Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Нгуєн Ву Ань. Річний стік річок басейну р. Уссурі : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2007.Анотація до роботи:

  1. Лобода Н.С., Нгуен By Анъ Установление факторов формирования годового стока в бассейне р.Уссури – с. Княжеское на основе метода множественной регрессии // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Вип.1. - К:КНТ. –2005. - С. 168-174.

  2. Лобода КС, Нгуен By Анъ Районирование бассейна р.Уссури с использованием методов многомерного статистического анализа // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Вип.2. - К:КНТ. –2006. - С. 168-174.

  3. Лобода Н.С., Нгуен By Анъ Статистическая структура полей годового стока в бассейне р. Уссури и стокоформирующие факторы // Український гідрометеорологічний журнал. – Одеса. – 2006. – № 1. – С. 6-10.

  4. Нгуен By Анъ Основные характеристики рек Приморья // Матеріали V наукової конференції молодих вчених. – Одеса. – 2005. – С.32-33.

АНОТАЦІЇ

Нгуєн By Ань. Річний стік річок басейну р.Уссурі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. – Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Одеський державний екологічний університет, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена проблемі подальшого розвитку методів розрахунку характеристик річного стоку річок басейну р.Уссурі, у якому умови формування річного стоку близькі до умов В’єтнаму.

Автором вирішена задача удосконалення розрахункових методик характеристик річного стоку шляхом застосування методів баготовимірного статистичного аналізу.

У роботі виконано теоретичне обґрунтування вибору способу узагальнення статистичних параметрів річного стоку на основі методу сумісного аналізу даних, запропонованого С.М. Крицьким та М.Ф. Менкелєм (1986). Установлено, що для визначення норм річного стоку та коефіцієнтів варіації невивчених у гідрологічному відношенні річок необхідно виконувати просторові узагальнення. Відношення коефіцієнтів асиметрії до коефіцієнтів варіації можуть бути осереднені у межах виділених районів з синхронними коливаннями стоку. Коефіцієнт автокореляції рекомендовано приймати рівним нулю у межах усього водозбору. Райони з синхронними коливаннями стоку (Північний, Центральний, Південний) були виділені на основі застосування методів факторного аналізу і головних компонент.

Установлений зв’язок між часовою складовою другої компоненти розкладання полів річного стоку із індексами Тихоокеанської декадної осциляції.

Для розрахунків норм та коефіцієнтів варіації річного стоку невивчених річок розроблені регіональні залежності, побудовані на основі використання моделі множинної покрокової регресії з добором оптимального складу предикторів на основі частинних коефіцієнтів кореляції. До числа оптимальних предикторів віднесені норми річних опадів, довгота та широта центрів тяжіння водозборів, середні висоти водозборів. При наявності тріщінно-пластових та карстових підземних вод рекомендується застосовувати додатковий предиктор – площу водозбору.

В дисертації надається нове вирішення задачі географічних узагальнень характеристик річного стоку р, Уссурі на основі методів багатовимірного статистичного аналізу з метою підвищення якості розрахунків при недостатності або відсутності даних спостережень. Дослідження, виконані в дисертаційній роботі, є ініціативними, спрямованими на вияв закономірностей формування стоку в умовах, близьких до В’єтнаму.

1. Якість інформації про річний стік річок на водозборі р. Уссурі незадовільна, оскільки ряди спостережень короткі і є численні пропуски в спостереженнях. Географічні узагальнення статистичних параметрів річного стоку недостатньо обґрунтовані теоретично. Представлене в СНІП 2.01.14-83 районування норм річного стоку спирається, головним чином, на залежності норм стоку від висоти місцевості, що не завжди забезпечує необхідну точність розрахунків.

2. На основі методів багатовимірного статистичного аналізу (факторного й головних компонент) виділено, з обґрунтовуванням меж, три райони з синхронними коливаннями стоку: Північний, Центральний, Південний. Для кожного з районів рекомендовані опорні гідрологічні станції, тривалі дані спостережень на яких можуть бути використані при застосуванні методу аналогії для відновлення пропущених даних в рядах річного стоку або для приведення коротких рядів до багаторічного періоду.

