Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Ярмола Олександр Володимирович. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2009.Анотація до роботи:

Ярмола О. В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2008.

У дисертаційній роботі досліджується вплив філософсько-релігійного принципу деміургізму Платона на погляди мислителів Київської Русі. На основі аналізу релігійно-міфологічної та філософської свідомості робиться висновок про єдність історико-культурного процесу формування деміургічних ідей і зв’язок вітчизняної релігійно-філософської традиції із найбільш яскравими філософськими системами античної і середньовічної східно-християнської думки.

В досліджені розкрито напрямки еволюції деміургічної свідомості у досократичної філософській традиції та її вплив на систему поглядів Платона. На основі аналізу платонівських діалогів проводиться ідея про послідовний розвиток і обґрунтування ідей деміургізму як творчої сили у різноманітних галузях філософського і філософсько-релігійного знання. Зокрема, впливу деміургічної концепції зазнали гносеологічні, соціально-політичні, етичні, антропологічні, космологічні та теологічні погляди Платона.

Виявлено розвиток деміургічних ідей у наступній релігійно-філософській традиції (елліністично-римській та східно-християнській). Розглянуто зв’язок між прийняттям християнства Київською Руссю та ретрансляцією через візантійську духовну культуру ідей Платона на давньоруських мислителів. Зокрема аналізуються: «Повість врем’яних літ» Нестора, «Повчання» Володимира Мономаха, «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона.

Специфічні риси давньоруського деміургізму, які були виявлені в процесі дисертаційного дослідження, дозволяють зробити висновок про оригінальний характер давньоруської релігійно-філософської традиції, яка сформувалася під впливом платонізму.

Публікації автора:

1. Ярмола О. В. Філософсько-релігійна концепція деміургічної влади та її реалізація в історії / О. В. Ярмола // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. — Випуск 11. — Переяслав-Хмельницький, 2006. — С. 248—252.

2. Ярмола О. В. Обґрунтування Платоном релігійно-філософської концепції деміургічної влади / О. В. Ярмола // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), В. Скотний, В. Здоровенко та ін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. — Випуск дев’ятнадцятий. Філософія. — С. 59—68.

3. Ярмола О. В. Концепція деміургічної влади і критика соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції / О. В. Ярмола // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — К., 2007. — Випуск 87—88. Філософія. Політологія. — С. 115—118.

4. Ярмола О. В. Поняття віри в «Першому посланні до коринфян» св. Климента, єпископа римського / О. В. Ярмола // Християнське буття України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 2000-ліття Різдва Христового. 19 жовтня 2000 року. — Біла Церква, 2001. — С. 17—19.

5. Ярмола О. В. Діонісій Ареопагіт і українська православна традиція / О. В. Ярмола // Аграрна наука — виробництву: Тези доповідей V державної науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 23—25 листопада 2006 р. Ч. 2. — Біла Церква, 2006. — С. 22—23.

6. Ярмола О. В. Основні ідеї філософського аналізу П. Юркевичем вчення Платона про державу / О. В. Ярмола // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. Матеріали VI державної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів. 16—17 травня 2007 року. — Біла Церква, 2007. — С. 49—50.

7. Ярмола О. В. Філософія імені в діалозі Платона «Кратіл» / О. В. Ярмола // Аграрна наука — виробництву: Матеріали VI Державної науково-практичної конференції. 14—15 листопада 2007 року (частина II). — Біла Церква, 2007. — С. 72—73.

8 Ярмола О. В. Деміург як космічний феномен у філософсько-релігійній концепції Платона / О. В. Ярмола // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. — Вип. VI : у 4-х част. — Ч. 1 / За заг. ред. проф. О. К. Закусила. — К. : Обрії, 2008. — С. 256—258.

9. Ярмола О. В. Методологія дослідження платонізму в релігійно-філософській культурі Київської Русі / О. В. Ярмола // Дні науки філософського факультету — 2008: Міжнародна наукова конференція (16—17 квітня 2008 року): Матеріали доповідей і виступів. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — Ч. V. — С. 53—54.

10. Ярмола О. В. Деміургізм як релігійно-філософський принцип організації і функціонування державної влади в Україні / О. В. Ярмола // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Збірник наукових праць / За загальною ред. В. О. Балуха (гол. ред.), В. І. Докаша, А. М. Колодного, Л. О. Филипович. — Чернівці: «Рута», 2008. — С. 136—137.

11. Ярмола О. В. «Мудрість» і «Філософія» в історії античної філософії / О. В. Ярмола // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. Матеріали Міжнарод. наук.-практич. конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів. 15—16 травня 2008 року. — Біла Церква, 2008. — С. 76.