Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Горностай Марія Павлівна. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2009.Анотація до роботи:

Горностай М. П. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці нових методів персоналізації для систем електронного навчання та побудові архітектури інформаційних систем, що підтримують персоналізацію.

В роботі побудовано математичну модель персоналізації; на основі проведеного аналізу сформульовані та обґрунтовані принципи побудови систем надання рекомендацій та їх переваги. Розроблений новий метод надання рекомендацій для застосування у системах електронного навчання. На основі розробленого методу побудовано алгоритм надання рекомендацій, орієнтований на покращення часу побудови рекомендацій. Зроблене порівняння результатів роботи алгоритму із результатами роботи інших відомих алгоритмів персоналізації на основі реальних великих масивів даних, яке демонструвало підвищення рівня адекватності рекомендацій і скорочення часу підрахунку рекомендацій.

Розроблено архітектури персоналізацій інформаційних систем. Побудовано програмний прототип системи персоналізації (з використанням інструментальних засобів Microsoft Visual C# 2005 Express Edition), а також програмні засоби для розповсюдженого середовища системи дистанційного навчання Moodle.

Головним результатом дисертації є розробка і дослідження нових методів персоналізації, які розв’язують практично значиме завдання впровадження систем персоналізації в електронне навчання і мають істотне значення для теорії та практики розробки програмного забезпечення обчислювальних машин і систем.

Основні результати дисертаційної роботи:

 1. Побудовано математичну модель, виконано аналіз можливостей сучасних Інтернет-базованих систем персоналізації. На основі проведеного аналізу сформульовані та обґрунтовані принципи побудови систем надання рекомендацій та їх переваги.

 2. Розроблено новий метод надання рекомендації для застосування у системах електронного навчання. На основі розробленого методу побудовано алгоритм надання рекомендацій, що покращує час побудови рекомендацій.

 3. Запропоновано поняття множини суттєвих елементів, досліджені властивості та розроблено алгоритм побудови цієї множини. Доведено, що розв’язок задачі персоналізації не виходить за межі даної множини.

 4. Проведено порівняння достовірності результатів роботи побудованого алгоритму та інших відомих алгоритмів персоналізації на основі реальних великих масивів даних, яке демонструвало підвищення рівня адекватності рекомендацій.

 5. Розроблено архітектури персоналізацій інформаційних систем. Побудовано програмний прототип системи персоналізації, а також програмні засоби для розповсюдженої системи дистанційного навчання Moodle.

Публікації автора:

 1. Горностай М. П. Про застосуваня кластерного аналізу до побудови інформаційних систем, здатних навчатися / М. П. Горностай // Вісник Київського університету. – 2007. – № 2. – С. 139–144. – (Серія “Фіз.-мат. науки”).

 2. Горностай М. П. Деякі питання серверної підтримки інформаційних систем, здатних до навчання / М. П. Горностай // Вісник Київського університету. – 2007. – № 3. – С. 123–130. – (Серія “Фіз.-мат. науки”).

 3. Горностай М. П. Алгоритми і методи надання рекомендацій та їх оптимізація / М. П. Горностай // Проблеми програмування. – 2007. – № 4. –
  С. 69–76.

 4. Горностай М. П. Впровадження систем надання рекомендацій в електронне навчання / М. П. Горностай, В. В. Бублик // Наукові записки НА УКМА. – 2007. – Том 73. – С. 47–52. – (Серія “Комп’ютерні науки”).

 5. Горностай М. К организации среды персонализации в системах электронного обучения / М. Горностай, В. Бублик // Problems of Education in the 21st Century. Current research on ICT and science education. – 2008. – № 3. –
  P. 87–92.

 6. Горностай М. Adoption problems of ePortfolio development and ePortfolio usage // ХІІІ Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 3–5 жов. 2006 р., Львів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 44–45.

 7. Горностай М. П. Adoption strategy for implementing & usage ePortfolios in International companies // Четверта міжнар. конф. “ePortfolio 2006: eStrategies for Empowering Learners”, 11–12 жов. 2006 р., Оксфорд, Англія. – Режим доступу до матеріалів конференції: http://www.eife-l.org/publications/eportfolio/proceedings/ ep06/ep2006_papers/ gornostay/view.

 8. Горностай М. П. Анализ преимуществ использования электронного обучения в корпоративной сфере // Міжнар. наук.-практ. конф. “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ’2006”, 1–15 жов. 2006 р., Одесса. – Одесса : Черноморье, 2006. – Том 5. Транспорт, Физика и математика, Химия. – C. 57–58.

 9. Горностай М. П. Методи та алгоритми персоналізації інформаційних систем // Четверта міжнар. конф. “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2007)”, 4–9 верес. 2007, Бердянськ. – К. : Університетське видавництво Пульсари, 2006. – С. 250–255.

 10. Горностай М. П. Гібридні системи надання рекомендацій та їх реалізація для систем електронного навчання // Проблеми програмування. Спеціальний випуск (Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф. з програмування УкрПРОГ’2008, 27–29 трав. 2008 р., Київ). – К. : Спеціалізована друк. наук. журн. НАН України, 2008. – № 2–3. – С. 453–458.