Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


2. Аль-Хаддад Муафак Ібрагім Фрех. Роль традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії: дисертація канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003.Анотація до роботи:

Муафак Ібрагім Фрех Аль-Хаддад Роль традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2003.

У дисертації проаналізовано яку роль і яке місце мають традиції у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії, а також виявлені тенденції розвитку цього явища. В основі методики даної дисертаційної роботи лежать історичний, структурний і порівняльний аналізи.

У роботі проведений аналіз історичного розвитку йорданської архітектури та визначені основні принципи традиційної організації житла, розроблена типологія традиційного йорданського житла і визначені основні принципи у формуванні об’ємно-планувальних та художньо-образних вирішень. У дослідженні вперше проведений аналіз розвитку сучасної йорданської житлової архітектури у контексті використання традиційних принципів формування об’ємно-планувальних вирішень. Порівняльний аналіз основних напрямків розвитку сучасної житлової забудови Йорданії та сусідніх країн, засвідчує, що відбувається він подібними шляхами.

Пріоритетним напрямком її розвитку є інтерпретація та застосування у практиці традиційних архітектурних форм, мотивів, деталей та будівельних матеріалів.

 1. У результаті аналізу літературних джерел встановлено, що незважаючи на велику кількість публікацій, які присвячені архітектурі арабських країн та Йорданії зокрема, цілісної картини розвитку житлової архітектури Йорданії створено ще не було. Також ще не проаналізовано та не визначено ролі традицій у формуванні сучасної житлової архітектури країни. У сьогоднішніх умовах вирішення вказаних проблем має важливе значення.

 2. У дослідженні встановлено, що на формування типології національного йорданського житла вплинули такі фактори:

природно-кліматичні умови;

наявні природні будівельні матеріали та конструкції;

характер трудової зайнятості та соціальна структура населення;

традиційні форми побуту населення та пануюча релігія.

 1. У результаті аналізу історичного розвитку житлової архітектури країни розроблена типологічна класифікація характерних для Йорданії форм житла. Традиційним для Йорднії є односімейний житловий будинок, розрахований на проживання сім’ї з кількох поколінь. До стаціонарних типів житла належать: однородинний житловий будинок атріумного типу з периметральною забудовою (домінуючий тип житла), однородинний компактний житловий будинок, вільно розташований на ділянці, скельний будинок. До тимчасового типу житла належить намет. У дослідженні запропонована класифікація архітектури традиційного йорданського житла.

 2. Виявлено основні тенденції у розвитку архітектури традиційного житла у Йорданії:

В архітектурно-планувальних вирішеннях: домінуюча низька поверховість (1-2 поверхи), ізольованість внутрішніх приміщень, компакність, ізольованість від оточуючого середовища, наявність комунікаційного внутрішнього простору, можливість подальшоного розвитку об’ємно-просторової структури, наявність плоскої експлуатованої покрівлі. Таке об’ємно-планувальне виіршення забезпечує комфортний мікроклімат;

У використаному матеріалі домінує природній камінь різної фактури лицьової поверхні. З особливостями використаного матеріалу пов’язане характерне хроматичне вирішення – м’які пастельні кольори природного каменю;

У формуванні архітектурного образу об’єктів домінують прості геометричні форми, “горизонтальний” розвиток житлової забудови, характерна легка дисиметрія композицій фасадних вирішень.

В архітектурному декорі переважають поєднання арабських (витягнуті пропорції вікон та дверей, характерна конфігурація арочних перемичок), та античних декоративно-оздоблювальних елементів (використання ордерних композицій).

 1. На основі матеріалів дослідження виявлені тенденції у розвитку сучасного житлового будівництва, які продовжують розвиток традиційних архітектурних принципів. Новими тенденціями є: розвиток багатоквартирного та багатоповерхового будівництва, впровадження планувальних схем за європейськими стандартами, що не завжди відповідає традиційним формам побуту йорданських сімей (відсутність загальної кімнати, як замінника традиційного внутрішнього двору, відсутність окремої вітальні для гостей, малогабаритні кухні та коридори). Розвитком традицій у сучасному будівництві є збереження художнього образу та силуету архітектурного об’єкту, застосування традиційних будівельних матеріалів для оздоблення споруд, широке використанння традиційних архітектурних елементів та деталей.

