Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Акустика


322. Семенов Василь Юрійович. Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тракту: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / НАН України; Інститут гідромеханіки. - К., 2004. , табл.Анотація до роботи:

Семенов В.Ю. Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тракту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.06 – Акустика. – Інститут гідромеханіки НАНУ, Київ, 2004 р.

Мета роботи - розробка методів корекції мовного сигналу на основі авторегресивної (АР) моделі його утворення.

Розроблено економічний алгоритм блокової калманівської фільтрації мовного сигналу неперетинними блоками довільної довжини. Покращення сегментного відношення сигнал/шум перед традиційними методами калманівської фільтрації мови складає до 3 дБ. Скорочення кількості операцій становить від 2.4 до 11.1 разів.

Розроблено завадостійкий підхід до оцінювання АР параметрів мови, заснований на векторному квантуванні. Метод складається з вибору АР кванту, що максимізує функціонал правдоподібності, та ітераційного уточнення. Показано, що для ефективної реалізації підходу достатньо 16 квантів.

Запропоновано метод сліпої деконволюції мовних сигналів в присутності шуму, що використовує лінійні спектральні частоти (ЛСЧ). Розроблено метод обчислення ЛСЧ, що має переваги перед існуючими підходами.

Публікації автора:

1. Калюжный А.Я., Семенов В.Ю. Экономичный метод очистки речи от шума, основанный на блочном представлении сигнала в пространстве состояний и векторном квантовании // Акуст. вісн. – 2002. – Т. 5, №3. - C. 28-34.

2. Семенов В.Ю. Новый метод вычисления линейных спектральных частот речевых сигналов, основанный на универсальном алгоритме решения трансцендентных уравнений // Акуст. вісн. – 2002. – Т. 5, №4. – C. 38–50.

3. Калюжный А.Я., Семенов В.Ю. Метод слепой деконволюции речевых сигналов, основанный на анализе линейных спектральных частот // Акуст. вісн. – 2003. – Т. 6, №3. – C. 34–43.

4. Семенов В.Ю. Экономичный способ калмановской фильтрации, основанный на блочной модели в пространстве состояний // Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. пр. – Київ. – 2001. – Т.1. – С. 334–344.

5. Калюжный А.Я., Семенов В.Ю. Адаптивная калмановская фильтрация речевых сигналов, основанная на блочной модели в пространстве состояний и векторном квантовании авторегрессионных параметров // Электроника и связь. – 2001. – №11. – C. 14–17.

6. Kovtonyuk A., Kalyuzhny A., Semenov V. Adaptive Kalman filtering of speech signals based on a block model in the state space and vector quantization of autoregressive features // Proc. Int. Conf. Speech Science Technology. – Canberra (Australia). – 2000. – P. 262–267.

7. Semenov V., Kovtonyuk A., Kalyuzhny A. Computationally efficient method of speech enhancement based on block representation of signal in state space and vector quantization // Proc. Int. Conf. Spoken Language Proces. – Denver (USA). – 2002. – P. 2509–2512.

8. Semenov V., Kalyuzhny A., Kovtonyuk A. Efficient calculation of line spectral frequencies based on new method for solution of transcendental equations // Proc. Int. Conf. Acoust. Speech Signal Proces. – Hong Kong. – 2003. – Vol. 2. – P.457–460.