Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Хаустов Максим Миколайович. Розлади особистості у правопорушників молодого віку (клініко-психопатологічна характеристика та підходи до профілактики декомпенсацій) : Дис... канд. наук: 14.01.16 - 2006.Анотація до роботи:

Хаустов М.М. Розлади особистості у правопорушників молодого віку (клініко-психопатологічна характеристика та підходи до профілактики декомпенсацій) – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 - психіатрія. Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. Харків, 2006

У ході роботи було проведено комплексне обстеження 172 засуджених, які відбувають покарання з встановленим діагнозом розлад особистості у дорослих, 128 засуджених без психічних розладів та 100 законослухняних осіб, які знаходяться на обстеженні та лікуванні із діагнозом розлад особистості. Виділено комплекс негативних факторів соціальної ізоляції, що провокують розвиток декомпенсації психічного стану у засуджених з розладами особистості. Установлено, що в клінічній структурі розладів особистості у осіб молодого віку, які знаходяться в місцях позбавлення волі, домінують дисоціальний, істеричний, емоційно - хитливий та параноїдний розлад. Прогностичними критеріям розвитку станів декомпенсації в ув'язнених молодого віку з розладами особистості є: несприятливі фактори пенітенціарного стресу; різке примусове припинення прийому психоактивних речовин; неконтрольована агресивність, афективність поведінки, невідповідність емоційних реакцій ситуації, постійна напруга з неможливістю розслабитися, занепокоєння, тривога, порушення режиму утримування, схильність до втеч, загострення особливостей особистості; висока конфликтность; низька працездатність, активність, незадовільне самопочуття, високий рівень тривожності, дратівливості. Розроблено комплекс профілактичних заходів розвитку станів декомпенсації розладів особистості в ув'язнених.

 1. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової задачі клініко - психопатологічної характеристики розладів особистості у осіб молодого віку, які знаходяться в місцях позбавлення волі, і розробки принципів профілактики розвитку декомпенсації зазначеної патології.

 2. У клінічній структурі розладів особистості у осіб молодого віку, які знаходяться в місцях позбавлення волі, домінують дисоціальний (18,3±4,1% жінок, 21,5±4,4% чоловіків), істеричний (21,2±4,3% жінок, 17,8±4,1% чоловіків), емоційно - хитливий (імпульсивний підтип – 41,7±3,7% жінок, 16,2±3,9% чоловіків; межовий підтип – 14,2±3,7% жінок, 12,8±3,6% чоловіків) та параноідний (10,1±3,2% жінок, 14,2±3,7% чоловіків) розлади. При цьому для обстежених із зазначеними розладами особистості характерна відкрита протидія адміністрації; відхилення від участі в праці; порушення режиму; організація втеч, захоплень заручників, масових безладь.

 3. Патогенетично значимими факторами формування декомпенсацій розладів особистості в ув'язнених є ламання життєвого стереотипу (66,7±5,1% чоловіків і 52,4±5,3% жінок), необхідність постійного підпорядкування співробітникам ВТК (89,8±3,2% чоловіків, 91,3±3,1% жінок), особисті огляди й обшуки (79,8±4,3% чоловіків і 81,3±4,1% жінок), обмеження волі пересування (69,4±4,9% і 47,2±5,3% відповідно), строга регламентація поведінки (59,5±5,3% і 42,1±5,2%), замкнута система спілкування (56,8±5,3% чоловіків і 49,1±5,3% жінок), важка фізична праця (46,5±5,4% чоловіків, 43,7±5,3% жінок), неможливість задоволення сексуальних потреб (51,3±5,4% чоловіків, 49,5±5,3% жінок).

 4. У профілі особистості по шкалах СБОО у засуджених молодого віку виявлено перевагу піків по шкалах психопатії, істерії, депресії, параної і психастенії. В ув'язнених молодого віку з розладами особистості відзначається нездоланний особистісний конфлікт стосовно родини, протилежної статі, страхів і побоюванням, свідомості провини, минулому, майбутньому.

 5. В ув'язнених молодого віку з розладами особистості виявлений високий рівень шкал тесту Басса - Дарки непрямої агресії, дратівливості, негативізму, образи, вербальної агресії і ворожості у сполученні з помірною реактивною і вираженою особистісною тривогою по тесту Спілбергера - Ханіна і підвищеною тривожністю, нестійкістю і порушеною адаптацією по тесту Айзенка. Даний факт визначає специфіку індивідуально - психологічного підходу до даної категорії ув'язнених і його необхідно враховувати при проведенні як режимних, так і психопрофілактичних та психогігієнічних заходів в умовах ВТК.

 6. Прогностичними критеріями розвитку станів декомпенсації в ув'язнених молодого віку з розладами особистості є: несприятливі фактори пенітенціарного стресу; різке примусове припинення прийому психоактивних речовин; неконтрольована агресивність, афективність поведінки, невідповідність емоційних реакцій ситуації, постійна напруга з неможливістю розслабитися, занепокоєння, тривога, порушення режиму утримування, схильність до втеч, загострення властивостей особистості; висока конфліктність; низька працездатність, активність, незадовільне самопочуття, високий рівень тривожності дратівливості.

