Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Семків Олег Михайлович. Розробка епоксидних композиційних матеріалів з пониженою горючістю та поліпшеними експлуатаційними властивостями : Дис... канд. наук: 21.06.02 - 2004.Анотація до роботи:

Семків О.М. Розробка епоксидних композиційних матеріалів з пониженою горючістю та поліпшеними експлуатаційними властивостями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – Пожежна безпека. – Академія пожежної безпеки України, Харків, 2003.

Дисертаційну роботу присвячено розробці епоксидних композиційних матеріалів зі зменшеною пожежною небезпекою і поліпшеними експлуатаційними характеристиками та вивчення їх поведінки у виробах в умовах високих температур. Виявлено вплив природи активних центрів мінеральних наповнювачів на процеси термічної і термоокислювальної деструкції та на комплекс технологічних, фізико-механічних властивостей, хімстійкість та структуру епоксиполімерів. Розроблені епоксидні композиційні матеріали зниженої горючості і димоутворюючої здатності з поліпшеними експлуатаційними властивостями з використанням техногенного наповнювача – залізоалюмінієвих оксидів, моноамонійфосфату і бромвміщуючого епоксидного олігомера. Вперше проведена комплексна оцінка пожежної небезпеки розроблених матеріалів за п’ятьма стандартними методами для будівельних матеріалів. Встановлена можливість підвищення межі вогнестійкості залізобетонних перекрить при нанесенні товстоплівочних епоксидних покрить. Здійснена практична реалізація виконаних розробок.

1. В дисертації представлені теоретичні узагальнення і нове рішення наукової задачі щодо створення полімерного композиційного матеріалу зі зменшеною пожежною небезпекою і поліпшеними експлуатаційними властивостями на основі епоксиполімерів і їх поведінку у виробах в умовах підвищених температур.

2. Встановлено, що найбільш істотний вплив на процеси термічної і термоокислювальної деструкції роблять кислотні активні центри залізоалюмінієвих і алюмосилікатних мінеральних наповнювачів (ОЖАН, ОЖАО, каолініт, шамот). Ці ж наповнювачі забезпечують найбільше інгібування процесу горіння епоксиполімерів і підвищення величини кисневого індексу до 28 – 30 %. Наповнювачі з низькою концентрацією кислотних центрів (периклаз і кальцит) слабко впливають на термоокислювальні процеси деструкції і зниження горючості епоксиполімерів.

3. Виявлено вплив природи активних центрів мінеральних наповнювачів на комплекс технологічних, фізико-механічних властивостей, хімстійкість і структуру епоксиполімерів. Показано, що наповнювачі з високою концентрацією кислотних поверхневих активних центрів збільшують швидкість процесу затвердження і сприяють формуванню більш твердих полімерів, для яких збільшується коефіцієнт дифузії рідких середовищ. Встановлено, що підвищеною стійкістю до абразивного зносу характеризуються композиції з наповнювачами з найбільшим змістом кислотних активних центрів, які забезпечують помірну густоту зшивки, невисокі значення температури склування, велику еластичність і ударну в'язкість.

4. Показана можливість регулювання кисневого індексу, міцністних показників і структури епоксиполімерів, наповнених залізоалюмінієвими оксидами і моноамонійфосфатом. Отримано поліноміальні залежності властивостей при зміні компонентного і концентраційного складу композицій.

5. Встановлено, що розроблені матеріали відносяться до групи горючості Г1, до групи поширення полум'я РП1, за показниками токсичності до групи помірно небезпечних, повільно поширюють полум'я по поверхні, підвищують температуру самозаймання на 50 С і знижують димоутворюючу здатність при тлінні майже в 1,5 рази.

6. Проведено теоретичні розрахунки меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій і параметрів розвитку пожежі в цеху з застосуванням епоксидної композиції ЕБЖАМО. Показана ефективність. Епоксидні композиційні матеріали зниженої горючості знайшли практичне застосування для вогнезахисту залізобетонних і металевих поверхонь на підприємствах: ДП «Завод ім. Малишева» (м. Харків), ТОВ «ТД НК Альянс – Крим» Врожайна нафтобаза.

