Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Герасимчук Павло Віталійович. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2008.Анотація до роботи:

Герасимчук П.В. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Луцький державний технічний університет, Луцьк, 2008.

У дисертаційній роботі досліджено напружено-деформований стан ізотропних пластинчастих елементів конструкцій з криволінійною (по дузі кола) наскрізною тріщиною, береги якої приходять у гладкий контакт під дією рівномірно розподілених згинальних моментів чи двох зосереджених згинальних моментів, прикладених на серединному перпендикулярі тріщини. Досліджено двосторонній згин пластини рівномірно розподіленими моментами з двома однаковими тріщинами з урахуванням контакту берегів за геометричної і механічної симетрії задачі. Внаслідок контакту берегів тріщини розв’язок досліджуваних задач подавався у вигляді суперпозиції розв’язків двох задач: плоскої задачі теорії пружності та технічної теорії згину пластин. Використовуючи методи теорії функцій комплексної змінної та комплексні потенціали плоскої задачі теорії пружності та класичної теорії згину пластин, розв’язок задач зведено до задач лінійного спряження, на основі яких отримано рівняння для знаходження контактного зусилля між берегами тріщин, знайдено його аналітичний розв’язок та записані явні вирази для комплексних потенціалів плоскої задачі і задачі згину пластин, коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів, на основі яких з використанням механічних теорій міцності та критеріїв механіки руйнування можна з’ясувати граничний стан та експлуатаційний ресурс конструкції. Здійснено числовий аналіз контактного зусилля між берегами тріщин, коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів при зміні геометричних і механічних параметрів задач для одностороннього і двостороннього згину пластин рівномірно розподіленими та зосередженими моментами, прикладеними у центрі кола чи двох точках на серединному перпендикулярі задачі. Виявлені умови, коли існують розв’язки задач у такій постановці, де і як почне відбуватися відставання берегів тріщин при зміні зовнішнього навантаження чи кута їх розхилу. Зіставлено розв’язки задач у різних постановках – з урахуванням контакту берегів тріщин і без нього.

Публікації автора:

 1. Герасимчук П.В., Божидарнік В.В., Опанасович В. К. Односторонній згин пластини з тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів // Наукові нотатки Луцького технічного університету. – 2003. – С. 57–63.

 2. Герасимчук П. Згин пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола зосередженими моментами, прикладеними в центрі кола, з урахуванням контакту її берегів // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямком інженерна механіка). – Луцьк, 2005. – С. 58–66.

 3. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Двосторонній згин пластини з несиметричною наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів // Проблемы прочности. – 2006, № 5 (383). – С. 135–141.

 4. Божидарнік В., Опанасович В., Герасимчук П. Двосторонній згин пластини з двома симетричними наскрізними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 2. – С. 20–30.

 5. Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Двосторонній згин пластини з круговим отвором і шайбою з урахуванням контакту берегів шайби // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка) – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2007, Вип. 20 (2). - С. 200 - 204

 6. Божидарнік В., Опанасович В., Герасимчук П. Згин ізотропної пластини, ослабленої розрізом по дузі кола з контактуючими берегами // Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – С. 7–16.

 7. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Двосторонній згин ізотропної пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола з рахуванням контакту її берегів // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. Під. заг. ред. В. В. Панасюка. – Львів, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 2004. – С. 213–218.

 8. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Згин пластини з двома рівними симетричними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів // Механічна втома матеріалів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006), 25–28 вересня 2006 р. Тернопіль (Україна): Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006. – С. 450–455. – 536 с.

 9. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Згин ізотропної пластини, ослабленої розрізом по дузі кола з контактуючими берегами // Тези всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (Львів, 2–5 листопада 2004). Львів, 2004. – С. 15–16.

 10. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Згин зосередженими моментами ізотропної пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів // The Sixth Polish-Ukrainian Conference “Current problems of mechanics of nonhomogeneous media” (Warsaw, 6–10 September 2005). Warszawa: W-wo SGGW, 2005. S. 19–20.

 11. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Двосторонній згин пластини з несиметричною наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій” (Київ, 1–4 листопада 2005). – Т 1. – С. 49–50.

 12. Герасимчук П.В. Згин зосередженим моментом ізотропної пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів // Тези відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи” (Львів, 21–23 вересня 2005). Львів, 2005. – С. 237–240.

 13. Герасимчук П. Згин пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола зосередженим моментом, прикладеним в центрі кола, з урахуванням контакту її берегів // Тези всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (Львів, 5–8 грудня 2005). Львів, 2005. – С. 17–18.

 1. Божидарнік В.В., Опанасович В.К., Герасимчук П.В. Двосторонній згин пластини з двома симетричними наскрізними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів // Тези VII міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів, 20–23 вересня 2006). - Т. 2. – Львів, 2006. – С. 23–24.

 2. Сулим Георгій, Опанасович Віктор, Герасимчук Павло Двосторонній згин пластини з круговим отвором і шайбою з урахуванням контакту берегів шайби і отвору // Тез. доп. 7-го українсько-польського наук. симп. “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур” (Львів, 5-9 вересня 2007 р.). Львів, 2007. C. 26.