 7. В умовах пенітенціарної системи доцільним є використання комплексу профілактичних заходів, що включає в себе: коректування всіх режимних заходів з урахуванням особистісних властивостей та психічного стану правопорушника; регулярні огляди психіатром ув'язнених з розладами особистості; виділення груп ризику розвитку декомпенсацій і динамічне спостереження за ними; своєчасну й адекватну корекцію розвинених декомпенсацій; оцінку психоемоційного стану, особистісних властивостей правопорушників і прогнозування їхніх поведінкових реакцій в умовах пенітенціарного стресу; спеціальне навчання та профвідбір співробітників для роботи зі спецконтингентом із розладами особистості.

Публікації автора:

 1. Хаустов М.Н. Клинико – психологические характеристики молодых лиц, находящихся в местах лишения свободы // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т.10, вип.1 (30). – С. 237.

 2. Хаустов М.Н. Социально-психологические факторы риска формирования криминального поведения лиц молодого возраста // Український медичний альманах. – 2002. – Т. 5, № 6. – С. 151 – 152.

 3. Хаустов М.Н. Прогностические критерии развития декомпенсаций расстройств личности у заключённых молодого возраста // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – № 7 2/2. – С. 837 – 838.

 4. Хаустов М.Н. Принципи надання психіатричної допомоги правопорушникам молодого віку з розладами особистості // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, 1(36). – С. 77 – 79.

 5. Гавенко В.Л., Брагина К.Р, Хаустов М.Н. Анализ факторов, сочетающихся с возникновением тревожной и депрессивной симптоматики у лиц молодого возраста, отбывающих наказание в колонии-поселении // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2004. - № 3 (13). – С. 44 – 48 (Особистий внесок Хаустова М.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 6. Хаустов М.Н. Личностные особенности правонарушителей молодого возраста //Медицина третього тисячоліття. Збірник тез конференції молодих вчених ХДМУ. – Харків, 2002. – С. 176 – 177.

 7. Хаустов М.Н. Властивості особистості правопорушників молодого віку // Актуальні питання клінічної медицини. Тези доповідей науково – практичної конференції. – Полтава, 2002. – С. 70.

 8. Хаустов М.Н., Романов Г.В.Принципы коррекции личностных расстройств у лиц, находящихся в ИТК // Материалы ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Харків, 2003. – С. 212 (Особистий внесок Хаустова М.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 9. Хаустов М.Н. Особенности личности у правонарушителей молодого возраста // Невротичні розлади у дітей та підлітків: патогенез, клініка, реабілітація. Матеріали наукового симпозіуму. – Харків, 2003. – С. 103.

 10. Хаустов М.Н. Злочинність серед молоді: формування девіантної поведінки // “Філософія виживання: Молодь і сучасний світ” Матеріали науково–практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2003. – С. 57.

 11. Хаустов М.Н. Социально- психологические факторы риска формирования криминального поведения женщин молодого возраста // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених ХДМУ. – Харків, 2003. – С. 188.

 12. Хаустов М.Н., Калугина Н.Н. Стресс в условиях пенитенциарной системы // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених „Стрес, шок, термінальні стани”. – Донецьк, 2003. – С. 33 (Особистий внесок Хаустова М.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 13. Хаустов М.Н. Вивчення особистісних особливостей правопорушників молодого віку // Тези 58 науково-практичної конференції молодих вчених Національного медичного університету „Актуальні проблеми сучасної медицини”. – К., 2003. – С. 118.

 14. Хаустов М.Н., Калугина Н.Н. Уровни и направленности конфликтности у правонарушителей молодого возраста //Медицина третього тисячоліття, Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків, 2004. – С. 172 (Особистий внесок Хаустова М.М. – набір матеріалу, опис результатів дослідження).

 15. Хаустов М.Н. Проблема надання психіатричної допомоги особам молодого віку, які знаходяться в місцях позбавлення волі. // Психіатрія, наркологія і медична психологія сьогодні. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Луганськ, 2004. – С. 15 – 16.

 16. Хаустов М.Н. Клиническая структура психических расстройств у осуждённых в местах лишения свободы // Актуальні проблеми сучасної медицини. Збірник тез 59 науково-практичної конференції молодих вчених НМУ им. Богомольця. – К., 2005. – С. 162 – 163.

 17. Хаустов М.Н. Особенности личности лиц молодого возраста, находящихся в местах лишения свободы // Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині, Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ХДМУ. – Харків, 2005. – С. 236.

 18. Хаустов М.Н. Методические подходы к коррекции и профилактике расстройств личности и поведения у заключённых молодого возраста // Від фундаментальних досліджень – до медичної практики, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. – Харків, 2005. – С. 173 – 174.

 19. Хаустов М.Н. Принципи формування декомпенсації психічного стану ув’язнених молодого віку // Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини ХМАПО. – Харків, 2005. – С. 96 – 97.