 7/56, С 01Р 7/60. Спосіб отримання основних хлоридів алюмінію /М.Д. Гомеля, В.М. Радовенчик, А.В. Овсяник. - №98063402; Заявл. 30.06.01; Опубл. 15.02.01, Бюл. №1. -Зс.. Внесок здобувача: синтез гидроксохлоридів та гидроксосульфатів алюмінію із сульфату алюмінію, оцінка ефективності отриманих коагулянтів при очищені зворотних вод.

9. Гомеля Н.Д., Превер А.В. Разработка безотходной технологии производства картона // Тез. докладов семинара " Экология воды и здоровье человека ", Ялта. - 1996. - С.16-17. Внесок здобувача: визначила вплив скопу на фізико-механічні властивості картону.

10. Использование флокулянтов для очистки сточных вод картонного производства / Н.Д. Гомеля, А.В. Превер, В.М. Радовенчик, Т.В. Костюк // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции " Экология промышленного города ", Мариуполь. - 1997. - С.75-76. Внесок здобувача: визначено вплив катіонних флокулянтів на ефективність освітлення зворотних вод картонного виробництва.

11. Определение эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства / Н.С. Куприенков, А.В. Превер, В.М. Радовенчик, Т.В. Костюк // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции "Экология промышленного города", Мариуполь. - 1997. - С.76. Внесок здобувача: дослідила вплив доз алюмінієвих коагулянтів та їх основності на ефективність очистки зворотних вод картонного виробництва.

12. Кириченко В.О., Превер А.В. Очистка стічних вод процесів переробки макулатури // Збірник док. Міжнародної науково-технічної студентської конференції. - Том II. – Львів. - 1998. - С. 126-128. Внесок здобувача: дослідила вплив магнетиту на ефективність освітлення води.

13. Гомеля М.Д., Овсяник А.В., Примаков С.П., Радовенчик В.М. Утилізація скопу на Київському картонно-паперовому комбінаті /Сб.: Перспективные направления экологии, экономики, энергетики. – Одесса. - 1999. - С.74-80. Внесок здобувача: вибір складу, підготовка композицій, та одержаних зразків паперу з використанням макулатурної маси, скопу коагулянту, та флокулянтів.

14. Гомеля Н.Д., Овсяник А.В., Радовенчик В.М. Оценка эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства // Шестая международная научно-техническая конференция Пап-Фор 2000 ( 11-12 сентября 2000 г., г.Санкт-Петербург ), - С.-Петербург. - 2000. - С.54-56. Внесок здобувача: провела дослідження по визначенню ефективності алюмінієвих та залізних коагулянтів при освітлені стічних вод картонного виробництва.