3.Установлений зв'язок коливань річного стоку з мінливістю індексів ТДО (Тихоокеанської декадної осциляції). Багатоводна фаза стоку відповідає холодній (негативній) фазі ТДО, а маловодна – теплій (позитивній) фазі ТДО. Амплітудні функції (часові складові розкладання по ПОФ) другої компоненти пов'язані із значеннями індекса ТДО в зимовий період (січень, лютий).

4.Виконано обґрунтування способів географічного узагальнення статистичних параметрів річного стоку на основі аналізу складових просторової дисперсії цих параметрів (метод сумісного аналізу даних). Установлено, що середні арифметичні значення річного стоку і коефіцієнти варіації мають бути узагальнені у вигляді регресійних залежностей від основних стокоформуючих чинників.

5. Виконано районування статистичних параметрів, визначених за даними спостережень з малим ступенем достовірності (коефіцієнт автокореляції r(1) і відношення Cs/Cv). Значення коефіцієнта автокореляції може бути усередненим в межах території, що вивчається, і прийнято рівним нулю. Для відношення Cs/Cv виділено три райони: Північний, Центральний, Південний із значеннями Cs/Cv рівними 3.0; 1.0 та 2.0, відповідно.

6. На підставі аналізу статистичної структури полів річного стоку і зв'язків базисних функцій перших компонент розкладання за ПОФ з показниками формування річного стоку виділені: довгота центрів тяжіння водозборів на рівні першої компоненти розкладання (65% від загальної дисперсії вихідних даних); широта центрів тяжіння водозборів - на рівні другої компоненти (21% дисперсії вихідних даних); норми річних опадів - на рівні третьої компоненти (6%); середня висота водозборів - на рівні четвертої компоненти (2%).

7. На базі методу парної і множинної регресії з покроковим вибором оптимальних предикторів, розроблена розрахункова залежність, що описує просторовий розподіл середньобагаторічних величин річного стоку і коефіцієнтів варіації залежно від комплексу кількісних показників основних

чинників формування стоку. Показана перевага розрахункових моделей перед існуючими географічними узагальненнями статистичних параметрів річного стоку в межах водозбору р. Уссурі: точність розрахунку параметрів стоку по регресійних моделях збільшується в порівнянні з рекомендаціями СНІП 2.01.14-83, які спираються на урахування зв'язку середньобагаторічних величин стоку з висотою.

8.Установлено, що оптимальним предиктором для розрахунку середньої багаторічної величини річного стоку в Північному і Південному районах є норма річних опадів. В Центральному районі на точність розрахунку по нормі річних опадів або по середній висоті водозборів впливає різна участь підземних вод у формуванні сумарного стоку. У зв'язку з цим у якості оптимального предиктора для Центрального району рекомендується використовувати площу водозбору як інтегральний показник умов формування стоку, що ураховує вплив підстильної поверхні. До водозборів з наявністю впливу карстових і тріщинно-пластових вод на формування стоку віднесені водозбори з коефіцієнтом стоку, який перевищує 0,45.

9. Точність розрахункових методик, що спираються на дані про середні висоти водозборів, підвищується за рахунок використання додаткових предикторів, до числа яких, перш за все, відноситься площа водозбору, а також показники географічного положення водозборів – широта і довгота.

10. Для розрахунку коефіцієнтів варіації річного стоку невивчених річок, що входять в межі водозбору р. Уссурі, розроблено рівняння множинної регресії, що відображає залежність багаторічної мінливості стоку від норми річного стоку і площі водозбору.

11. Виконані просторові узагальнення характеристик річного стоку в межах водозбору р. Уссурі можуть бути використані в практиці гідрологічних розрахунків установами Гідрометслужби і підприємствами водного господарства Російської Федерації.