Публікації автора:

 1. Семкив О.М., Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Подгорная Л.Ф., Гринченко Л.А. Влияние дисперсных наполнителей на процессы отверждения и эксплуатационные свойства эпоксидных композиций // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – Харьков: – 2001. – Вып. 3. – С. 190-194.

 2. Яковлєва Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Сыровой В.В., Спирин Ю.А. Влия-ние кислотно-основных свойств дисперсных минеральных наполнителей на про-цессы термоокислительной деструкции и горючести эпоксиполимеров // Проб-лемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 2001. – Вып. 9. – С. 249-257.

 3. Яковлева Р.А., Латорец Е.В., Семкив О.М., Попов Ю.В., Данченко Ю.М., Рачковский А.В. Восстановление сооружений городского хозяйства с использованием бактерицидных и огнестойких полимерных материалов. Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – Вып. 39. – С. 84-87.

 4. Яковлева Р.А., Латорец Е.В., Семкив О.М., Данченко Ю.М., Обиженко Т.Н., Попов Ю.В., Ткач А.Н. Автоматизированная система выбора композиционных полимерных материалов с заданным комплексом свойств // Вестник нацинального технического университета «ХПИ», 2002. – т.1. – С. 119-122.

 5. Яковлева Р.А., Рачковский А.В., Шаповалова Е.А., Семкив О.М. По-ксиполимерные материалы пониженной горючести для наливных полов // Проб-лемы пожарной безопасности. – Харьков: АПБУ, 2002. – Вып. 12. – С. 198-203.

 6. Семкив О.М. Расчет параметров пожара в цехе микроэлектроники // Проб-лемы пожарной безопасности. – Харьков: АПБУ, 2001. – Вып. 10. – С. 168-170.

 7. Яковлева Р.А., Семкив О.М., Гудович О.Д. Влияние ингибиторов горения на пожарную опасность эпоксиполимеров // Вісник КНУТД. – Київ: 2002. – № 2. – С. 180-182.

 8. Позитивне рішення від 14.08.2003 про видачу пат. 2003021492 України, 7 С08L63/02. Полімерна композиція зниженої горючості для наливних підлог / Яковлєва Р.А., Харченко І.О., Семків О.М., Довбиш А.В., Попов Ю.В., Коваленко А.С.; за заявкою, поданою 20.02.03.

 9. Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Сыровой В.В., Обиженко Т.М., Фомин С.Л. Влияние минералогического состава и структуры дисперсных наполнителей на горючесть бромсодержащих эпоксидных материалов // Тезисы доклада IV Международной конференции «Полимерные материалы пониженной горючести». – Волгоград. – 17–19 октября 2000 г. – С. 48–49.

 10. Яковлєва Р.А., Семків О.М., Попов Ю.В., Сировий В.В., Обіженко Т.М., Фомін С.Л. Підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки будівель при використанні епоксидних композиційних матеріалів зниженої горючості // Тези доповіді V Міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека – 2001”. – Львів. – С. 352.

 11. Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Обиженко Т.Н., Семкив О.М., Дмитриева Н.В., Латорец Е.В. Эпоксидные композиции для предупреждения возгорания изделий строительного и электротехнического назначения // Тезисы доклада II Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». – Минск. – 2003. – С. 259-260.

 12. Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Обиженко Т.Н., Дмитриева Н.В. Эпоксидные композиции пониженной горючести для изделий строительного и электротехнического назначения // Тезисы доклада XVIII научно-практической конференции «Снижение риска гибели людей при пожарах». – Москва. – 2003.

 1. Яковлева Р.А., Попов Ю.В., Нехаев В.В., Гудович О.Д., Марченко И.А. Комплексная оценка пожарной опасности и токсичности эпоксиполимеров // Тезисы доклада VI науч.-практ. конф. «Пожарная безопасность – 2003». – Харьков: АПБУ, 2003. – С. 175-177.

Особистий внесок автора у працях, які опубліковані в співавторстві: [1-5, 7] – постановка, проведення експериментів, аналіз результатів; [8] – аналіз експериментальних результатів, складання формули винаходу.