 2. Сучасну архітектурно-будівельну практику в умовах Йорданії характеризують два напрямки, які є протилежні один до одного. З однієї сторони – це орієнтація виключно на досягнення світового досвіду, наслідком чого є будівництво у стилі, що позбавлений ознак національної своєрідності. З іншої сторони – це прагнення архітекторів не втратити національної своєрідності та ідентичності, наслідком чого є звернення до прикладів з архітектурної спадщини у формуванні архітектури сучасної житлової забудови.

 3. У результаті порівняльного аналізу основних тенденцій розвитку сучасної житлової архітектури Йорданії та інших країн Близького Сходу виявлено, що розвиток йорданської архітектури співпадає з напрямком розвитку у сусідніх країнах, для яких властиве таке саме протистояння між глобалізацією архітектурного прооцесу та прагненням зберегти національну ідентичність. Основним засобом збереження національної самобутності в архітектурному образі є використання традиційних архітектурних форм споруд, характерних архітектурних деталей, використанння традиційних будівельних матеріалів.

 4. На основі аналізу сучасного архітектурного розвитку в Йорданії відмічено наступні перспективні тенденції розвитку архітектури житла у країні:

в об’ємно-просторовому вирішенні: зростатиме “роль” внутрішнього двору, як важливого комунікаційного вузла помешкання та засобу оптимізації мікроклімату і способу захисту від несприятливого впливу зовнішнього середовища, надаватиметься перевага малоповерховому житлу (1-2 поверхи), а розвиток планувальних структур багатоповерхових будинків буде проходити з максимальним наближенням до архітектурних вирішень індивідуальних будинків;

у виборі будівельних матеріалів перевага надаватиметься в обличкуванні фасадів споруд натуральномим каменем або штучним матеріалам, що є близькі за фактурою і кольором до природніх;

в архітектурному образі споруд прослідковується тенденція до горизонталізму забудови, геометризму та лапідарності форм. Особлива роль буде належати використанню характерних для регіону архітектурних деталей та мотивів.

 1. Використання і розвиток у сучасній архітектурній практиці Йорданії у модернізованій формі архітектурних принципів, форм і деталей, напрацьованих в історичному минулому, є важливим фактором для резервного збереження і розвитку неповторності та своєрідності архітектурного образу країни як частини скарбниці світової архітектурної творчості.

Публікації автора:

 1. Казаков Г., Аль-Хаддад М. Методи дослідження інсоляції архітектурно-будівельних об’єктів //Технічні вісті. – 1999. – №1(8), 2(9). – С.81-83.

 2. Аль-Хаддад М. Давні типи житлових будинків Йорданії // Сборник научных трудов Одесской государственной академии строительства и архитектуры “Региональные проблемы архитектуры и градостроительства”, №2. – Одесса: “Астропринт”, 2000. – С.65-72.

 3. Аль-Хаддад М., Дида І. Поєднання нового з традиційним у житловій забудові міст України та в Йорданії // “Проблеми малих міста України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво громадсько-політичного журналу “Державність”, 2000. – С.143-149.

 4. Аль-Хаддад М. Нові житлові райони у містобудівельній структурі Амману // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, вип. 6 – Київ: КНУБА, 2000. – С. 172-180.

 5. Аль-Хаддад М. Напрямки розвитку сучасної житлової архітектури Йорданії // Вісник Національного університету Львівська політехніка” Архітектура”№ 410. – Львів: Видавництво НУ ЛП”, 2000. – С.185-194.

 6. Аль-Хаддад М. Конструктивні особливості будівництва традиційного житла в Йорданії // Сборник научных трудов Одесской государственной академии строительства и архитектуры “Проблемы теории и истории архитектуры Украины”, №2. – Одесса: Друк, 2001. – С.85-88.

 7. Аль-Хаддад М. Будівництво замків Йорданії як важливий етап розвитку житлової архітектури країни // Вісник Національного університету Львівська політехніка” Архітектура” № 439 – Львів: Видавництво НУ ЛП”, 2002. – С.163-169.